Diccionari Nàutic en català "C"

A  B   C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Z

cabestrera

 f.

Corda que va lligada al cap d’una xàrcia, la qual porta un ferro o pedral en l’extrem inferior, i en l’altre una boia.

 • cast. cabestrera.


cabina

 f. 

Cambra menuda de les naus, destinada a dormitori. 

• cast. camareta, camarote.


cable

 m. 

1. Mesura de longitud equivalent a 120 braces. 

2. Mesura de longitud equi valent a la desena part d’una milla, o siga 185,2 m. 

• cast. cable.


cabotatge 

m. 

Navegació comercial que es fa entre diversos ports al llarg de la costa.

 • cast. cabotaje.


cabra

 f.

Cadascuna de les onades de bromera que el vent forma en la superfície del mar. 

• cast. cabrilla.


cabreig

 m.

 Fet de cabrejar el mar.

• cast. cabrilleo.


cabrejar v. intr. Formar (el mar) ona-

des menudes blanques de bromera.


• cast. cabrillear.


cabrestant m. Argue. • cast. cabes-

trante.


càbria f. Aparell capaç d’alçar grans

pesos consistent en dos bigues

inclinades cap avant respecte al seu

punt de suport i unides en l’extrem

superior, d’on penja la corriola. • cast.

cabria.


cabussar (o capbussar) v. intr. Esca-

bussar. • cast. zambullir.


caçaescota m. En les barques de mit-

jana i altres embarcacions menors,


botavara curta amb la qual es caça la

vela de mitjana. • cast. cazaescota.


caçar v. tr. Cobrar i subjectar les esco-

tes de les veles per a presentar-les al


vent. • cast. cazar.

cadenot m. Qualsevol dels tirants de

ferro lligats al costat d’una nau en

els extrems supe riors dels quals van


amarrades les bigotes. • cast. care-

note.


caïc m. 1. Embarcació de cabotatge de

buc molt robust i de poc calat que


arbora un pal o dos, a més del bau-

prés, que aparellen veles tarquines.


2. Embarcació menor semblant a

una piragua. • cast. caique.

caiguda f. 1. Cadascun dels costats

d’una vela quadra compresos entre


el gràtil i el gràtil d’escota. 2. Incli-

nació dels pals d’una embarca ció,


mesurada per la distància horitzon-

tal entre el peu del pal i la distància


vertical de l’ex trem superior. • cast.

caída. 3. caiguda de popa m. Costat

corresponent a la ralinga de popa de

37


C


AVOCABULARI NÀUTIC

C


CÀBRIA


38

les veles de ganivet. • cast. caída de

popa. 4. caiguda de proa m. Costat

corres ponent a la ralinga de proa de

les veles de ganivet. • cast. caída de

proa.

caixa f. Espai entre dos quadernes en

l’interior d’una embarcació. • cast.

caja.

cala f. Entrada que fa el mar en la costa

i que generalment és apta per a

traure les embar cacions i avarar-les.

• cast. cala.


calabrot m. Corda molt grossa utilit-

zada per a amarrar o remolcar naus


grans. • cast. calabrote.

calabrotar v. tr. 1. Formar un calabrot

(amb els caps que el constituïxen). 2.

Reforçar amb calabrots les amarres


(d’una nau). • cast. acalabrotar, cala-

brotar.


calada f. Acció o efecte de calar. • cast.

calada.


calafat m. 1. Calafatador. • cast. cala-

fate. 2. Ferramenta de tall ample,


en forma d’escarpre, anomenada

també calador, utilitzada pels boters

i els calafatadors per a posar bova o

estopa a les juntes de les dogues de


la bóta o de les taules de l’embarca-

ció. • cast. calafate, calador.


calafatador -a m. i f. 1. Persona que

té per ofici calafatar. 2. Persona que

construïx embarcacions de fusta.

• cast. calafate.

calafatar (o calafatejar) v. tr. Tapar

amb estopa les juntures de les posts


o taules (d’una embarcació) i cobrir-

les després amb una capa de brea a


fi d’impedir el pas de l’aigua. • cast.

calafatear.

calar v. 1. tr. Arriar (una vela). 2. tr.

