Vocabulari restauració arquitectònica

A

acabat m es acabado m it rifinitura f

ad quadrantum loc es ad quadrantum loc

ad triangulum loc es ad triangulum loc

adhesió f es adhesión f

afegit m es añadido m it aggiunta f

agent abiòtic m es agente abiótico m

agent agressor m es agente agresor m

agent biòtic m es agente biótico m

aixecament m es levantamiento m it rilevamentom

aixecament manual m es levantamiento manualm

aixecament topogràfic m 15 es levantamiento topográficom it rilevamento topograficom

alçària reguladora màxima f es altura reguladora máxima f

alteració f es alteración f it alterazione f

alteració estàtica f es alteración estática f

Nota: Es refereix a l’alteració de l'esquema estàtic d'una estructura, per exemple, la transformació d'una estructura hiperestàtica en una estructura isostàtica.

alveolització f es alveolización f it alveolizzazionef

ambient m es ambiente m

analogia f es analogía f

anamorfisme m es anamorfismom

anastilosi f es anastilosis f

antecedent cultural m es antecedente cultural m

antiguitat f

atirantament m es atirantado m

autenticitat f es antigüedadf ant. modernitat es autenticidad ant. falsedat

apuntalament m es apuntalamiento m

axialitat f es axialidad f

arc m es arco m

BCIL m 1 es BCIL m

àrea d'estudi f es área de estudio f

armat m es armado m

asimetria f es asimetría f

assegurança f es seguro m

assentament diferencial m es asiento diferencial m

assolellament m es asoleo m veg. bé cultural d’interès local

B

BCIN m es BCIN m veg.bé cultural d'interès nacional

bé catalogat m es bien catalogado m

bé cultural d'interès local m es bien cultural de interés local m

sigla BCIL

bé cultural d'interès nacional m es bien cultural de interés nacional m sigla BCIN

bé d'interès cultural m es bien de interés cultural m sigla BIC

bé immoble m es bien inmueble m

bé moble m es bien mueble m

BIC m es BIC m veg. bé d'interès cultural

brescat m it pitting m

butllofa f es ampolla f it rigonfiamento m

C

cala f es cata f

camp visual m es campo visual m

cànon m es canon m

cànon compositiu m 17 es canon compositivo m

caos urbanístic m es caos urbanístico m

caràcter d'un edifici m es carácter de un edificio m

carbonatació f es carbonatación

catàleg m es catálogo m

Catàleg de BCIL m es Catálogo de BCIL m Nota: Segons la LPCC 9/1993.

Catàleg de BIC interessants m eCatálogo de BIC interesantes m Nota: Segons la LPCC 9/1993.

Catàleg de monuments i conjunts històrics de Catalunya m es Catálogo de monumentos y conjuntos históricos de Cataluña m

Catàleg del Patrimoni Cultural Català m es Catálogo del Patrimonio Cultural Catalán m

Catàleg del Patrimoni Històric Espanyol m es Catálogo del Patrimonio Histórico Español m

centralitat f es centralidad f

centre de simetria m es centro de simetría m

centre històric m es centro histórico m

cicle formatiu m es ciclo formativo m

ciència urbana f es ciencia urbana f

ciutat emmurallada f es ciudad amurallada f

ciutat jardí f es ciudad jardín f

ciutat vella f es casco antiguo m

clapejat m it spotting m

classificació estilística f es clasificación estilística f

Nota: La classificació estilística pot ser histò- rica (estil grec, romà, gòtic, romànic, paleo- cristià, etc.), cronològica, cultural o geogràfica (asteca període II, Japó segle XIV).


coeficient de seguretat geomètric m es coeficiente de seguridad geométrico m

collage m es collage m

color m es color m

Nota: Es pot parlar de color brillant, calent, fred, mort, neutre, pla, primari, secundari, ter- ciari, transparent, viu, pur, etc.


coloració f es coloración f

colorit m es colorido m

comissió per a la protecció del patrimoni f es comisión para la protección del patrimonio f

Nota: Terme genèric amb el qual una comu- nitat designa l'organisme encarregat de la protecció del patrimoni.


