Diccionari nàutic català "R"

A  B   C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Z

raca

 f.

 Anella de grans dimensions que es disposa en l’extrem d’una vela, d’una verga, etc., perquè puga córrer fàcilment al llarg d’un pal, d’un cap, etc. 

• cast. raca.


racament 

m.

Collar de raca.

 • cast.

racamento.

rada f. Badia apta per a arrecerar-hi les

naus. • cast. rada.

radar m. Aparell que permet localitzar

i identificar un objecte, avaluant-ne


la distància, per mitjà d’ones radioe-

lèctriques d’alta freqüència (microo-

nes). • cast. radar.


radiobalisa f. Balisa que emet energia

electromagnètica per definir la seua

situació. • cast. radiobaliza.


radiofar m. Balisa que fa indicaci-

ons d’advertència per mitjà de la


transmissió automàtica de senyals

electro magnètics de ràdio. • cast.

radiofaro.

radiogoniòmetre m. Aparell per a

determinar la direcció d’un emissor

d’ones radioelèctriques, utilitzat en


radiogoniometria. • cast. radiogoni-

ómetro.


radiogoniometria f. Mètode per a

determinar la direcció i la posició


d’un emissor de ràdio. • cast. radio-

goniometría.


radionavegació f. Navegació aèria o

marítima basada en la utilització de

dispositius radioelèctrics, emissors o

receptors, bé instal·lats a terra, bé a


bord de l’aeronau o de l’embarcació.

• cast. radionavegación.

ràfega f. Fluctuació del vent en di recció

i velocitat. • cast. ráfaga.

rai m. 1. Conjunt de trams o lligats de


troncs o bigues, subjectats paral-

lelament els uns amb els altres amb


redor tes, que, conduït amb rems per

dos o més raiers, es deixa anar seguint

el corrent d’un riu per al transport de


la mateixa fusta. 2. Espècie de vehi-

cle aqüàtic constituït per un conjunt


d’elements flotants subjectats entre

ells que no arriben a formar un cos

únic estanc. • cast. almadía, balsa.

raig m. Massa d’aire llançada a gran

velocitat cap arrere per la tovera, en


la propulsió per reacció d’embarcaci-

ons. • cast. chorro de aire.


ralinga f. Cap cosit a les vores de

les veles per a reforçar-les. • cast.

relinga.


A


117


R


R


SBMJOHBEFDBJHVEB


SBMJOHBEFQVKBNFOU

SBMJOHBEFHSÆUJM

RALINGA


118

ralingar v. tr. 1. Cosir la ralinga o les

ralingues (especialment a les veles).


2. Hissar una vela fins que les ralin-

gues estiguen ben tibants. • cast.


relingar.

randa f. Caiguda d’una vela. • cast.

caída [de una vela].

ranxo m. Cabina d’una embar cació


destinada a dormitori de la tripula-

ció. • cast. rancho.


rastrejar v. intr. Rascar (una àncora) el

fons del mar. • cast. rastrear.

rastrera f. Vela del trinquet semblant a

l’ala. • cast. rastrera, ala de trinquete,

arrastradera.

ratera f. Fulla de llanda circular, un poc

cònica i amb un forat central, pel

qual passa una amarra, que impedix

a les rates de terra pujar a bord per

esta amarra. • cast. ratonera.

ratxa f. Bufada de vent. • cast. racha,

ráfaga.

ratxar v. intr. Bufar (el vent) a ratxes.

• cast. rachear.

reach [angl.] m. Boia que en triangle de

regata no està alineada amb el vent.

• cast. reach.


recalada f. Acció de recalar una embar-

cació. • cast. recalada.


recalar v. 1. intr. Arribar (una embar-

cació) després d’una navegació, a la


vista d’un cap o d’un altre punt de la

costa i a una distància que permet


reconéixer-lo i marcar-lo amb segu-

retat. • cast. recalar. 2. intr. Arribar (el


vent o el mar) al punt on es troba

una embarcació o a qualsevol altre

lloc determinat, especialment si hi

havia calma o l’aigua no hi arribava.