Arriar (un masteler, una verga, etc.),

de manera que rellisque per dins

d’una anella que el guia en el seu

moviment. 3. intr. Submergir-se més

o menys (el buc d’una embar cació)

dins de l’aigua. • cast. calar.


calat m. 1. Distància vertical des de la

quilla fins a la superfície de flotació de

la nau. 2.Distància des de la superfície


del mar, d’un riu o d’un estany nave-

gables fins al fons. • cast. calado.


calcés m. 1. Part d’un pal o d’un mas-

teler compresa entre l’assentament


dels baus de cofa i el tamboret.

2. Bossell que va damunt de l’arbre

de l’embarcació, davall de la galleta,

per on passa la drissa. • cast. calcés.

cama de pobre f. Nuc que es fa per a

acurtar provisionalment una corda o

perquè deixe de treballar una certa


part massa gastada. • cast. marga-

rita.


cambra f. 1. Cadascun dels departa-

ments del buc d’una nau separats


DBMBU

GSBODCPSE

MÎOJBEFóPUBDJÓ


QVOUBM


CALAT


CALCÉS


DBMDÊT


DBMDÊT


39

CAVOCABULARI NÀUTIC

capa


per mampares o planxes. • cast.

cá mara. 2. Departament d’una nau

destinat a l’allotjament i a l’estada

dels passatgers, del capità o patró

i dels oficials. • cast. camarote. 3.

Cabina. • cast. cabina.


camelca f. Peça de fusta, de forma aca-

nalada, que s’adapta i es lliga forta-

ment a un pal, a una verga, etc., per a


reforçar-los. • cast. jimelga.

camell m. Alçacavall. • cast. camello.


cameta f. Pal bifurcat en l’extrem supe-

rior que s’utilitzava per a aguantar


l’antena. • cast. soporte.


campana f. 1. campana de bus Apa-

rell metàl·lic en forma de campana


que era usat per a formar un espai

d’aire atmos fèric que permetia a una

persona situada en el seu interior

respirar mentres estava submergida.

• cast. campana de buzo. 2. campana

de salvament Aparell en forma de


campana estanca, adaptable a l’es-

cotilla d’un submarí, que permet


evacuar-ne la tripulació. • cast. cam-

pana de salvamento.


canal 1. m. Via navegable construïda

generalment per a unir dos mars o


dos oceans i aconseguir rutes marí-

times més curtes, feta generalment


per excavació del terreny i poste-

riorment oberta a la navegació grà-

cies a treballs de dragatge. 2. f. Part


de l’arbre d’una barca que va des del

banc d’arborar fins a la metxa. • cast.

canal.

candalissa f. Corda que va penjada a

un pal o col·locada horitzontalment

entre dos pals immediats, i que

du amarrat un aparell per a hissar i

arriar coses de molt de pes. • cast.

candaliza.


candela, en loc. adj. En posició verti-

cal (un pal o un altre element d’una


embarcació). • cast. en candela.


candeler m. Cadascuna de les bar-

res que, situades prop de la borda,


servixen per a formar una mena de

barana. • cast. candelero.

cangrea f. Aurica. • cast. cangreja, vela

cangreja.


canoa f. 1. Embarcació menor, lleu-

gera, de forma allargada, punxeguda


de proa i de popa, propulsada per

pagaies i desproveïda de timó, de

quilla i generalment també de vela.

• cast. canoa. 2. canoa automòbil

Gaso linera. • cast. canoa automóvil.

canol m. Peça de fusta que, entestada

en el medís i fixada en la cara interior

de l’estame nera, reforça la quaderna.

• cast. genol.


canot m. Embarcació lleugera uti-

litzada generalment en activi tats


esportives i propulsada per rems,

veles o motor. • cast. bote, lancha,

barcón.

canya f. 1. Part de l’àncora compresa

entre l’anella i la creu. 2. Part d’un

rem compresa entre el guió i la pala.

3. Arjau del timó. • cast. caña.

cap m. 1. Fil primer que, trenat amb

altres, forma el fil de cotó, de llana,

d’espart, etc., d’un cabdell, d’una

ma dei xa, d’una corda, etc. • cast. cabo.

2. Tros de corda de llargària variable,

especialment la que s’utilitza en les

maniobres nàuti ques. • cast. cabo de

labor. 3. cap de mort Barret. • cast.


sombrero. 4. cap dels penols Apaga-

penol. • cast. cabo de los penoles.