compatibilitat d'usos f es compatibilidad de usos f

compatibilitat de funcions f es compatibilidad de funciones f

composició f es composición f

concordança f es concordancia f

concreció f es concreción f it concrezione f

condicionament cultural m es condicionamiento cultural m

condicions de col·lapse f pl es condiciones de colapso f pl

congruència f es congruencia f

conjunt de l'edifici m es conjunto del edificio m

Nota: El conjunt de l'edifici es divideix en parts de l'edifici i elements arquitectònics.


conjunt històric m es conjunto histórico m

conjuntura f es coyuntura f ant. estructura

Nota: Conjunt de factors econòmics, polítics, etc. en un moment determinat.

consciència històrica f es conciencia histórica f

consciència restauradora f es conciencia restauradora f

conservació in situ f es conservación in situ f

conservació integrada f es conservación integradaf it conservazione integrata f

Nota: Concepte teòric formulat a la Carta d'Amsterdam de 1975 segons el qual una restauració correcta no pot prescindir de l'atribució d'un ús adequat al monument.

conservació integral f es conservación integral f sin. pura conservació

Nota: Tendència actual de la restauració a Itàlia que considera prioritàries les exigències de la instància històrica, i il·licita, conse- qüentment, qualsevol eliminació o operació selectiva.


conservador-a m i f es conservador-ra m i f

consistència física f es consistencia física f sin. matèria

consolidació f es consolidación f it consolidamento m

consolidació estructural f es consolidación estructural f

constant històrica f es constante histórica f

continuïtat cultural f es continuidad cultural f

contrafort m es contrafuerte m it contrafforte m

còpia f es copia f

corcat m es carcoma f

corrasió f es corrasión f it corrasione f

corrosió f es corrosión f it corrosione f

cosit i descosit m es cosido y descosido m it cuci e scuci m

Nota: Intervenció amb la qual es reparen murs esquerdats. Consisteix a eliminar l'àrea del voltant de la fissura,descosi,t per després substituir-la amb un aparell mural regular de maons,cosit.

creixement harmònic m es crecimiento armónico m

creixement urbà m es crecimiento urbano m Nota: Pot ser espontani, orgànic, planificat, regular, etc.

criteri d'intervenció m es criterio de intervención m crosta f es costra f it crosta f

crustacis m pl es crustáceos m pl

cultura colonitzada f es cultura colonizada f

cultura dominant f es cultura dominante f

cultura material f es cultura material f

cultura tradicional f es cultura tradicional f

D

datació f es datación f Nota: Segons el mètode, procediment o font d'informació que s'empri per a la datació, es parlarà de datació documental, dendrològica, per testimonis, per tipologia formal, per car- boni 14, etc.

declaració de bé f es declaración de bien f Nota: Per exemple, declaració de BIC, decla- ració de BCIN, etc.

decoloració pluvial f es decoloración pluvial f it dilavamento m

decoració f es decoración f

defensa del patrimoni f es defensa del patrimoniof

deformació f es deformación f

deformació diferencial f es deformación diferencial f

deformació permanent f es deformación permanente f

degradació f es degradación f it degradazione f

densitat de població f es densidad de población f

desbrossament m es desbrozadom it diserbo m

descohesió f es descohesiónf it decoesionef

desequilibri m es desequilibriom it squilibrio m

desinfecció f es desinfección f

desmuntatge m es desmontaje m it smontaggio m

desnivellació f es desnivelación f it dislivello m sin. desnivellament

desnivellament m es desnivelación f it dislivello m sin. desnivellació

desplom m es desplomem it strapiombo m

despreniment m es desprendimiento m it distacco m sin. esllavissada

desproporció f es desproporción f

desurbanització f es desurbanizaciónf

digne de conservar loc es digno de conservar loc

digne de protegir loc es digno de proteger loc

dipòsit administratiu m es depósito administrativo m Nota: Lloc on es dipositen permisos d'obra, certificats d'edificabilitat, etc.

dipòsit fiscal m es depósito fiscal m Nota: Lloc on es dipositen padrons, cadas- tres, contribucions, etc.

dipòsit jurídic i de registres m es depósito jurídico y de registros m

Nota: Lloc on es dipositen registres de pro- pietat, etc.

dipòsit notarial m es depósito notarial m

Nota: Lloc on es dipositen protocols de con- tractació d'obres, escriptures compra-venda, inventaris de béns, testaments, etc.