• cast. recalar. 3. tr. Calar. • cast. calar.

recalcar v. intr. Fer (una embarcació)

un curt moviment d’escora. • cast.

recalcar, dar de (o a la) banda, dar

bandazos.

recalmó m. Brusca disminució del

vent, i a vegades de la marejada.

• cast. recalmón.


recer m. Lloc per a posar-se a cobert

del vent, de les injúries del temps.

• cast. socaire, cobijo.

redona f. Vela els punys de la qual

formen angles perfecta ment rectes.

• cast. redonda.

reflux m. Moviment descendent de la

marea. • cast. reflujo.


regala f. Fusta o passamà que cons-

tituïx la part superior de la borda


d’una embar cació. • cast. regala.

regata f. Carrera de regularitat o de

velocitat per a embarcacions amb

motor, de vela o de rem. • cast.

regata.


regatar v. intr. Córrer (dos o més embar-

cacions) a veure quina passa davant


de l’altra o les altres. • cast. regatear.


regió abissal f. Zona marina com-

presa, aproximadament, entre els


3.000 i els 7.000 metres de profundi-

tat. • cast. región abisal.


regió (o zona) marítima f. Departa-

ment marítim. • cast. región (o zona)


marítima.

regir v. intr. 1. Fer efecte en el rumb

d’una embarcació l’acció del timó.


2. Obeir (una embarcació) els movi-

ments comunicats pel timó. • cast.


regir.

registre m. 1. Tonatge de registre,

arqueig. • cast. arqueo, tonelaje. 2.

registre mercantil Oficina pública


on són inscrits els comerciants, indi-

viduals o col·lectius, les naus i certs


documents que assenyala la llei.

• cast. registro mercantil.

reial adj. ant. 1. Que té (una nau) tres

ponts i més de 120 canons. 2. Que

portava (una galera) l’estandard

reial. • cast. real.

relligar v. tr. Trincar i lligar (les drisses)


després d’hissada la vela. • cast. rea-

tar.


rellotge marí m. Cronòmetre. • cast.


reloj marino (o de longitudes), cro-

nómetro.


119

AVOCABULARI NÀUTIC


rem m. 1. Instrument de fusta, sem-

blant a una pala llarga i estreta, que


servix per a impulsar embarcacions

manualment en fer força en l’aigua


• cast. remo. 2. Esport nàutic que con-

sistix en competicions entre embar-

cacions mogudes per rems. • cast.


remo. 3. a rems (o al rem) Per l’acció

dels rems. • cast. a remo (o al remo).

4. batre els rems Posar en moviment

els rems dins de l’aigua per fer anar

l’embarcació. • cast. batir los remos.


remada f. 1. Acció de remar. 2. Cada

moviment d’un rem dins de l’aigua.

• cast. remada.

remador -a 1. m. i f. Persona que rema.

2. f. Lloc d’un llaüt de l’Ebre on va

muntada una escalemera i on es

col·loca un remador per a ajudar-ne

la maniobra quan és feta a força de

rems. • cast. remador -a.

remaire m. i f. Remador, remadora.

• cast. remador -a.


remar v. intr. Moure de manera conve-

nient el rem o els rems per a impul-

sar una embarcació en l’aigua. • cast.


remar.

remer -a m. i f. Remador, remadora.

• cast. remero -ra.

remig m. Espai entre banc i banc en

una embarcació moguda per remers.

• cast. remiche.


remolar m. Operari que, en una dras-

sana o a bord d’una embarcació,


s’encar regava de la fabricació, la

conservació i la reparació dels rems.