5. caps de revés Conjunt format per

les escotes de sobrevent i les amures i


les bolines de sotavent, que no treba-

llen quan es navega de bolina. • cast.


cabos de revés. 6. cobrar un cap Arre-

plegar-lo. • cast. recoger un cabo.


capa f. 1. Tros de lona enqui tranada

que envolta el pal d’una embarcació

en la proximitat de la coberta i que,

clavada a esta, impe dix que entre


aigua per l’afogonament. 2. Gratifi-

cació que, a més dels nolis, es paga


al capità d’una nau mercant, per a


40

estimular el seu zel en l’execució

del contracte. 3. Disposició que, per

mitjà de maniobres adequades, se

sol adoptar en cas de temporal, per

a aconseguir que la nau no avance

pràcticament gens i es forme una

zona de calma a sobrevent. • cast.

capa.

caparrada f. Capficall. • cast. cabezada.

capçal m. Peça de fusta adaptada a

l’ungla de l’àncora de cep per a evitar

malmetre les taules del forro quan

l’àncora anava trincada a l’amura.

• cast. zapata.

capejar v. tr. Resistir (un temporal)

navegant a la capa. • cast. capear.

caperó m. Part superior de la roda

d’una embarcació menor que sobreïx

de la regala. • cast. caperol.


capficall m. Acció d’afonar-se brusca-

ment dins de l’aigua la proa d’una


nau efec tuant un moviment de

balanceig de proa a popa causat per

les ones. • cast. cabezada.

capità -ana m. i f. Oficial graduat que

exercix el comandament d’una nau

mercant. • cast. capitán -ana.

capó m. Cap gros o cadena amb què


es penja l’àncora per l’argolla al cos-

tat de la nau. • cast. capón.


car m. 1. En una embarcació, peça

inferior i més grossa de les dos que

componen l’antena, que mira cap a

proa. • cast. car. 2. car de fora En una

embarcació llatina, expressió que

indica la posició del car respecte al

vent, la terra i el mar, i que posa de

manifest que el vent ve de terra.

• cast. car de fuera. 3. car de terra

Expressió similar a la de car de fora,

però que indica que el vent ve de

mar. • cast. car de tierra.

carabassa f. Bossell de dos rotllanes

situades l’una damunt de l’altra i en

plans perpendiculars, usat per a la


maniobra de les veles. • cast. cala-

baza.


caramussal m. Vaixell mercant turc de

formes allargades que arborava dos

pals, major i de mitjana, a més del

bauprés. • cast. caramuzal.

càrava f. Embarcació d’origen sarraí

utilitzada durant els segles XIV I XV.

• cast. cárabo (m.).


caravel·la f. Embarcació ràpida i lleu-

gera, de popa plana i d’una sola


coberta, de buc relativament curt,

ample i molt alt, amb castell elevat

a proa i a popa, i amb tres arbres

armats de veles llatines, utilitzat del

segle XIV al segle XVII. • cast. carabela.


carbonera f. En les antigues embarca-

cions mixtes de vapor i vela, vela de


l’estai major, situada prop del fum

del fumeral. • cast. carbonera.

carena f. 1. Part submergida del buc

d’una embarcació. 2. Reparació que

es fa en el buc d’una embarcació,


especial ment l’operació de repas-

sar, i de calafatar totes les juntes


de la nau. • cast. carena. 3. caure de

carena Tombar de quilla. • cast. caer


de carena. 4. centre de carena Cen-

tre de gravetat de la part submer-

gida d’una embarcació. • cast. centro


de carena. 5. donar carena Carenar.

• cast. dar carena, carenar.

CARENA


41

AVOCABULARI NÀUTIC

C

catamarà


carenada f. Acció de carenar una em -

bar cació, carena. • cast. carenadura.

carenador -a 1. m. Lloc a propòsit per


a carenar embarcacions. 2. m. i f. Per-

sona que carena una embarcació.


• cast. carenero -ra.

carenar v. tr. Donar carena (a una

embarcació), reparar-ne el buc. • cast.

carenar.


carenat m. Part del buc d’una embar-

cació menor compresa entre les dos


escues. • cast. quilla.


carenatge m. Carenada. • cast. carena-

dura (f.).


caripena f. Antena, conjunt del car i de

la pena, que s’utilitza per a sostindre

la vela llatina. • cast. caripena.

carlinga f. Peça plana i molt resistent

fixada en la quilla on va encaixat,

per la base, el pal d’una embarcació.

