Diccionari nàutic català "U"

A  B   C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Z

ull m. 1. Forat circular en la part supe-

rior de la canya d’una àncora de cep,


per on passa este. 2. Obertura qua-

drangular que travessa, de babord a


estribord, el peu d’un masteler i per

la qual passa el tascó que el sosté. 3.

Forat practicat en el pantoc d’una


embarcació perquè s’hi escore l’ai-

gua. • cast. ojo. 4. passar per ull Anar


a fons una embarcació. • cast. pasar

por ojo, ir a pique. 5. ull de bou m.

Finestra de forma ovalada o circular.

• cast. ojo de buey.


umiacm. Embarcació major dels esqui-

mals, anàloga al caiac, que consta


d’una armadura de fusta forrada amb

pells de foca cosides. • cast. umiak.


ungla f. Cadascuna de les puntes trian-

gulars o piramidals d’una àncora,


per mitjà de les quals esta es clava al

fons. • cast. uña.

urca f. Embarcació de càrrega, gran i

molt ampla pel centre. • cast. urca.