dipòsit superficial m es depósito superficial m

dispositiu m es dispositivo m

Nota: Pot ser de control, seguretat, protecció, detecció, vigilància, etc.

distinció de la intervenció f es distinción de la intervención f

diversitat cultural f es diversidad cultural f

divisòria de propietat f es divisoria de propiedad f

document m es documento m

document audiovisual m es documento audiovisualm Nota: Un document audiovisual és un docu- ment en suport CD-ROM, vídeo, pel·lícula, etc.

document cartogràfic m es documento cartográfico m Nota: Un document cartogràfic és, per exem- ple, un plànol, una maqueta, un atles, un mapa administratiu, un pla espacial, etc.

document escrit m es documento escrito m

Nota: Un document escrit és, per exemple, una carta, un incunable, una obra de referèn- cia, un catàleg, un diari, una inscripció, etc.


document gràfic m es documento gráfico m

Nota: Un document gràfic és, per exemple, una fotografia, una postal, una xilografia, una litografia, un dibuix, etc.

document objecte m es documento objecte m

Nota: Un document objecte és, per exemple, un vestit, un mur, una moneda, ceràmica, etc.

document oral m es documento oral m

ductilitat f es ductilidad f

durabilitat f es durabilidad f

duresa f es dureza f

duresa superficial f es dureza superficial f

E

efecte de llum i ombra m es efecto de luz y sombra m

efecte espacial m es efecto espacial m

eflorescència f es eflorescencia f it efflorescenza f sin. salobre

eix m es eje m

eix de simetria m es eje de simetría m

eixample m es ensanche m it ampliamentom

element arquitectònic m es elemento arquitectónico m

Nota: Es fa la distinció entre gran element (capitell, fust, etc.), mitjà element (evoluta, etc.) i petit element (escòcia, toro, filet, etc.).

element lineal m es elemento lineal m

element primari m es elemento primario m

element urbà m es elemento urbanom

eliminació dels afegits f es eliminación de los añadidosf it rimozione delle aggiuntef

emplaçament m es emplazamientom

Nota: Es refereix a una localització a escala local.

encercolament m es zunchadom it cerchiatura f

engruiximent m es engrosamientom

enrigidiment m it irrigidimento m

ensorrament diferencial m es hundimiento diferencial m

entorn de protecció m es entorno de protección m

envelliment m es envejecimiento m it invecchiamentom

època f es época f

escala f es escala f

escatat m es descafilado m

esdeveniment m es acontecimiento m Nota: Es refereix a un fet històric.

esllavissada f es desprendimiento m it distacco m sin. despreniment

esmerilament m es esmeriladom it smerigliamento m

espacialitat f es espacialidad f

esquema urbanístic m es esquema urbanísticom

esquerda f es grieta f it crepa f

estil antagònic m es estilo antagónico m

estil coexistent m es estilo coexistente m

estil de transició m es estilo de transición m

estil derivat m es estilo derivado m

estrat cultural m es estrato cultural m

estructura f es estructura f

estructura f es estructura f ant. conjuntura 2.1

Nota: Es tracta de fenòmens geogràfics, econòmics, culturals, etc. de caràcter durador que es mantenen constants durant un perío- de de temps llarg.


estructura urbana f es estructura urbana f

estucat m es estucado m it stuccatura f

esveltesa f es esbeltez f

esveltesa límit f es esbeltez límite f

eurítmia f es euritmia f

evolució històrica f es evolución histórica f

excavació arqueològica f es excavación arqueológicaf

excentricitat f es excentricidad f

exfoliació f es exfoliación f it esfoliazione f

explotació f es explotación f

expropiació f es expropiación f

extensió espacial f es extensión espacial f

extirpació f es extirpación f it estirpazione f

F

fals estètic m es falso estético m

fals històric m es falso histórico m

falsedat f es falsedad f ant. autenticitat

fase constructiva f es fase constructiva f

fiabilitat f es fiabilidad f

fissura f es fisura f it fessura f

fixació fes fijación f

flexió dissimètrica f es flexión disimétrica f

folrat m es forrado m

fondària màxima edificable f es profundidad máxima edificable f

fongs m pl es hongos m pl

fons documental m es fondo documental m

font històrica directa f es fuente histórica directa f Nota: Es refereix a una font històrica primà- ria.