• cast. carlinga.

caro m. Embarcació menor de pesca,

llarga i estreta, sense pals ni veles, i

propulsada a rem. • cast. cárabo.

carquinyol m. Forat obert en la

coberta de popa de les barques, on


se situa el patró durant les manio-

bres per a poder veure tota la barca i


manejar el timó. • cast. carquiñol.

carraca f. 1. Antiga nau de transport

de gran tonatge. 2. Nau vella o lenta,

que no navega bé. • cast. carraca.

càrrec m. Conjunt de mercaderies

embar cades en una nau. • cast. cargo.

càrrega f. 1. Allò que es col·loca sobre

algú o sobre alguna cosa per a ser

transportat. • cast. carga. 2. càrrega


màxima Càrrega límit que pot trans-

portar una embarcació. • cast. carga


máxima.


carregador -a1.m. i f.Persona que s’en-

carrega d’embarcar les mer caderies


que formen la càrrega d’una nau.

2. m. Lloc apropiat per a atra car

em bar cacions i procedir a embarcar

o desem barcar les mercaderies que

transporten. 3. m. Nom genèric de


cadascun dels caps utilitzats quan es

carrega una vela. • cast. cargador -a.


carregar v. tr. Arreplegar una vela per-

què no prenga vent, apagar-la. • cast.


cargar.

carril m. Rengle de garrutxos que van

ferms en la caiguda de proa de les

veles flocs. • cast. carril.

carrossa f. Carcassa de ferro que sosté

una lona, utilitzada per a protegir de


la intempèrie alguna part de l’em-

barcació. • cast. carroza.


carta f. 1. Mapa, especialment l’usat

en la navegació marítima, fluvial o

aèria i en la representació del temps


atmosfèric. • cast. carta. 2. carta nàu-

tica Mapa destinat a ser usat pels


navegants. • cast. carta náutica.

cartulari m. Còdex on són transcrits

íntegrament o abreujadament els


documents pertanyents a una per-

sona física o moral per a assegurar-

ne la conservació i facilitar-ne la con-

sulta. • cast. cartulario.


cassanell m. Travesser o passador de

fusta tornejada, utilitzat per a unir

l’extrem d’un cap a la gassa d’un

altre o a un ullet d’una vela. • cast.

cazonete.

castanyola f. Peça de fusta col·locada

verticalment en la part interior de

l’orla d’una nau que té, en l’extrem

superior, que sobreïx de la borda,

una groera amb una rotllana per

la qual fila l’amura de la vela major.

• cast. castañuela.

castell m. Estructura d’algunes naus

de vela situada per damunt de

la coberta superior i compresa

aproxima dament entre la roda i el

trinquet. • cast. castillo.

catamarà m. 1. Rai originari de l’oceà

Índic, de tres cossos, usat per a la pesca

i per a navegar en zones de rompents.

2. Embarcació de regates constituïda

per dos bucs simètrics acoblats per la

banda. • cast. catamarán.


42

catavent m. Instrument rudimentari

que s’utilitza per a indicar la direcció

del vent. • cast. cataviento.


caterina f. Corrioleta de fusta. • cast.

catalina.

catxamarina f. Embarcació menor

de dos pals i un botaló menut, que

generalment disposa de coberta.

• cast. quechemarín.

catxola f. Cadascuna de les dos peces

corbades que, col·loca des a cada

costat del pal, servixen de suport als

baus de les cofes. • cast. cachola.

caure v. intr. 1. Anar (la proa d’una nau)

cap a sotavent quan salpa l’àncora.

2. Desviar-se (una nau) del seu rumb

cap a una banda o una altra. • cast.

caer.

cavall m. Banqueta inclinada amb


unes potes anteriors i unes de pos-

teriors com el banquet de calafat.


• cast. caballo.

cenyir v. intr. Navegar rebent el vent

en una direcció que forma un angle

de sis quartes o menys amb la proa.

• cast. ceñir, ir de bolina.


cep m. Peça llarga que, fixada en l’ex-

trem de l’àncora de cep perpendicu-

larment al pla determinat pels dos


braços i la canya, fa adoptar a l’àn-

cora la posició més adient perquè


una de les ungles es clave en el fons.

• cast. cepo.

choker [angl.] m. Braga. • cast. braga.

ciar v. intr. Remar cap arrere. • cast. ciar.

ciavoga f. Acció i efecte de ciavogar.

