Diccionari nàutic català "G"

A  B   C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Z

GPS (Global Position System) m. Apa-

rell que ens indica la nostra posició


en cada moment i amb gran preci-

sió. Es pot connectar a molts altres


equips electrònics de bord i propor-

ciona una infinitat d’informacions.


• cast. GPS.

gàbia f. 1. Garita que es posava en el


pal principal d’una nau, on es col-

locava el guaita. • cast. jaula. 2. Vela


que s’hissa en el masteler del pal

principal d’una nau. • cast. gavia. 3.

Verga on va envergada la vela gàbia.

• cast. gavia.

gabier -a m. i f. 1. Guaita d’una nau.


2. Mariner que des de la cofa diri-

gix la maniobra de la part alta dels


arbres. • cast. gaviero -ra.

gabieta f. 1. Cigala. • cast. cigala. 2.

Lloc situat a proa de la nau, sobre la


coberta, on es col·locava un sentine-

lla de nit. • cast. gavieta.


gafa f. 1. Pal d’uns dos metres de llar-

gària, amb un ganxo o dos en un


extrem, emprat per a ajudar a atra-

car i desatracar les embarcacions


menors. 2. Barra grossa, amb un

ganxo en l’extrem, que s’usa per a

corbar fustes al foc. • cast. gafa.

gaia f. Peça de tela tallada al biaix que


s’afig a cada costat de les veles trape-

zials. • cast. nesga.


gaiatell m. Boia lleugera destinada a


indicar la posició d’una àncora fon-

dejada recent ment, d’un torpede, o


de qualsevol altre objecte o ormeig

de pesca. • cast. boyarín.

galaverna f. Baina de fusta que es


fixava en la part del rem que fricci-

onava el costat de la barca quan es


remava. • cast. galaberna.

galera f. Nau de guerra típicament

mediterrània, de línies molt fines,

rasa, ormejada de veles, però

moguda princi palment amb rems,

i armada de rostre o esperó. • cast.

galera.

galeria f. Cadascun dels balcons que

hi havia en la popa dels navilis i

que anaven a la prolongació de les

cobertes. • cast. galería.

galga f. Estaca o ancorot amb què

s’assegura una àncora en cas de mal

temps. • cast. galga.

galiassa f. Nau de guerra més gran que

la galera, amb una sola coberta que

arborava tres pals amb veles llatines i

que duia fins a trenta-dos remers per

banda i huit canons. • cast. galeaza.


gàlib m. 1. Plantilla amb què els mes-

tres d’aixa fan totes les quadernes


d’una embarcació, des de la quadra

fins a la mura. 2. Configuració del

buc d’una nau. • cast. gálibo.

galibar v. tr. Donar forma (a una peça)

valent-se del gàlib. • cast. galibar.

galió m. Nau de càrrega o de guerra,


grossa, alterosa, sense rems, sem-

blant a la galera, amb tres o quatre


pals de veles generalment quadres,

A


69


G


G


pròpia dels segles XV, XVI i XVII. • cast.

galeón.

galiota f. 1. Galera menuda de setze a

vint rems per banda, dos pals amb

vela llatina i canons xicotets. 2. Barra

de fusta grossa que, en el sentit de

popa a proa, descansa sobre els

paraescuts i servix de sosteniment

dels quarters. • cast. galeota.


gallardet m. Banderí llarg i estret aca-

bat en punta que es col·loca en el


cim dels pals de la nau. • cast. gallar-

dete.


galleta (o galeta) f. 1. Peça redona o

virolla que es posa com a ornament

en l’extrem superior dels arbres de

les naus. 2. Peça redona del cim del

pal major on es penja un fanal. • cast.

galleta.

galliner m. Caixa que porten alguns

velers sobre coberta, a la part de

popa i seguint la forma arredonida

d’esta, destinada a guardar utensilis


i recanvis. • cast. cajón de herrami-

entas.


galló m. Part del rem, de secció qua-

drada i més grossa que la canya,


que hi ha a continuació del puny o

maneta. • cast. luchadero.

galó m. Bordó o tira de fusta de relleu

que resseguix longitudinalment

tota la part exterior de la nau. • cast.

galón.

galop m. 1. Espigó. • cast. espigón.

