Diccionari Nàutic català "I"

A  B   C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Z

imants directors m. pl. Conjunt


d’imants de l’agulla nàutica dispo-

sats de manera que poden girar lliu-

rement en el pla horitzontal i orien-

tar-se sempre en la direcció nord-sud


magnètica. • cast. imanes directores.

inscripció marítima f. Registre que

duen les autoritats de marina de tots

els que es dediquen a la navegació

o a indústries de mar, sense el qual

no es pot navegar. • cast. inscripción

marítima.


instrument de reflexió m. Denomina-

ció genèrica de tot instrument que,


basant-se en les lleis de la reflexió de

la llum sobre espills plans, s’utilitza a

bord de les naus per a mesurar certs


angles. • cast. instrumento de refle-

xión.


iol m. 1. Embarcació de fer regates, per

a dos, quatre, sis o huit remers a més

del timoner, oberta, llarga i estreta,


de dos rodes, rasa, amb bancs corre-

dissos, propulsada amb rems armats


en punta sense portants i governada

amb timó. 2. Veler d’esbargiment

amb un aparell format bàsicament

per un arbre mestre i un petit arbre

de mitjana posat a popa del timó,

ambdós amb veles de tall. • cast.

yola.

iola f. Embarcació al servici del capità

o del comandament d’una nau,

oberta, elegant, de línies fines, amb

espill a popa, rasa, propulsada amb


rems armats en punta i governada

amb timó. • cast. yola.

ioleta f. Iol construït per a un sol remer.

• cast. yola.

iot m. Qualsevol embarcació utilitzada


per a la navegació esportiva i d’es-

bargiment. • cast. yate.


isòbara f.Que unix (una línia) els punts


que registren una pressió atmos-

fèrica igual, després de reduir-la al


nivell del mar. • cast. isobara.

isòbata adj. i f. Que unix (una línia) els

punts del subsòl o dels fons oceànics

situats a una mateixa profunditat.

• cast. isobata.

isobàtic -a adj. Relatiu o pertanyent a

les isòbates. • cast. isobático -ca.

isocarena f. Carena d’igual volum

en una nau o un altre cos que sure.

• cast. isocarena.