• cast. ciaboga.

ciavogar v. intr. Girar (una embarcació)

dins del menor espai possible ciant

els rems d’una banda i vogant els de

l’altra. • cast. ciabogar.

cigala f. Argolla de ferro situada en

l’extrem de la canya de l’àncora i per

la qual s’assegura la cadena, el cap o

el cable. • cast. arganeo.


cigonya f.Quaderna de les embarcaci-

ons molt estretes de mànega i altes


de puntal. • cast. cigoñal.

cigonyar v. tr. Marcar en terra la

figura d’una quaderna perquè quan

es corbe quede simètrica. • cast.

cigüeñar.


cimar v. tr. En les embarcacions d’apa-

rell llatí, passar l’antena d’una banda


a l’altra a fi que la vela quede de la

volta bona, i no vaja contra el pal.

• cast. cimar.

cinglar v. 1. tr. Fer navegar (un bot)

amb un sol rem col·locat en l’espill.

• cast. cinglar. 2. intr. Engolfar-se.

• cast. engolfarse.


cinta f. 1. Taula de fusta de l’exte-

rior d’una embarcació menor, més


grossa que les altres, que corre de

popa a proa entre el trancanell i el

bocal. 2. Cadascuna de les andanes

de planxes del forro exterior, més

CATAVENT


CIGALA


43

AVOCABULARI NÀUTIC

C

cobrijunta


grosses que les altres, que en les

naus corren de popa a proa a l’altura

de les cobertes. • cast. cinta.

cintó m. Tira de fusta que envolta

els costats d’una embarcació per

damunt del forro exterior, utilitzada

espe cialment en remolcadors i altres


embarcacions auxi liars per a prote-

gir el buc en les atracades freqüents.


• cast. cinturón.

circuit d’alimentació m. Conjunt dels

tancs, les bombes, els tubs, etc., que


tenen per finalitat subministrar l’ai-

gua a les calderes d’una nau. • cast.


circuito de alimentación.

civadera f. Verga major del bauprés,

emprada fins a la fi del segle XVIII per


a lligar-hi la vela quadra. • cast. ceba-

dera.


clau f. 1. Peça de ferro amb què se sub-

jecta el pal d’una embarcació menor


al banc d’arborar o al senó de proa.

• cast. clavo. 2. clau de l’arboradura

Nom que es dóna al bauprés, perquè


s’hi amarren les xàrcies més impor-

tants d’un veler. • cast. clavo de la


arboladura. 3. clau del bauprés Peça

de fusta molt grossa, introduïda en

els espatlons i amb un buit al mig,

on s’endinsa l’extrem inferior del

bauprés, que servix de lligam amb la

proa. • cast. clavo del bauprés.

clavar-se v. pron. Encallar-se (una

embarcació), de manera que quede

més o menys agafada al fons. • cast.

clavarse, embarrancar.

clavilla f. 1. Barra de ferro, de bronze

o de fusta que, posada en un dels

forats del claviller d’una embarcació,


servix per a lligar un cap. 2. Qual-

sevol de les manetes de la roda del


timó que servixen per a girar-la amb

comoditat. • cast. cabilla.

claviller m. Post grossa per a col·locar

les clavilles • cast. cabillero.

clinòmetre m. Instrument de bord

usat per a mesurar l’ampli tud dels


balanços de l’embar cació, com tam-

bé l’escora. • cast. clinómetro.

clíper m. Embarcació de vela estreta, i

lleugera, ràpida i molt resistent, que

solia arborar aparell redó o veles de

ganivet estretes i lleugeres. • cast.

clíper.

coberta f. 1. Plataforma horit zontal que

tanca el buc d’una nau per la seua part

superior i, en general, cadascun dels

sostres horitzontals que dividi xen el


buc d’una embarcació en comparti-

ments sobreposats. • cast. cubierta.


2. coberta d’arqueig Coberta que el


reglament definix com a límit supe-

rior dels espais que necessàriament


han d’estar compresos en l’arqueig.

• cast. cubierta de arqueo.


cobertada f. Càrrega que, deguda-

ment estibada i trincada, trans-

porta una embarcació damunt de la


coberta superior. • cast. cubertada,

carga de cubierta.

cobra! interj. Expressió amb la qual

s’indica l’acció d’arreplegar un cap a

bord. • cast. ¡cabo!

cobrijunta m. Planxa o perfil angular

de ferro que s’utilitza per a unir dos


planxes o dos perfils angulars enca-

rats l’un amb l’altre. • cast. cubre-

juntas.


