Diccionari nàutic en català "D"

A  B   C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Z

dalinar v. intr. Sirgar. • cast. sirgar.

daliner -a m. i f. Sirgador de davant,

quan la sirga era estirada per més

d’un sirgador. • cast. sirgador -a.

dama f. Tascó o clavilla col·locat a tall

d’escàlem encastat en la regala dels

bots, on s’estreben els rems per a

vogar. • cast. dama.


dàrsena f. Zona resguardada d’un

port on les embarcacions poden dur

a terme les diverses operacions de


càrrega i descàrrega, o ser sotme-

ses a reparació amb tota seguretat.


• cast. dársena.

dau m. Peça cúbica, general ment de


bronze o de ferro, amb un forat cilín-

dric per un dels seus eixos, que servix


de coixi net fix per a suport d’arbres,

guia de cordes en els bossells, etc.

• cast. dado.


davant m. Aparell format per un bos-

sell i un cap. • cast. delantero.


decaure v. intr. Separar-se (una nau)

cap a sotavent del rumb que havia

de seguir. • cast. decaer.

declinació magnètica f. Angle que


forma la direcció del nord magnè-

tic i la del nord geogràfic, és a dir, el


que forma el pla vertical que conté la

direcció de la brúixola i el pla meridià


del punt de situació. • cast. declina-

ción magnética.


defensa f. Bolics de corda, peces de

fusta, goma o plàstic, etc., que es

pengen al costat d’una embarcació

per a protegir-la de xocs, durant la

maniobra d’atracament al moll o per

la fricció amb altres embarcacions.

• cast. defensa.


degolladura f. Esgarro fet en una vela

o un tendal quan es degolla. • cast.

degolladura.

degollar v. tr. 1. Esgarrar (una vela)


intencionadament quan hi ha tem-

poral a fi d’evitar un perill imminent.


A


49


D


D


DEFENSA


DAMA


50

2. Detindre la cadena de l’àncora

amb la guillotina. • cast. degollar.

deixant m. Solc que una nau o un altre


mòbil deixa darrere d’ell en la super-

fície de l’aigua. • cast. estela.


demora f. Direcció o rumb en què està

situat un objecte respecte a un punt

de la costa, a una embarcació, etc.,

definit per l’angle que forma este


rumb amb la línia nord-sud verda-

dera. • cast. demora.


demorar v. intr. Estar situat en una

demora determinada. • cast. de -

morar.

depressió de l’horitzó f. Angle que

forma l’horitzó visual amb l’horitzó


racional. • cast. depresión del hori-

zonte.


derelicte m. Nau o part d’una nau

abandonada que sura entre dos

aigües. • cast. derrelicto.

deriva f. 1. Desviació d’una nau del

seu rumb per efecte del vent o

d’un corrent, mesurada per l’angle

que fa la quilla amb la direcció del

moviment de la nau. • cast. deriva. 2.

Aleta vertical submergida que té per

finalitat reduir la deriva d’una nau.

• cast. deriva. 3. anar a la deriva Anar


sense govern, emportat pel vent o

per un corrent. • cast. ir a la deriva.

4. angle de deriva Angle que fa la

quilla d’una nau amb la direcció del

seu moviment real. • cast. ángulo de

deriva.

derivar v. intr. Anar a la deriva. • cast.

derivar.

derrota f. 1. Trajecte que seguix una

nau per a anar d’un lloc a un altre.

2. Carta nàutica. • cast. derrota.

derroter -a 1. m. i f. Oficial o mariner

encarregat de la derrota. 2. m. Llibre

que informa de les característiques


de la costa, els ports o la meteorolo-

gia, i de les dades importants per a la


navegació. 3. m. Direcció seguida per

una embar cació quan navega prop

de la costa. • cast. derrotero -ra.

desabarrotar v. tr. 1. Desfer (l’estiba


d’una nau). 2. Alleugerir (una embar-

cació) de la part del carregament


estibat en un lloc impropi. • cast. des-

abarrotar.


desabrigat -ada adj. Que està (un

ancoratge) obert als vents o sense


resguard contra estos. • cast. desabri-

gado -da.


desaferrar v. tr. 1. Llevar els tomadors i


els caps que aferren una vela. 2. Lle-

var les trinques i les cordes que sub-

jecten alguna cosa. • cast. desaferrar.


desamarrar v. 1. tr. Desfermar les

amarres. 2. pron. Trencar (una nau)

les amarres. • cast. desamarrar.