2. Part més prima de l’extrem d’un

masteler, que va des de l’última

encape lladura fins al galzés. • cast.

galope.

galotxa f. 1. Tascó que es clava en un

tauló del forro o en un altre lloc per

a subjectar un altre tauló, una barra,

etc., o per a servir-los de suport.

2. Tascó que, juntament amb altres,


es clava en la roda d’una embarca-

ció gran i que servix d’escaló per a


poder-hi pujar des de la platja. • cast.

galocha.


galtera f. Part alta de l’arbre de les


embarcacions de pesca, abans d’ar-

ribar als galzers, on va fix un bossell


menut per a hissar la vela. • cast. bar-

boquejo.


galzet m. Porció superior del pal, de

secció quadrada, entre la creueta i el

tamboret o entre este i la cofa. • cast.

calcés.

gambota f. 1. Peça de fusta o de ferro,


corbada, que va ferma al jou prin-

cipal i que forma, junt amb unes


altres peces, el buc de l’embarcació

per la part de popa. • cast. gambota.

2. gambota de proa Cada rama de

les peces que, a semblança de les de

popa, formen la carcassa i reforcen la

proa. • cast. gambota de proa.

gànguil m. 1. Embarcació de pesca

amb un sol pal amb vela llatina i amb


la proa igual que la popa, que arros-

sega el gànguil. 2. Embarcació molt


plana que té dins de la bodega un

depòsit amb comportes que s’obrin


per a llançar al mar les matèries sòli-

des procedents del dragatge. • cast.


gánguil.


ganivet m. Tros de lona tallat obliqua-

ment que s’afig a la vorada de les


veles a fi d’eixamplar-les gradual-

ment des dels punys del gràtil als del


pujament. • cast. vela de cuchillo.

ganya f. Peça que reforça la unió de

la roda de proa amb l’amura d’una

embarcació. • cast. cerreta.

gaó m. 1. Part exterior del buc d’una

barca que va des de les escues fins

a popa o a proa. • cast. pie de roda.


2. gaó de popa Porció del buc com-

presa entre la quaderna mestra i el


codast. • cast. pie de roda de popa.


3. gaó de proa Porció del buc com-

presa entre la quaderna mestra i la


roda de proa. • cast. pie de roda de

proa.

garbí m. Vent que bufa del sud-oest.

• cast. ábrego.


70


garbinejar v. intr. 1. Fer vent de garbí.

2. Tendir (el vent) a bufar de garbí.

• cast. soplar el ábrego. 3. Passar una

alineació no ben bé per un dels punts

presos com a senyals, sinó decantant

un poc cap a garbí o ponent. • cast.

derivar hacia el oeste.

garlopa f. Anella de ferro per on es

passa el senyal que subjecta el

botaló. • cast. zuncho.

garrutxo m. 1. Anella de fusta o de


ferro que, amb unes altres de sem-

blants, es cus al gràtil dels flocs i veles


d’estai per a envergar-les. 2. Anella

de corda que es fa en la ralinga de

caiguda per a prendre cada faixa

de rissos, subjectar les bolines, etc.

• cast. garrucho.


gasolinera f. Embarcació menor,

esportiva o utilitària impulsada amb

motor de combustió interna. • cast.

gasolinera.

gassa f. Llaç fet a l’extrem del puny

davanter de la vela llatina i que

servix per a enganxar-la a l’antena.