CLAVILLER


44

coca f. 1. Deformació que pren un

cable com a conseqüència d’haver

estat enrotllat. 2. Nau de dos pals,

d’eslora molt curta en relació amb

la mànega, de molt de calat i amb

cobertes molt altes, usada en l’edat

mitjana com a embarcació de guerra

i de comerç. • cast. coca.

cockpit[angl.] m. Banyera. • cast. bañera.

codast m. Peça d’acer o de fusta amb

la qual acaba la part de popa de la

quilla i que es prolonga per l’obra

morta. • cast. codaste.


codera f. Cap de corda o cadena que

s’utilitza per a amarrar la popa d’una

nau on convinga. • cast. codera.


cofa f. En les embarcacions de vela, pla-

taforma situada en la part alta dels


pals que servia per a assegurar els

obencs dels mastelers de gàbia i per a

efectuar des d’allí algunes maniobres

de les veles altes, i també perquè se

situara el serviola. • cast. cofa.


coi m. Hamaca de lona usada pels

mariners per a dormir. • cast. coy.

coixí m. 1. Peça grossa de fusta, situada

en el peu del trinquet, que tenia per

finalitat recolzar-hi el bauprés. • cast.

cojín. 2. Peça de ferro on va engalzat el


dau del timó. • cast. chumacera. 3. Tei-

xit de filàstica que se solia posar sobre


el bauprés i les vergues per a evitar el

frec amb les amures.• cast. cojín.

coll m. 1. Part superior i més prima

d’un pal o d’un masteler, compresa

entre l’encapelladura de la xàrcia i la

creu de la verga. • cast. cuello. 2. Punt

del rem, situat entre el guió i la canya,

per on sol jugar dins de l’estrop o en

la forqueta. • cast. cuello. 3. coll de


gaó Punt de la quilla d’una embarca-

ció on comença la roda. • cast. cuello


de gaón.

colla f. 1. Grup de palers d’una platja.

• cast. colla. 2. Corda llarga on van

lligades les nanses en els calaments.

• cast. colla. 3. estar a la colla En

una embarcació, estar tot complet i

prompte per a fer-se a la mar. • cast.

estar en colla.

collar de raca m. Anell constituït per

un o més bastards que enfilen uns

abartrells, usat per a lligar una perxa

a un pal i facilitar-ne el moviment.

• cast. collar de raca.


collar v. tr. Caragolar (una vela), ple-

gar-la sobre la verga o botavara o un


masteler i afermar-la amb botafions.

• cast. envergar.

collarí m. Peça metàl·lica en forma

de U usada en les mampares per a


l’estanca ment del pas de la sobre-

quilla i dels dorments. • cast. collarín.


colobra f. En les embarcacions anti-

gues, cap llarg i prim que lligava la


vela a la verga, a l’antena o al pal en

el sentit espiral de les voltes. • cast.

culebra.

columna f. 1. columna de roda del

timó Cadascun dels dos puntals


DPEBTU


RVJMMB


DPGB


FTUBJ


ESJTTB


CODAST


COFA


45

AVOCABULARI NÀUTIC

C

contradogal


on recolza l’eix de la roda del timó.

• cast. columna de la rueda del timón.

2. columna del bauprés Cadascuna

de les dos peces robustes de fusta


situades a cada costat de la contra-

roda dels velers. • cast. columna del


bauprés. 3. columna del molinet


Cadascuna de les dos peces verti-

cals que servien de suport als antics


molinets de fusta. • cast. columna del

molinete.

combés m. Espai de la coberta de les

embarcacions de vela comprés entre


el pal major o arbre mestre i el trin-

quet. • cast. combés.


coment m. Junta de les taules o les

planxes que constituïxen el buc

d’una embarcació. • cast. comento.

comissari -ària m. i f. Persona que du


a terme les funcions administrati-

ves de bord i té cura dels servicis de


fonda. • cast. comisario -ia.

comparació f. Diferència entre l’hora


assenyalada pel cronò metre magis-

tral i l’assenyalada per l’acompa-

nyant. • cast. comparación.


compartiment m. 1. Cadascun dels

espais en què està dividit el buc

d’una embarcació per mitjà de

barandats. • cast. compartimento. 2.

compartiment estanc Cadascuna de

les seccions independents i aïllades

de les adjacents que té el buc d’una

embarcació per a evitar l’afona ment

encara que se n’inunde alguna. • cast.

compartimento estanco.

compensació f. Operació d’anul·lar les


desviacions mag nètiques que pre-

senta l’agulla nàutica en qualsevol


dels trenta-dos rumbs de la rosa dels

vents. • cast. compensación.

compensador -a m. i f. Persona que es


dedica a compensar les agulles nàu-

tiques. • cast. compensador-a.


compensar v. tr. Reduir en part o del

tot la desviació magnètica d’una

agulla nàutica. • cast. compensar.


consentir-se v. pron. Cedir a l’esforç el


cordam o algunes peces que com-

ponen la nau i la seua arboradura.


