Diccionari nàutic català "V"

A  B   C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Z

vàgara f. 1. Cadascuna de les planxes

angulars paral·leles a la quilla d’una

nau de ferro o d’acer que, posades


entre les varengues o entre les qua-

dernes, en reforcen el buc. 2. Secció


obliqua d’una embarcació. 3. Llistó

de fusta llarg, estret i vincladís que,

clavat per dins, de popa a proa i a

diferents alçades, en les quadernes

d’una nau de fusta en construcció,


servix per a mantindre-les en la posi-

ció convenient fins que s’hi posen les


cintes i els baus. • cast. vagara.

vaixell m. Embarcació gran, dotada


de mitjans per a navegar amb segu-

retat i que, per dimensions, la força


propulsiva i la solidesa, és apta per a


navegacions o per a empreses nàu-

tiques d’importància. • cast. barco,


bajel, buque.

vapor m. Vaixell de vapor. • cast. barco

de vapor.

vaquera f. Barca destinada a la pesca


de la vaca, de forma igual a les empra-

des per a la pesca del bou, però més


menuda. • cast. vaca, vaqueta.


varada 1. f. Acció de varar una embar-

cació. • cast. varada. 2. f. Maniobra de


llançar a l’aigua una embarcació aca-

bada de construir. • cast. botadura.


varador -a 1. m. i f. Persona ocupada


de varar embarca cions. • cast. vara-

dor -a. 2. m. Instal·lació a la vora del


mar o d’un riu, disposada de manera

que per un pla inclinat es poden


varar o traure de l’aigua embarcaci-

ons. • cast. varadero.


varar v. tr. 1. Posar en mar (una embar-

cació). 2. Llançar una embarcació a


l’aigua per primera vegada. • cast.

botar, varar.

varenga f. 1. Cadascuna de les peces


de fusta corbades que, en les embar-

cacions de fusta, estan disposades


transversal ment sobre la quilla i

constituïxen la peça inferior de les

respectives quadernes. 2. Cadascun

dels reforços transversals que, en les


embarcacions de construcció metàl-

lica, estan units de babord a estribord


a les quadernes i longitudi nalment a

les vàgares. • cast. varenga.


varengatge m. Conjunt de les varen-

gues d’una embarcació. • cast. varen-

gaje.


vehicle amfibi m. Vehicle apte per a

moure’s per terra i per aigua. • cast.

vehículo anfibio.


A


135


V


V


WBSFOHB


RVJMMB


VARENGA


136

vela f. 1. Tros de tela forta format


per diverses peces cosides que, lli-

gat al pal d’una embarcació, rep la


força del vent i propulsa l’embar-

cació. • cast. vela. 2. Embarcació de


vela. • cast. vela. 3. Especialitat de la

nàutica esportiva practicada amb

embarcacions mogudes per mitjà

d’una vela. • cast. vela. 4. amainar

(o arriar, o abaixar o plegar) veles

Abaixar, enrotllar, les veles a les

vergues per a disminuir l’impuls del

vent. • cast. amainar (o arriar, o bajar,

o plegar) las velas. 5. anar a la vela

Anar molt de pressa una embarcació.

• cast. ir a la vela. 6. anar a tota vela


Navegar amb totes les veles desple-

gades. • cast. ir a toda vela. 7. anar a


vela plena (o a veles plenes) Nave-

gar amb vent suficient i apropiat per


a unflar les veles. • cast. ir a toda vela

(o a velas desplegadas). 8. carregar

de veles Estendre una embarcació

totes les veles al vent. • cast. cargar

de velas. 9. fer vela (o fer-se a la vela,

o donar vela) Partir una embarcació

per impuls del vent. • cast. hacer vela

(o hacerse a la vela, o dar vela). 10.

orientar una vela Disposar una vela


de manera que reba el vent amb l’an-

gle més avantatjós per a la propulsió.