• cast. remolar.

remolc m. 1. Cap, cable o cadena


emprat per a remolcar una embar-

cació. • cast. remolque. 2. donar


un remolc Efectuar les maniobres

necessàries per a poder remolcar


una embarcació. • cast. dar remol-

que. 3. remolc abarloat Maniobra


que consistix a remolcar una embar-

cació situant-se el remol cador al seu


costat i quasi tocant-lo. • cast. remol-

que abarloado. 4. remolc en fletxa


Maniobra que consistix a remolcar


una embarcació, o acció de remol-

car-la, per mitjà d’un o dos cables, de


manera que quede a popa del remol-

cador i en la direcció del seu eix.


• cast. remolque en flecha. 5. remolc

en punta Maniobra que consistix a

remolcar una embarcació situant-se

el remolcador prop de la proa, de

manera que l’angle format pels eixos

longitudinals d’ambdós siga agut.

• cast. remolque en punta.


remolcador m. Embarcació especial-

ment concebuda i construïda per a


remolcar les naus. • cast. remolcador.


remolcament m. Contracte de trans-

port marítim pel qual el capità d’un


remolcador s’obliga a arrossegar una

embarcació per un preu estipulat.

• cast. contrato de remolque.

remolcar v. tr. Fer avançar darrere seu


una nau (una altra embarcació) esti-

R


remolcar


REM


120

rant-la amb caps, cables o cadenes.

• cast. remolcar.

repunt m. Moment en què la marea és

parada i en disposició de pujar o de

baixar. • cast. repunte.

repuntar v. intr. Començar (el mar) a

moure’s perquè puja la marea. • cast.

repuntar.

resclosa f. 1. Construcció feta en

un canal o en un riu navegable

de manera que les embar cacions

puguen salvar un desnivell, causat


en els canals d’enllaç per la diferèn-

cia de nivell dels mars, creat en els


rius de les preses, etc. • cast. esclusa.

2. Construcció feta en alguns ports,

els ports tancats, a l’entrada de les

dàrsenes, de la mateixa naturalesa

que les rescloses dels rius i dels

canals, destinada a evitar el descens


de nivell en la dàrsena durant la bai-

xamar i a protegir el port en la plena-

mar i en les tempestats. • cast. dique.


respirador m. Cadascun dels orifi-

cis practicats en la coberta de les


embarca cions que permeten la res-

piració dels compartiments interiors,


dels pallols, dels tancs de combusti-

ble, etc. • cast. respiradero.


ressaca f. Moviment de retrocés de

l’aigua que ha avançat riba amunt

després de desfer-se l’onada. • cast.

resaca.

restinga f. Fletxa que, partint d’un

extrem d’una badia, s’unix amb una

altra, formada en la part oposada,

de manera que es forma una barra

contínua d’arena o cordó litoral que

separa la badia de la mar oberta.

• cast. restinga.

retenidor m. Corda amb què, des de

terra, es reté la barca en avarar-la.

• cast. retenedor.

retorta f. Corda per a lligar els troncs

d’un rai. • cast. vilorta, vilorto.

revirament m. Angle que forma amb


el pla transversal el pla d’una qua-

derna o d’una aleta revirada. • cast.


reviro.

revirar v. tr. Tòrcer, desviar de la línia

dreta. • cast. revirar.


revirat -ada adj. Que no tenen sime-

tria (els costats d’una embarcació) a


causa d’una mala construcció. • cast.

revirado -da.

revoltó m. Part arquejada o angulosa

de la popa d’una nau per damunt del

timó. • cast. bovedilla.

ria f. Entrant marítim sinuós i ramificat

de parets inclinades. • cast. ría.

riba f. Vora del mar, d’un riu, d’un llac.

• cast. orilla, ribera, borde.

ribera f. 1. Terrenys pròxims al riu o al

mar. 2. Riba. • cast. ribera.

riberejar v. intr. Vorejar, recórrer la riba

del mar o d’un riu. • cast. recorrer la

orilla.

rifar v. pron. Esgarrar-se (una vela) a

causa del vent. • cast. rifarse.

ris m. 1. Cadascun dels cordells que

tenen les veles, cosits a la faixa de

rissos, que servixen per a aferrar un

tros de vela de manera que quede

reduïda la seua superfície exposada

al vent. • cast. rizo. 2. Cadascun dels

trossos d’una vela que poden ser

aferrats amb els rissos. • cast. rizo.