• cast. consentirse.


conserva f. 1. navegar (o anar) en con-

serva (o de conserva) Fer via juntes


(les embarcacions) per a ajudar-se i

defendre’s mútuament. 2. navegar


(o anar) en conserva (o de con-

serva) Fer la mateixa ruta (dos naus


o més). • cast. navegar (o ir) en (o de)

conserva.


consolat de mar m. Jurisdicció espe-

cial que entenia en matèria mercan-

til i en assumptes marítims. • cast.


consulado de mar.

contra f. Aparell amb el qual es reté la

botavara de les veles cangrees quan

tendix a moure’s arrere per efecte

dels balanços. • cast. contra.


contracarena f. Peça que cobrix la qui-

lla per la part inferior de la nau, com a


reforç i protecció. • cast. contracarena.

contracodast m. Peça de fusta o de

ferro que va adossada al codast per

la part de popa i que servix per a

reforçar-lo. • cast. contracodaste.

contradogal m. Peça de cada part de

l’embarcació que va des de la roda

DPOUSB


CONTRA


46

de la proa fins a la roda de la popa.

• cast. contradogal.


contraestai m. Cap gros que ajuda l’es-

tai a sostindre el pal o masteler esti-

rant-lo cap a proa. • cast. contraestay.


contrafloc m. Vela triangular que va

ferma en l’extrem del botaló. • cast.

contrafoque.

contramarxa f. 1. Marxa que es fa en

direcció oposada a la que se seguia al

principi. 2. Canvi successiu de rumb,

en un mateix punt, de totes les naus

d’una línia. • cast. contramarcha.


contraquilla f. Peça que cobrix interi-

orment tota la quilla per la part inte-

rior de la nau, de popa a proa. • cast.


contraquilla.

contraroda f. Peça de fusta que va

sobre la roda, per l’interior del buc,

per a reforçar-la i engalzar-la amb la

quilla. • cast. contrarroda.

contravent m. Entre dos ele ments

d’una estructura, tirants encreuats

diagonal ment per a augmentar-ne

la resistència al vent i als esforços

laterals. • cast. contraviento.

contubal m. Peça llarga de reforç del

buc que va de proa a popa en la part

inferior del costellam i a l’altura de la

cinta. • cast. contual, durmiente.

colp de mar m. Onada gran que trenca

amb violència. • cast. golpe de mar.

copatró -ona m. i f. Patró juntament

amb un altre o amb altres. • cast.

copatrón -ona.

copilot m. i f. Pilot la missió del qual

consistix a assistir el primer pilot.

• cast. copiloto.

corba f. 1. Peça de fusta clavada a la

banda de la barca per a subjectar

els bancs. • cast. curva. 2. corba coral

Corba que ajunta el codast amb la

carena. • cast. curva coral.

corbató m. 1. Peça de fusta que reforça

la cinta per la part de proa. 2. Unió

dels bancs d’una embarcació. • cast.

corvato.


corbeta f. Bricbarca. • cast. corbeta.


corda f. 1. Cordell gros i flexible for-

mat per un conjunt retorçut de dos


cordons o més, cadascun dels quals

està compost de tres fils o més,

també retorçuts. 2. Ormeig de pesca

consistent en una corda, ancorada

mitjançant un roc gros, que es manté

suspesa d’un flotador vertical i tibant

dins de l’aigua i que du un fil amb un

ham enferit a mig aire. 3. Peça grossa

de fusta que va de popa a proa per


davall dels baus, descansa sobre pun-

tals i servix de reforç al buc contra la


flexió longitudinal. • cast. cuerda.

cordam m. Conjunt de caps o cordes

d’una nau. • cast. cordaje.

cordejar v. tr. Sirgar. • cast. sirgar.

cordell m. Cap de poca gros sària que

porten la corredora i l’escandall.

• cast. cordel.

cordó m. Unió de filasses retor çudes

que formen com una corda i que

servix per a fer altres cordes i caps.

• cast. cordón.

cornamusa f. Peça en forma de T

fixada en la coberta o en l’orla d’una

embarcació, que servix per a amarrar

caps. • cast. cornamusa.


corneta f. Banderola que acaba en dos

puntes i té una escotadura angular.