font històrica indirecta f es fuente histórica indirecta f Nota: Es refereix a una font històrica secundària.

forma f es forma fsin. morfologia

Nota: Ens hi referim amb els següents parells dialèctics: plena/buida, oberta/tanca- da, definida/indefinida, homogènia/heterogè- nia, estàtica/dinàmica, concentrada/dispersa, geomètrica/orgànica, curvilínia/rectilínia, harmònica/contrastada, central/lineal, simètri- ca/asimètrica, etc.

forma urbana f es forma urbana f

fractura f es fractura f it frattura f

G

genius loci m es genius loci m Nota: Designació del lloc primigeni.

gestió de visites f es gestión de visitas f

grau d'autenticitat m es grado de autenticidad m

grau de penombra m es grado de penumbram

grau de protecció m es grado de protección m

guia f es guía f

H

harmonia f es armonía f

herbes infectants f pl es hierbas infestantes f pl

historicitat f es historicidad f Nota: Fa referència a la relació passat/present.

homotècia f es homotecia f

I

icona f es icono m

identitat f es identidad f

identitat cultural f es identidad cultural f

imatge f es imagen f it immaggine f

imitació f es imitación f

inalienabilitat del monument f es inalienabilidad del monumento f

inestabilitat local f es inestabilidad local f

injecció armada f es inyección armadaf it frettaggio m

insectes m pl es insectos m pl

instància estètica f es instancia estética f it istanza estetica f 1.1

instància històrica f es instancia histórica f it istanza storica f

institut de conservació i de restauració m es instituto de conservación y restauración m Nota: Terme genèric amb el qual una comu- nitat designa l'organisme encarregat de la conservació i restauració.

integració f es integración f

intensitat llumínica f es intensidad lumínica f

intercolumni m es intercolumnio m

intervenció f es intervención f

intervenció arquitectònica f es intervención arquitectónica f

intervenció urbanística f es intervención urbanísticaf

intervia f es intervía f

Nota: Nom genèric que va donar Ildefons Cerdà a illa (illa rural, illa geogràfica, illa ferroviària, etc.).

inventari m es inventario m

irreversibilitat f es irreversibilidadf ant. reversibilitat

J

jaciment arqueològic m es yacimiento arqueológicom

jardí històric m es jardín histórico m

junta de construcció f es junta de construcción f

juxtaposició f es yuxtaposición f

L

lesió f es lesión f it lesione f

línia de delimitació del centre històric f es línea de delimitación del centro histórico f

línia de façanes f es línea de fachadasf

línia de pressions f es línea de presionesf

llacuna f es laguna f it lacuna f

lloc històric m es sitio histórico m

llum f es luz f Nota: Es pot parlar de llum artificial, directa, indirecta, natural, rasant, zenital, etc.

M

macrofotografia f es macrofotografía f

mantenibilitat f es mantenibilidad f

manteniment correctiu m es mantenimiento correctivo m

manteniment preventiu m es mantenimiento preventivo

mapa de risc m es mapa de riesgom it carta del rischio f

matèria f es materia f sin. consistència física

material lapidi m es material lapidio m

memòria col·lectiva f es memoria colectiva f

meteorització f es meteorización f

mida derivada f es medida derivadaf

mida original f es medida original f

mínima intervenció f es mínima intervención f it minimo intervento m 1.3, 4.2

model m es modelo m

modernitat f es modernidadf ant. antiguitat

modèstia del restaurador f es modestia del restaurador f

mòdul m es módulo m

modulació f es modulación f

modulor m es modulor m

monocromia f es monocromía f

monument m es monumento m

monument artístic m es monumento artístico m

monument històric m es monumento histórico m

monument industrial m es monumento industrial m

morfogènesi f es morfogénesis f

morfologia f es morfología f sin. forma

Nota: Ens hi referim amb els següents parells dialèctics: plena/buida, oberta/tanca- da, definida/indefinida, homogènia/heterogè- nia, estàtica/dinàmica, concentrada/dispersa, geomètrica/orgànica, curvilínia/rectilínia, harmònica/contrastada, central/lineal, simètri- ca/asimètrica, etc.