3. amollar rissos Desaferrar els ris-

sos per a augmentar la superfície


d’una vela exposada al vent. • cast.

soltar rizos. 4. faixa de rissos Tira de

lona que és cosida, a tall de reforç,

a cadascuna de les cares d’una vela

tot al llarg de les rengleres de rissos.

• cast. faja de rizos. 5. prendre rissos

Aferrar un tros de vela amb els rissos.

• cast. tomar rizos.

rissar (o arrissar) v. tr. 1. Moure la

mar, el vent, formant ones xicotetes.

• cast. rizar. 2. Disminuir la superfície

lliure (d’una vela) lligant-ne una part

amb els rissos. • cast. antagallar.

roda f. 1. Peça de fusta o de ferro que,

partint de la punta de la carena,


121

AVOCABULARI NÀUTIC


forma la proa o la popa de la nau.

• cast. roda. 2. anar en roda Anar

sense govern, desordenades (les

naus). • cast. ir en roda. 3. estar en

roda Estar fondejada (una nau) amb


una o més àncores de vira, presen-

tant sempre la proa a la part d’on ve


el vent. • cast. estar en roda. 4. roda

de governall Roda de timó. • cast.

rueda de gobierno. 5. roda de popa

Roda de davant, la que talla l’aigua.


• cast. roda de popa. 6. roda de pale-

tes Roda proveïda d’una sèrie de


braços radials en l’extrem de cadas-

cun dels quals va muntada una peça


plana, anomenada pala o paleta,

que, disposada al costat del buc

d’una embarcació i eventualment


en la popa, amb l’eix de rotació per-

pendicular al seu pla longitudinal, la


propulsa. • cast. rueda de paletas (o


álabes). 7.roda de proa Roda de dar-

rere, on hi ha el timó. • cast. roda de


proa. 8. roda de timó Roda guarnida

de mànecs en la perifèria i fixada pel

seu centre a un eix, que permet, en

fer-la girar, maniobrar el timó. • cast.

rueda de timón.

rol m. Llibre o conjunt de documents

que porta a bord el capità o el patró

d’una embarcació, legalitzats per

l’autoritat de marina, que conté la

llista completa dels membres de la


tripulació, les dades del propietari i

del noliejador, les caracte rístiques de

l’embarcació, etc. • cast. rol.

romball (o rumball) m. Tros de fusta

que es posa com a pedaç en la part

baixa de les barques per a tapar el


forat del desaigüe o per a tapar un cla-

vill o un forat en el buc d’una embar-

cació de fusta. • cast. sobresano.


romballar v. tr. Posar romballs. • cast.

poner sobresanos.

rompent m. 1. Lloc on rompen les

onades. 2. L’ona quan romp. • cast.

rompiente.

rondana f. Corriola per on passa la

gassa. • cast. roldana.

ronsa, anar a la loc. Anar a mercé del

vent (una embarcació que no és

ancorada ni amarrada). • cast. ronza,

ir a la.

rosa dels vents f. Cercle dividit en

trenta-dos parts iguals que indiquen


els quatre punts cardinals i vint-i-

huit d’intermedis, és a dir, els trenta-

dos rumbs de l’ho ritzó, sobre el qual


són efectuades les indicacions de les

agulles nàutiques. • cast. rosa de los

vientos.


rufa f. Curvatura, fent panxa cap avall,

que pren la carena d’una nau per


defecte de construcció, per antigui-

tat, etc. • cast. arrufadura, arrufo.