• cast. corneta.

coronament m. Part de la borda que

correspon a la popa del buc. • cast.

coronamiento.


CORNAMUSA


47

AVOCABULARI NÀUTIC

C

culata


correcció f. Xifra variable que, sumada

algebraicament a l’altura observada

del Sol, a l’hora del cronòmetre o


el rumb, servix per a calcular exac-

tament la situació de la nau. • cast.


corrección.


corredor m. 1. Galeria que pot formar-

se en la bodega d’una embarcació. 2.


Part de la coberta de les barques que

toca en els costats. • cast. corredor.

corredora f. Aparell per a mesurar la

velocitat aparent d’una nau. • cast.

corredera.

corriola f. 1. Roda proveïda d’un ull en

el seu eix geomètric, que li permet

girar a l’entorn d’un eix que hi està

introduït, i amb la superfície lateral

a ca nalada, de manera que permet

pa ssar-hi un cable, una corda, etc.,

arrossegant-lo o sent arrosse gada per


ell, i que servix per a canviar la direc-

ció o el sentit d’una força. 2. Roda de


superfície lateral en forma de canal,

solidària amb un arbre, l’eix del qual

és el geomètric de la roda, que permet

transmetre un moviment a un arbre o

rebre un moviment d’un altre arbre a

través de corretges. • cast. polea.

cos mort m. Obra morta, part del buc

que sobreïx de l’aigua. • cast. obra

muerta, cuerpo muerto.

cossia f. Pla diametral d’una nau. • cast.

crujía.


costa f. Tros de terra que està en con-

tacte amb el mar. • cast. costa.


costat m. Cadascuna de les dos ban-

des que formen el buc d’una embar-

cació: babord a l’esquerra i estribord


a la dreta. • cast. costado.

costejar v. intr. Navegar seguint la

costa. • cast. costear.

costella f. Quaderna. • cast. costilla,

cuaderna.

costellam m. Conjunt de les costelles

que formen la carcanada del buc

d’una embarcació. • cast. costillaje,

cuaderna.


costerejar v. intr. Costejar. • cast. cos-

tear.


creu f. Part central i més grossa d’una

verga de nau, que equidista dels

penols o extrems de la mateixa

verga. • cast. cruz.

creuar v. tr. 1. Travessar (una via, un

camp, un riu, el mar, l’aire) passant

d’un costat a l’altre. 2. Navegar en

totes direccions (dins d’un espai

determinat de mar) per a protegir

el comerç, bloquejar una costa, amb

objectius de vigilància o de guerra,

etc. • cast. cruzar.

creuera f.Peça de fusta que es fica en el

timó del llaüt, amb una corda a cada

cap per a fer-la girar. • cast. cruz.

cronòmetre m. Rellotge de precisió

posat a l’hora del temps mitjà del

primer meri dià, mitjan çant el qual

es pot esbrinar la longitud exacta

de l’embarcació en aquell moment.

• cast. cronómetro.

crostam m. Mescla de brea, pega, sèu


i oli que s’utilitza per a calafatar i pin-

tar fustes i xàrcies. • cast. brea, zula-

que, azulaque.


crugia f. Espai central d’una embarca-

ció, de proa a popa. • cast. crujía.


cruisingchute [angl.] f. Vela més

menuda que un espinàquer i més

gran que un gènova, que s’establix

volant, conformant un gènova en

cenyida i un espinàquer en popa.

• cast. cruisingchute.

cua de rata f. Teixit fet en l’extrem d’un

cap gros perquè no es desfilagarxe.

• cast. rabo de rata.

cular v. intr. Perdre estabilitat (una

embarcació) afonant-se de popa.

• cast. acular.

culata f. 1. Part del pal que va davall

de l’enfogonament i acaba amb les

metxes que el subjecten. • cast. pie

del mástil. 2. Punta del botaló que

va lligada damunt de la proa. • cast.

culata.


48


curta f. Cadascuna de les fustes arque-

jades que servixen per a tapar la


banyera d’una embarcació. • cast.

corta.

cúter m. 1. Embarcació de vela de poc

tonatge, d’origen neerlandés, de buc

fi i aparell de balandra. 2. Embarcació


d’un sol pal i bauprés, amb possibili-

tat de calar-lo cap a dins, i aparell de


balandra, o siga, vela major cangrea,

escandalosa, trinqueta i dos flocs.

• cast. cúter.