desamurar v. tr. Deslligar les amures

(de les veles). • cast. desamurar.

desancorar v. tr. Llevar les àncores

(d’una embarcació). • cast. desanclar.

desaparellar v. tr. 1.Desguarnir del seu

aparell (una nau). 2. Destruir l’aparell

(d’una nau) del tot o en part. • cast.

desaparejar.

desarborament m. Acció o efecte de

desarborar. • cast. desarboladura.

desarborar v. 1. tr. Desguarnir (una

nau) dels seus arbres. 2. tr. Trencar


BOHMFEFEFSJWB

EFSSPUB

SVNC


DERIVA


51

AVOCABULARI NÀUTIC


o abatre (els arbres). 3. pron. Perdre


(una nau) els seus arbres per acci-

dent. • cast. desarbolar.


desatracar v. tr. Separar (una nau) de la

vora d’una altra embarcació, del moll

o de qualsevol objecte on estava

atracada. • cast. desatracar.

desballestament m. Acció i efecte de

desballestar. • cast. desguace.

desballestar v. tr. Desfer (una nau, un

vehicle, etc.), per a aprofitar-ne els


materials en bon estat. • cast. des-

guazar.


descosir v. tr. Desfer les colobres que


mantenen units els tendals i subjec-

tades les veles als pals, les vergues,


etc. • cast. descoser.

desdujar v. tr. Desplegar, desenrotllar

(una vela, una corda, una xàrcia) que

estava dujada. • cast. desadujar.

desembarcador m. Lloc apropiat per


a desembarcar passatgers o merca-

deries. • cast. desembarcadero.


desembarcar v. 1. tr. Posar en terra

(algú o alguna cosa) que estava dins

d’una nau o d’una altra embarcació.

2. intr. Baixar a terra eixint d’una nau


o d’una altra embar cació. • cast. des-

embarcar.


desembarrancar v. tr. Fer surar de nou


(una embarcació que estava embar-

rancada). • cast. desembarrancar.


desencallar v. tr. Llevar (un vehicle, una

nau, etc.) del lloc on s’havia encallat.

• cast. desencallar.

desencepar v. tr. Llevar les voltes que

(una cadena o un cable) han pres


sobre el cep de l’àncora. • cast. des-

encepar.


desenvergar v. tr. Deslligar de la verga


(una vela envergada). • cast. desen-

vergar.


desfogar v. intr. Esclatar una tempes-

tat. • cast. desfogar, estallar.


desfonar v. tr. Trencar, penetrar, fora-

dar (el fons d’una nau). • cast. des-

fondar.


desguarnir v. tr. Despullar de guarni-

ment (els pals o les vergues). • cast.


desguarnecer, desman telar.

desmantellar v. tr. 1. Desguarnir.

2. Desarborar. • cast. desmantelar,

des ar bolar.

desobedient adj. Que tarda (una nau)

a respondre als moviments del timó

o que vira a la banda oposada a la

que es vol caure. • cast. roncero -ra.

desormeig m. Acció de desormejar.

• cast. desaparejo.

desormejar v. tr. Desaparellar. • cast.

desaparejar, desarmar.


despalmar v. tr. Espalmar. • cast. des-

palmar.


desplaçament m. Pes de l’aigua despla-

çada per una embarcació. • cast. des-

plazamiento.


desplaçar v. tr. i pron. Moure’s d’un lloc a

un altre (un vehicle, una embarcació,

un aeroplà, etc.). • cast. desplazar.

desrissar v. tr. Desfer els rissos (de

les veles) perquè agafen més vent.

• cast. desrizar.

desviació f. 1. Efecte causat per la

massa metàl·lica d’una nau sobre

l’agulla iman tada del compàs.

2. Angle que forma l’agulla nàutica


amb el meridià magnètic. • cast. des-

viación, desvío.


desvirar v. tr. Pegar voltes al torn (d’un


molinet o un argue) en sentit con-

trari al que se li donà per a virar un


cap, un cable, etc. • cast. desvirar.

diari de bord (o de navegació) m.