• cast. gaza.


gat de mar (o de nau, o d’embarca-

ció, etc.) m. Jove aprenent de mari-

ner. • cast. grumete, aprendiz de


marinero.

gata f. 1. Pescant de fusta o de ferro

que servix per a penjar l’àncora arran

de l’orla. 2. Cap de corda o de cadena

amb un guardacaps en un extrem i


un ganxo en l’altre, per a penjar l’àn-

cora al costat de la nau. 3. Verga de


mitjana en els aparells de creu. • cast.

gata.


gatera f. 1. Forat situat en la coberta

per on passa la cadena quan entra o

ix de la caixa de cadenes. 2. Tub que


puja des del fons de la caixa de cade-

nes fins a l’escobenc. • cast. gatera.


gavarra f. Embarcació robusta de bor-

des paral·leles i caps mínimament


afusats destinada al transport fluvial

de càrrega. • cast. gabarra, barcaza.

gavarrer -a m. i f. Tripulant d’una

gavarra. • cast. gabarrero -ra.

gelós -osa adj. Que s’inclina (una

embar cació) amb facilitat i no

aguanta vela o se’n va a la banda.

• cast. celoso -sa.

gènova m. Floc de grans dimensions.

• cast. génova.

gigre m. Torn de construcció simple

que porten a bord les barques de

bou per a poder fer més força quan

han de cobrar l’ormeig. • cast. chigre.

girocompàs m. Agulla giroscòpica.


• cast. girocompás, compás de giros-

copio.


git m. Acció de llançar una part de la

càrrega d’una nau per a salvar-la del

naufragi, per a intentar fer-la surar si

ha encallat, etc. • cast. echazón.

gitar v. tr. Llançar al mar una part de

la càrrega d’una nau per a salvar-la.

• cast. echar, arrojar.

gnomònic -a adj. 1. Que té (un sistema

de projecció) el punt origen en el


centre de l’esfera i el pla de projec-

ció en una tangent a l’esfera. 2. Que


es basa (una carta nàutica) en el sis-

tema de projecció gnomònica. • cast.


gnomónico -ca.

goleta f. Embarcació de vela de dos o

més pals a més del bauprés, els quals


són de dos peces i aparellen, cadas-

cun, una aurica i una escandalosa.


• cast. goleta.

goneta f. 1. Vela que s’allarga damunt


del velatxo, la gàbia i la sobremit-

jana. 2. Pal corresponent a les veles


del mateix nom. • cast. juanete.

GARRUTXO


71

A


71

VOCABULARI NÀUTIC

G

goneta


gorra de la roda f. Embarbador. • cast.

cabeza.


govern m. Tècnica usada per a diri-

gir una embarcació, per mitjà de la


maniobra combinada del timó i les

veles. • cast. gobierno.

governar v. 1. tr. Dirigir (una nau) amb

el timó. 2. intr. Obeir (una nau) el

timó. • cast. gobernar.

grada f. Estructura de fusta, de ferro

o de ciment armat, en forma de pla

inclinat, sobre la qual es construïxen


o es carenen les naus en les drassa-

nes. • cast. grada.


granera f. Obertura practicada en la


part superior del pal d’una embarca-

ció on va col·locat el bossell per on


passen els caps per a hissar l’antena.

• cast. cajera.

gratacel m. Vela menuda que s’hissa a

vegades en la part més alta del pal

major d’una nau. • cast. monterilla.

gràtil m. 1. Vora superior d’una vela

quadra o d’una aurica. • cast. grátil,


gratil. 2. gràtil de l’escota Vora infe-

rior d’una vela quadra, d’una aurica


o d’una vela de ganivet. • cast. grátil

de la escota.

gregal (o grec) m. Vent del nord-est.

• cast. gregal.

grímpola f. Gallardet col·locat en la

punta del pal o en un altre lloc que

servix per a indicar la direcció del

vent. • cast. grímpola.

groera f. Forat o obertura que es fa en

l’obra morta d’una nau per a fer-hi

passar un cap. • cast. groera.

grumet m. Mosso de la marineria.

• cast. grumete.

gúa f. Mesura de longitud usada per al


mesurament d’embarca cions, equi-

valent a quatre pams. • cast. codo.


guaira f.Vela triangular pròpia d’embar-

cacions menors, que va unida d’una


banda al pal mascle i de l’altra a la

botavara. • cast. guaira.

guarda f. Defensa. • cast. defensa.

guardacadena m. Barrot o llistó de


fusta clavat en el cantell de les tau-

les de guarnició per a subjectar les


cadenes de les bigotes. • cast. guar-

dacadena.


guardacadenot m. Peça de fusta

plana empernada en la part de fora

de la soleta, a babord i a estribord,


que té forats per on passen els cade-

nots. • cast. guardacarenote.


guardacaps m. 1. Anella amb què es

protegix una gassa de la fricció de

la corda que passa pel seu interior.