macrofotografia f es macrofotografía f

mantenibilitat f es mantenibilidad f

manteniment correctiu m es mantenimiento correctivo m

manteniment preventiu m es mantenimiento preventivom

mapa de risc m es mapa de riesgom it carta del rischio f

matèria f es materia f sin. consistència física

material lapidi m es material lapidio m

memòria col·lectiva f es memoria colectiva f

meteorització f es meteorización f

mida derivada f es medida derivadaf

mida original f es medida original f

mínima intervenció f es mínima intervención f it minimo intervento m 1.

model m es modelo m

modernitat f es modernidad f ant. antiguitat

modèstia del restaurador f es modestia del restaurador f

mòdul m es módulo m

modulació f es modulación f

modulor m es modulor m

monocromia f es monocromía f

monument m es monumento m

monument artístic m es monumento artístico m 1.1

monument històric m es monumento histórico m 1.1, 3.4.2.1

monument industrial m es monumento industrialm 1.1

morfogènesi f es morfogénesis f

morfologia f es morfología f sin. forma

Nota: Ens hi referim amb els següents parells dialèctics: plena/buida, oberta/tanca- da, definida/indefinida, homogènia/heterogè- nia, estàtica/dinàmica, concentrada/dispersa, geomètrica/orgànica, curvilínia/rectilínia, harmònica/contrastada, central/lineal, simètri- ca/asimètrica, etc.

N

neteja f es limpieza f it pulizia f

neutralització f es neutralización f

nombre d'or m es número áureo m

O

obertura de carrers f es apertura de calles f it sventramentom

objecte material m es objeto material m

obra d'art f es obra de arte f it capolavoro m

obra mestra f es obra maestra f

ocupació màxima de parcel·la f es ocupación máxima de parcela f

ombra f es sombra f

ordenança f es ordenación f

ordre arquitectònic m es orden arquitectónico m

orientació f es orientación f

original m es original m

ornament m es ornamento m

ortofotoplà m es ortofotoplano m

oscil·lació tèrmica diària f es oscilación térmica diaria f 3.3.4.2

oxidació f es oxidación f it ossidazione f 3.3.4.1

P

pandeig* m veg. vinclament

parcel·la f es parcela f

parcel·lari m es parcelario m Nota: Es rfereix al pla parcel·lari.

paret de càrrega f es pared de carga f es muro de carga m

part de l'edifici f es parte de edificio f

pàtina f es pátina f it patina f Nota: Fa referència a la pàtina natural, és a dir a l'envelliment de l'obra.

pàtina artificial f es pátina artificial f it patinatura f sin. veladura

pàtina biològica f es pátina biológica f

patrimoni m es patrimonio m

patrimoni arquitectònic m es patrimonio arquitectónico m

patrimoni artístic m es patrimonio artístico m

patrimoni construït m es patrimonio construidom

patrimoni cultural m es patrimonio cultural m

Patrimoni Cultural Català m esPatrimonioCultural Catalán m sigla PCC

Patrimoni de la Humanitat m esPatrimoniode laHumanidadm sin. Patrimoni mundial de la Unesco

Patrimoni Històric Espanyol m es Patrimonio Histórico Español m sigla PHE Nota: Segons la LPHE 16/1985. Vegeu l’an- nex II.

Patrimoni Mundial de la Unesco m es Patrimonio Mundial de la Unesco min. Patrimoni de la Humanitat

patrimoni natural m es patrimonio natural m 1.1

PCC mes PCC m veg.Patrimoni Cultural Català

pel·lícula f es película f it pellicola f

penjament m es colgamiento m

penombra f es penumbra f

PEP m es PEP m veg.Plan especial de protección

perfil m es perfil m

PERI m es PERI m veg.Pla especial de reforma interior

periodicitat f es periodicidad f

permanència f es permanencia f

permanència del pla de la ciutat f es permanencia del plano de la ciudad f

perspectiva f es perspectiva f

perspectiva central f es perspectiva central f

perspectiva isomètrica f es perspectiva isométricaf

PHE m es PHE m veg.Patrimoni Històric Espanyol

pillatge m es pillaje m

pintura mural f es pintura mural f

pla central m es plano central m

pla d'urbanisme m es plano de urbanismo m

pla de la ciutat m es plano de la ciudad m

pla de profunditat m es plano de profundidadm

pla de restauració m es plan de restauración m

pla del color m es plano del color m it piano del colorem

Nota: Es refereix al pla del color de la ciutat.