Llibre on el capità de la nau apunta

cada dia tots els detalls del viatge,

que constituïx l’historial del vaixell

des de l’avarada fins que deixa de

navegar. • cast. diario de a bordo.

dic m. 1. Instal·lació o cons trucció que


permet deixar en sec una embarca-

ció per a poder carenar, netejar, etc.,


l’obra viva del buc. • cast. dique. 2. dic

flotant Classe de dic que consistix en

una estructura metàl·lica en forma

D

dic


52

de U que es pot afonar parcialment

llastant-ne l’interior i que es pot fer

surar, dei xant en sec la nau que s’hi

ha fet entrar. • cast. dique flotante.

3. dic sec Classe de dic que aparegué

en el segle XVIII, quan les naus, per

les seues dimensions, no podien ja

ser carenades pels sistemes antics.

• cast. dique seco.


dioptra f. Alidada. • cast. dioptra, ali-

dada.


disparador m. Ressort de ferro que es


fixa a la gata de l’àncora per a llan-

çar-la a l’aigua en el moment precís


d’escaure’s la nau en el lloc d’anco-

ratge. • cast. disparador.


distintiu m. 1. Bandera especial que


s’hissa en una nau per a indicar la pre-

sència d’una persona a qui correspo-

nen determinats honors. • cast. dis-

tintivo. 2. distintiu de classe Senyal


que s’assigna a l’embarcació de rega-

tes que pertany a una classe interna-

cional. • cast. distintivo de clase.


doblar v. tr. 1. Superar (una embar-

cació) una boia o una balisa en el


curs d’una regata. 2. Passar (una

embarcació) per davant d’un cap,

d’un promontori, etc., i posar-se a

l’altre costat. • cast. doblar.

dogal m. 1. Estrop. 2. Cap que, donant

una volta a la drissa arran de l’antena,

volta també l’arbre de l’embarcació i

amb l’altre cap agarra la trossa. • cast.

dogal.

dogre m. Veler destinat a la pesca de

l’areng en el mar del Nord. • cast.

dogre.

dorment m. Cartel·la de fusta sobre

la qual recolza el bau que sosté la

coberta. • cast. durmiente.

draga f. Embarcació proveïda d’un

aparell dragador. • cast. draga.


dragant m. Cadascuna de les dos tau-

les grosses, l’una recta (dragant dret)


i l’altra corbada (dragant tort), emper-

nades l’una amb l’altra i ajustades


da munt de la roda de popa i que ser-

vixen de base a tota la construcció


de l’estampa d’una embarcació de

fusta. • cast. dragante.

dragó m. Embarcació de vela de nou


metres d’eslora com a màxim, uti-

litzada en compe ticions esportives.


• cast. dragón.

drap m. 1. Vela. • cast. trapo, vela.

2. navegar a tot drap Navegar amb


totes les veles hissades. • cast. nave-

gar a todo trapo (o a toda vela).


drassana f. Lloc on es construïxen i es

reparen les naus. • cast. astillero.

dret m. 1. dret 2. dret d’almirallat m.


Dret introduït en el segle XVIII a Espa-

nya per Felip V, que es cobrava en


les duanes i ports sobre les embar-

cacions que hi entraven o n’eixien


i sobre les mercaderies que duien.

• cast. derecho de almirantazgo.

3. dret d’amarratge m. Impost pagat

als ports per la faena d’amarrar-hi

una nau o pel fet de tindre-la-hi


amarrada. • cast. derecho de amar-

raje. 4. dret marítim m. Conjunt de


regles jurí diques referents als diver-

sos drets i obligacions que afecten la


navegació i, especialment, el trans-

port de passatgers o de mercaderies


en naus. • cast. derecho marítimo.

EPSNFOU


RVJMMB

RVBEFSOB

CBV

DORMENT


53

AVOCABULARI NÀUTIC


drissa f. 1. Cap o ormeig que servix

per a hissar o arriar vergues i veles

de manera que reben el vent per a


impulsar la nau. • cast. driza. 2. dris-

ses de bandera Caps prims que ser-

vixen per a hissar banderes. • cast.


drizas de bandera.

duja f. Cadascuna de les voltes d’una

corda enrotllada. • cast. aduja.

dujar v. tr. Enrotllar (una corda o una

vela) pegant-li algunes voltes sobre

ella mateixa. • cast. adujar.

dujat m. Muntó de cordes dujades.

• cast. adujo.

dull m. Forat que hi ha en el fons d’una

embarcació que va tapat amb un

suro i que servix per a fer eixir l’aigua

que s’ha ficat en l’embarcació i que

no es pot arreplegar amb la sàssola.

• cast. imbornal.

A  B   C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Z