2. Reforç fet a la ralinga en els punys

de la vela. • cast. guardacabo.

guardainfant m. Reforç de fusta que

es posava entorn del cabrestant per

a augmentar-ne la circumferència.

• cast. guardainfante.

guardaobencs m. Barreta de ferro o

de fusta col·locada en la cara de dalt

de les bigotes superiors, en què es


trinquen els obencs per a subjectar-

los a distàncies convenients i evitar


que s’entregiren. • cast. guardaoben-

ques.


HSÆUJM

GRÀTIL


72


guardapesca m. Embarcació desti-

nada a vigilar que es complisca la


legislació relativa a la pesca. • cast.

guardapesca.

guardapunys m. Reforç que es fa en la

ralinga de la vela quan passa el puny.

• cast. guardacabo.

guardaveles m. Apagaveles. • cast.

guardavela.

guardí m. 1. Cap gros amb què es lliga


el timó perquè el mar no se l’em-

porte. • cast. galdrope. 2. Cadena


que, subjecta a banda i banda de la

canya del timó, va fins a la mateixa

roda de governall. • cast. guardín.

guarniment m. Conjunt dels caps amb

els quals van guarnides les veles

d’una nau. • cast. guarnimiento.

guarnir v. tr. 1. Posar (a un aparell, a un


arbre, etc., d’una nau) totes les cor-

des i accessoris necessaris per al seu


funcionament. 2. Passar una corda

per l’ull d’un bossell, d’un quadernal,

etc. • cast. guarnir.

guia f. 1. Conjunt de les taules de fusta

que, a manera de carrils, servixen

per a guiar les embarcacions quan

s’avaren. 2. Peça proveïda d’un forat

o d’una canal que servix per a guiar


la direcció d’una corda, per a can-

viar-ne la direcció o per a evitar que


les cordes s’emboliquen entre elles.

• cast. guía.

guillotinar v. tr. Travar la cadena de

l’àncora arran de l’escobenc. • cast.

guillotinar.

guinda f. Altura de l’arboradura d’una

nau en relació amb el seu buc. • cast.

guinda.

guindaleta f. Corda de cuiro o de

cànem de dos a tres centímetres de

grossària. • cast. guindaleta.


guindar v. tr. Hissar. • cast. izar, guin-

dar.


guindaressa f. 1. Sistema de corrioles

que formen part de l’aparell d’hissar

l’antena d’una barca. 2. Bossell de set


ulls que forma part de l’aparell d’his-

sar l’antena. • cast. guindaleza.


guindola f. 1. Flotador de salvament

disposat en l’extrem d’una corda

llarga amarrada a bord, que es llança

quan cau un home en l’aigua perquè

s’hi agafe. • cast. guindola. 2. f. Planxa

triangular formada per tres taules

per a rebre les càrregues i altres usos.


• cast. guindola. 3. guindola d’arbo-

radura Plataforma triangular de


dimensions reduïdes que fa de bas-

tida per a pintar, rascar, etc., en un


arbre, del qual se suspén horitzontal-

ment per les puntes. • cast. guindola


de arboladura.

guinyada f. Desviació d’una nau o

d’una aeronau cap a un costat o

l’altre del rumb a què navega. • cast.

guiñada.

guinyar v. intr. Fer guinyades (una

nau). • cast. guiñar.

guió m. Aguió. • cast. guión.

guitarra f. Conjunt de llistons clavats a

banda i banda de la botavara, usats

per a lligar-hi la vela quan és arriada.

• cast. guitarra.

gúmena f. Corda grossa usada per

a amarrar l’àncora i altres objectes

pesats. • cast. gúmena.

gussi m. Llaüt menut de pesca i de

passeig. • cast. barcón mastelero,

laúd.


73

AVOCABULARI