• cast. orientar una vela. 11. vela de


tallantVela triangular disposada lon-

gitudinalment respecte a l’embarca-

ció. • cast. vela de cuchillo. 12. vela


llatina Vela triangular que s’usa en

embarcacions menudes, que és

envergada en una antena que creua

l’arbre molt obliquament. • cast. vela

latina. 13. vela lleugera Especialitat

de la vela esportiva que es practica

en un sector d’aigües interiors o de

mar sense perdre contacte amb la

costa i que requerix un nombre poc

elevat de tripulants. • cast. vela ligera.

14. vela major Vela que va afermada

al pal major i a la botavara. • cast.


vela mayor. 15. vela major de capa

Vela triangular i molt reforçada que

s’enverga en cas de mal temps. • cast.

vela mayor de capa. 16. vela major


redona Vela que hissen alguns ber-

gantins, balandres i altres embar-

cacions semblants per a navegar a


popa. • cast. vela mayor redonda.

17. vela mestra Es diu de la vela més

gran que s’hissa en l’arbre d’una nau.

• cast. vela maestra. 18. vela quadra

Vela rectangular o trapezoïdal fixada

per la vora superior a una verga.

• cast. vela cuadra. 19. vela quadrada

Vela en forma de quadrilàter que va


subjecta a una verga horitzontal sus-

pesa a l’arbre per la mitjania. • cast.


vela cuadrada. 20. vela redona Vela

els punys de la qual formen angles

perfectament rectes. • cast. vela

redonda. 21. vela volant Es diu de la


vela que no es porta sempre enver-

gada i que es posa o trau segons que


convinga. • cast. vela volante.

velam m. Conjunt de veles d’una

embarcació de vela, d’un envelat,

etc. • cast. velamen, velaje.

velatxo m. 1. Vela quadrada de l’arbre

de proa o trinquet unida a la verga

d’este nom. 2. Verga que sosté el

velatxo. • cast. velacho.


velejar v. intr. Navegar una embarcació

a la vela. • cast. velejar.

veler -a 1. adj. De vela, que navega a la

vela. • cast. velero -ra. 2. m. Vaixell de

WFMBUYPBMU

EFUSJORVFU

WFMBUYPCBJY

EFUSJORVFU


VELATXO


137

AVOCABULARI NÀUTIC


vela. • cast. velero, barco de vela. 3. m.


i f. Persona que fa veles per a embar-

cacions o n’adoba. • cast. velero -ra.


vèlic -a adj. 1. Relatiu o pertanyent a

la vela o a les veles. • cast. vélico -ca.

2. centre vèlic Punt d’aplicació de la

resultant dels efectes del vent sobre

les veles d’una embarcació. • cast.

centro vélico.

velisa f. Vela de proa, de quatre punys,


semblant al baló, que permet navega-

cions en popa i al llarg, i que per un


en ginyós sistema de carregadora es

pot arreplegar sense dificultats fins i

tot anant plana. • cast. velisa.


vent m. 1. Moviment natural, general-

ment horitzontal, de masses d’aire.


• cast. viento. 2. Cadascun dels rumbs

de la rosa dels vents. • cast. viento.


3. a favor del vent Dirigir-se l’embar-

cació en la direcció del vent. • cast.


a favor del viento. 4. tindre vent (o

passar a vent) de proa Bufar el vent

en sentit contrari al de l’avanç d’una

embarcació. • cast. tener viento de


proa, hurtar el viento. 5. vent apa-

rent Vent que incidix en les veles,


resultat de la suma del vent real i del

vent que crea la velocitat del veler.

• cast. viento aparente. 6. vent de

bolina Vent que obliga a navegar

de bolina. • cast. viento de bolina.