R

rufa


/&

HSFHBM



&

MMFWBOU



4&

YBMPD



/8

NFTUSBM



8

QPOFOU



48

MMFCFJH(BSCÎ



/

USBNVOUBOB



4

NJHKPSO


ROSA DELS VENTS


RODA DE TIMÓ


122

ruixat m. Arruixada.

cast. aguacero,


chubasco.


ruixó m. Àncora menuda de tres bra-

ços, o més generalment de quatre i


sense cep, utilitzada en les barques

de poca gran dària per a fondejar, per

a enganxar i traure coses del fons del

mar, etc.

• cast. rezón.


rumb m. 1. Cadascuna de les trenta-

dos parts iguals en què és dividida la


rosa nàutica o rosa dels vents, ano-

menades també quartes. 2. Angle format per la direcció de la proa


d’una embarcació amb el meridià

geogràfic, amb el magnètic o amb

el de l’agulla. 3. Direcció que seguix

una embarcació, un corrent, la


marea, etc. 4. Orientació d’una cons-

trucció o d’una cosa estàtica, com


un moll o una costa. 5. Forat que tra- vessa de banda a banda l’obra viva

d’una embarcació, a proa o a popa,

prop, respectivament, de la roda o

del codast, pel qual es passa un cap

o un cable en l’operació de varar-la o

de traure-la en terra.

• cast. rumbo.

ruta f. 1. Itinerari que ha de seguir i

que seguix una embarcació per a

anar d’un punt a un altre, seguint un

rumb o més.

• cast. ruta. 2. cambra

de ruta Departament prop del pont

de comandament d’una nau on són

guardats els cronòmetres, les cartes

nàuti ques, el quadern de bitàcola


i altres aparells, i els llibres i docu-

ments relatius a la navegació. • cast.


cámara de ruta.


RUIXÓ


AVOCABULARI NÀUTIC

R


sabata f. 1. Falsa quilla, post de fusta

dura que es fixa a la quilla d’algunes

embarcacions de fusta per la seua


part inferior i en tota la seua llargà-

ria, per a reforçar-la i protegir-la en


les avarades i en les entrades al dic.

2. Peça de fusta que es fixa a la part


superior de la roda d’una embarca-

ció de pesca. 3. Tros de fusta amb


encaix que es posa entre l’àncora i

el buc d’una embarcació, quan es

porta penjada. • cast. zapata.

sabre m. 1. Maneta amb la qual són

accionats els molinets manuals. 2.

Barra de ferro o palanca que servix


per a travar o deixar lliure la cadena

de l’àncora. 3. Llistó de fusta que

sosté l’allunament d’una vela. • cast.

sable.

sagetia f. Embarcació d’aparell llatí,


d’una sola coberta, usada especi-

alment en l’edat mitjana en la zona


del Mediterrani, primerament de

dos pals, amb rems i menor que una

galera, i posteriorment de tres pals

i, en el segle XVI, sense rems. • cast.

saetía.

sàgola f. 1. Drissa de bandera. • cast.

driza (o triza) [de bandera]. 2. Corda

escorredora d’un ormeig de pesca.

• cast. cuerda.

sallar

 v. 

1. intr. Córrer (una nau) tallant l’aigua, fer camí veloçment. 

• cast. navegar. 

2. tr. Fer relliscar o rodar cap a fora (un objecte) per damunt d’un altre sobre el qual descansa, espentant-lo o estirant-lo a força de braços o valent-se de mà quines o d’aparells.

• cast. sacar fuera, zallar.


salpar

 v. 

1. tr. Llevar (l’àncora o una àncora). 

• cast. levar.

 2. intr. Llevar les àncores (una embarcació), partir.

• cast. zarpar, levar.

saludar

 v. tr. 

Disparar un canó d’una nau de guerra, arriar un poc la bandera o executar alguna altra mostra conven cional d’honor i d’acatament a la bandera d’una nació o d’un Estat, a un cap d’Estat, a una ensenya, a una altra nau, etc. 

• cast. saludar.