privacitat de dades a traduccions idiomatic
privacitat

1- Tractament de les dades
2- Deures i obligacions
3- Cessions
4- Consentiment
5- Drets dels afectats
6- Transaccions segures
7- Política de galetes (cookies)
8- Legislació aplicable

www.idiomatic.cat, en consonància amb la política de protecció de dades que tot seguit definim, es compromet a respectar la privacitat i confidencialitat de les vostres dades.

Tota la informació que es recull a www.idiomatic.cat es tractada amb una absoluta i estricta confidencialitat.

1- Tractament de les dades

Només es recullen o capturen els noms, adreces personals (de treball o electròniques), números de telèfon o qualsevol altre dada de caràcter personal que voluntàriament faci arribar l'usuari i, únicament, pels tràmits específics que així ho requereixin.

Es garanteix la confidencialitat en el tractament de totes les dades de caràcter personal a les que es tingui accés com a conseqüència del registre a www.idiomatic.cat.

Només es demanarà el registre de dades de caràcter personal quan aquestes siguin necessàries per la sol·licitud d'algun servei facilitat a través de www.idiomatic.cat. Les dades obtingudes i les que es puguin originar com a conseqüència de l'execució del servei resulten necessàries pel desenvolupament, control, gestió i execució dels tràmits sol·licitats i seran incorporades als fitxers adients creats.

Tant els responsables dels fitxers com qui intervingui en qualsevol fase del tractament, estan sotmesos al més estricte secret professional, amb un especial compromís d'adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat.

Finalment, www.idiomatic.cat garanteix que tant els fitxers i programes, com els equips i locals que intervenen en el procés de tractament de les dades registrades, compleixen els requisits d'integritat i seguretat establerts a la normativa vigent en cada moment.

2- Deures i obligacions

L'usuari podrà exercitar tots els drets reconeguts per la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal vigent en cada moment i, en especial, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

L'exercici d'aquests drets s'haurà de fer mitjançant una instància signada a

Idiomatic Language Services S.L.

Pg General Mendoza 7 pral

17002 Girona

L'usuari que faci servir els serveis oferts per www.idiomatic.cat haurà de facilitar les dades demanades segons el principi de bona fe, per tant no es podran donar dades inexactes o inexistents.

3- Cessions

Les dades de caràcter personal recollides com a conseqüència del registre a www.idiomatic.cat no seran facilitades o comunicades a tercers aliens, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

4- Consentiment

La sol·licitud d'un tràmit mitjançant el portal implicarà l'acceptació expressa i sense reserves de la política de privacitat de dades de caràcter personal que manté www.idiomatic.cat, exposada a l'avís legal que trobareu al peu del formulari de recollida de dades de www.idiomatic.cat.

La introducció i registre de les dades de caràcter personal per part de l'usuari comportarà l'acceptació i autorització expressa a www.idiomatic.cat per a la seva recollida, per a la incorporació als fitxers adients i el tractament necessari de les dades personal, l'acceptació voluntària de la cessió de les dades registrades únicament quant aquesta sigui necessària per a la prestació del servei sol·licitat i, finalment, l'autorització per a la seva conservació durant els terminis previstos a les disposicions legals aplicables.

Atès que l'autorització de l'usuari al tractament i cessions indicats té caràcter voluntari, l'usuari podrà revocar l'autorització aquí concedida, tant pel tractament com per a la cessió de les dades, segons els termes establerts a la normativa sobre protecció de dades vigent en cada moment.

5- Drets dels afectats

Els usuaris podran, en qualsevol moment, exercitar els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i, en particular, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com també el dret a revocar el consentiment prestat per a la cessió de les seves dades.

Aquests drets poden ser exercitats tant per l'usuari com pel seu representant, mitjançant sol·licitud escrita i signada a la Idiomatic Language Services, Pg General Mendoza 7 pral, 17002 Girona, tant presencialment com per escrit.
La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l'usuari, adreça, fotocòpia del DNI o passaport i contingut concret del dret exercitat.

6- Transaccions segures

Les comunicacions de dades de caràcter personal a www.idiomatic.cat mitjançant el portal www.idiomatic.cat es produeix sempre dintre d'un entorn segur.

7- Política de galetes (cookies)

Les cookies són petits arxius de text que el navegador emmagatzema al disc dur de l'ordinador de l'usuari i que s'associen únicament amb un usuari anònim. No poden llegir dades del disc dur de l'usuari ni tampoc altres cookies dipositades per altres proveïdors a través dels seus espais web.

El portal www.idiomatic.cat fa servir les cookies només per obtenir informació sobre la data i hora de l'últim cop que l'usuari va visitar el nostre portal i els continguts escollits a la seva navegació amb la finalitat de treure estadístiques d'ús del portal.

Com a mecanisme de control, l'usuari te la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies pel seu ordinador, si be www.idiomatic.cat no es responsabilitza de que la seva desactivació impedeixi el correcte funcionament de la pàgina.

8- Legislació aplicable

La privacitat de tota la informació facilitada, tant la facilitada per l'usuari a través dels diferents formularis de sol·licitud de dades personals, com l'accessible a través de www.idiomatic.cat, estan regulades per la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i pels reglaments que la desenvolupen.