7. vent real Vent que se sent en

repòs. • cast. viento real.

verduguet m. Galó d’una embarcació

arran de coberta. • cast. verduguillo,

galón.

verga f. Cadascuna de les perxes,


general ment cilíndriques, que, dis-

posades en la cara de proa d’un pal o


d’un masteler, servixen per a enver-

gar-hi una vela. • cast. verga.


vertell m. Qualsevol de les peces,

esfèri ques o no, foradades, que van

enfilades al bastard. • cast. vertello.

ves m. 1. Cadascun dels trossos de

tela forta que, cosits els uns amb els


altres, constituïxen una vela. 2. Qual-

sevol dels trossos de tela de diferent


color que formen una bandera, un

gallardet, etc. • cast. uve.

veta f. 1. Nom donat a tots els caps i


cordes utilitzats en marineria, excep-

ció feta dels que tenen nom especí-

fic. • cast. cabo, beta. 2. Corda grossa


que servix per a amarrar una embar-

cació o per a remolcar-la. • cast. ama-

rra. 3. Bot de popa tallada i de fons


pla molt emprat en llacs i rius. • cast.

bote [de fondo llano].


via d’aigua f. Orifici, badall, etc., espe-

cialment el que es produïx acciden-

talment, pel qual penetra indegu-

dament l’aigua del mar al buc d’una


embarcació. • cast. vía de agua.

vinatera f. Cadascun dels trossos

de corda, de 20 a 30 cm, lligats per

l’ex trem superior a l’enverga d’una


perxa de la proa i acabats per l’ex-

trem inferior en una pinya o nuc.


• cast. vinatera.

violí m. Peça extrema d’una nau que,

en lloc de portar un mascaró, porta

una figura espiral. • cast. violín.

virada f. Acció i efecte de virar. • cast.

virada.

virar v. intr. Girar canviant de direcció,

especialment una embarcació o

qualsevol altre vehicle. • cast. virar.

viratge m. 1. Acció i efecte de virar.

2. Virada que es fa fer a un cotxe, a

una nau, etc. • cast. viraje.


V

viratge


vergues

de

mitjana

vergues

de

major

vergues

de

trinquet

VERGA


138

voga f. 1. Acció de vogar o remar.

• cast. boga. 2. donar la voga Servir

de norma als altres remadors en el

maneig del rem, o en els temps de

vogar, talment que tots es moguen

al mateix ritme. • cast. dar la boga.

vogada f. 1. Acció de vogar. 2. Camí

que fa una embarcació espen tada

per la força d’un sol colp de rems.

• cast. bogada.

vogador -a m. i f. Persona que voga.

• cast. bogador -a.

vogament m. Acció de vogar. • cast.

boga.

vogar v. intr. 1. Remar. • cast. bogar,

remar. 2. Navegar al rem. • cast.

bogar, navegar.

volant adj. Que no es porta (una vela)

sempre envergada i que es posa o

trau segons convinga. • cast. volante.

volta f. 1. Nom que, a vegades, es dóna

al nuc o a uns nucs determinats. • cast.

vuelta. 2. anar (o tirar) a la volta de

Prendre (una embarcació) el rumb

de. • cast. tomar la vuelta de. 3. anar


de volta i volta Voltejar. • cast. volte-

jear, dar bordadas. 4. atracar de la


volta Permetre a un veler, la bordada

que fa, fer proa a un punt determinat.

• cast. atracar de la vuelta. 5. donar


volta Fer que un objecte quede sub-

jectat per una corda que s’hi cara-

gola per a afermar-lo o per a moure


l’objecte estirant la corda. • cast. dar

vuelta. 6. prendre volta Caragolar-se

una corda sobre ella mateixa. • cast.

tomar vuelta. 7. traure (o llevar)


volta Desfer una corda que està cara-

golada sobre ella mateixa, donant-li


una rotació de sentit invers a aquell

en què està caragolada. • cast. sacar

(o quitar) vuelta. 8. volta de fora

Bordada en la qual una embarcació

s’allunya de terra. • cast. vuelta de

fuera. 9. volta de terra Bordada en

la qual una embarcació fa proa a la

costa. • cast. vuelta de tierra.


voltejar v. intr. Navegar (una embarca-

ció) fent zig-zags. • cast. voltejear, dar


bordadas.