Diccionari nàutic català "Q"

A  B   C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Z

quadern de bitàcola m. Llibre de


bord on s’anoten les principals inci-

dències de la navegació d’una nau.


• cast. cuaderno de bitácora.

quaderna f. Cadascuna de les peces

corbades, fixades trans versalment


a la carena, que constituïxen la car-

cassa del buc i suporten el forro.


• cast. cuaderna.


quadernal m. Bossell de més d’una

corriola. • cast. cuadernal.

quadra f. 1. Mànega d’una embarcació

en la quarta part de la seua eslora.

• cast. cuadra.

quadrant m. Instrument utilitzat

antiga ment per a determinar l’altura


d’un astre sobre l’horitzó. • cast. cua-

drante.


quadrera f. Tros de fusta posat a flor

d’aigua, en un moll, que servix per


a amarrar-hi barques. • cast. amarra-

dero flotante.


quarta f. 1. Cadascuna de les trenta-

dos parts iguals, anomenades rumbs


o vents, en què es dividix la rosa nàu-

tica o rosa dels vents. 2. Cadascuna


de les rectes que en la rosa nàutica

separen els rumbs o vents. • cast.

cuarta.

quartejar v. tr. Cantar o dir en veu alta

ordenadament les diverses quartes


de la rosa nàutica i la seua equiva-

lència en graus i minuts o dècimes


de grau. • cast. cuartear.


quarter m. Tapadora de fusta, o metàl-

lica, d’una escotilla. • cast. cuartel.


quetx m. 1. Embarcació de vela de dos

pals, el major a proa i l’altre a proa de


l’eix del timó. 2. Iot d’alta mar apare-

llat de quetx. • cast. queche.


quilla f. 1. Peça longitudinal disposada

de proa a popa en la part inferior

dels bucs en forma de V, considerada

la base de tota l’estructura d’una

embar cació. • cast. quilla. 2. quilla de


balanç Cadascuna de les dos plan-

xes o estructures de secció triangu-

lar que es fixen en els dos terços de


l’eslora d’algunes embarcacions per


a reduir l’amplitud de balanç. S’ano-

mena també aleta estabilitzadora.


• cast. quilla de balance. 3. tombar

A


115


Q


RVBEFSOFT Q


RVJMMB

QUADERNA


RVJMMB

QUILLA


116

la quilla Fer inclinar una embarcació

sobre un dels seus costats fins que


pel costat oposat la quilla quede des-

coberta per damunt de la superfície


de l’aigua. • cast. tumbar la quilla.


quillat m. 1. Embarcació gran apa-

rellada amb vela llatina, la proa i la


popa de la qual formen angle recte


amb la quilla, la qual és bastant pro-

nunciada. 2. Embarcació menor de


buc alt i estret, la roda de la qual

forma angle recte amb la quilla.

• cast. buque aquillado.

quintant m. Instrument de reflexió el

sector del qual és d’una quinta part

del cércol. • cast. quintante.