Pla especial de reforma interior m es Plan especial de reforma interior m sigla PERI Nota: Segons la Llei del Sòl (1956).

placa f es placa f

Plan especial de protección m es Plan especial de protección m es PEP m sigla PEP Nota: Pla especial de protecció a efectes de la LPHE. Vegeu l’annex II.

podridura f es podredumbre f it marciume m

policromia f es policromía f

política de restauració f es política de restauración f

pol·lució f es polución f it inquinamento m

porositat f es porosidad f

preconsolidació f. es preconsolidación f it preconsolidamento m

preexistència f es preexistencia f

preservació f es preservación f

prevenció f es prevención f

profunditat f es profundidad f

programa arquitectònic m es programa arquitectónico m

progrés m es progreso m ant. reacció

proporció f es proporción f

proporció analògica f es proporción analógica f

proporció geomètrica f es proporción geométricaf

Nota: També es pot parlar de proporció dinà- mica o àuria.

proporció harmònica f es proporción armónica f

proporció modular f es proporción modular f

Nota: També es pot parlar de proporció està- tica o aritmètica.

prospecció arqueològica f es prospección arqueológicaf

protecció f es protección f

pròtesi f es prótesis f

prototip m es prototipo m

punt de vista dominant m es punto de vista dominantem

pura conservació f es pura conservación f sin. conservació integral

Nota: Tendència actual de la restauració a Itàlia que considera prioritàries les exigències de la instància històrica, i il·licita, conse- qüentment, qualsevol eliminació o operació selectiva.

puresa d'estil f es pureza de estilo f

R

reacció f

es reacción f

ant. progrés


rebliment de ronyons m

es relleno de riñonesm

it rinfianco m

recalçat m es recalce m

reconeixement del valor de l'obra m

es reconocimiento del valor de la obra m

reconstrucció f es reconstrucción f

recreació f es recreación f

rectangle dinàmic m es rectángulo dinámico m

rectangle estàtic m es rectángulo estático m

recuperació f es recuperación f it recupero m

reforma interior f es reforma interior f

reforma urbana f

es reforma urbana f

registre m es registro m

Registre d'arquitectura moderna ibèrica m

es Registro de arquitectura moderna ibérica m

Nota: Registre elaborat per Docomomo.

rehabilitació f es rehabilitación f it riabilitazione f

rehabilitació arquitectònica f

es rehabilitación arquitectónicaf

rehabilitació urbanística f es rehabilitación urbanísticaf

Nota: Es parla de rehabilitació urbanística d'un barri, d'un centre històric, etc.

reintegració f es reintegración f it reintegrazione f

reintegració analògica f es reintegración analógica f

reintegració hipotètica f es reintegración hipotética f

reintegració il·lusionista f es reintegración ilusionista f

reintegració irreversible f es reintegración irreversible f

repetició f es repetición f

reproducció f es reproducción f

resistència per forma f es resistencia por forma f

resta arqueològica f es resto arqueológico m

restauració f es restauración f it restauro m

restauració arqueològica f es restauración arqueológicaf it restauro archeologico m

restauració cosmètica f es restauración cosmética f it restauro cosmetico m 1.1

restauració crítica f es restauración crítica f it restauro critico m 1.1

restauració estilística f es restauración estilística f it restauro stilistico m

restauració filològica f es restauración filológica f it restauro filologico m

restauració preventiva f es restauración preventivaf it restauro preventivom

restauració romàntica f es restauración romántica f it restauro romantico m 1.1

restauració tipològica f es restauración tipológica f it restauro tipologico m

restaurador -a m i f es restaurador -ra m i f

restitució de l'original f es restitución del original f it ripristino m

restitució de la imatge f es restitución de la imagenf

restitució fotogràfica f es restitución fotográfica f

restitució fotogramètrica f es restitución fotogramétricaf 3.3.1

restitució gràfica f es restitución gráfica f 1.3

restitució hipotètica f es restitución hipotética f 1.3

retícula de quadres f es retícula de cuadros f 2.3

reutilització f es reutilización f 1.3

reversibilitat f es reversibilidad f it reversibilitá f

ant. irreversibilitat

1.1, 4.2


revestiment m es revestimiento m 3.3.4.1


revestiment continu m es revestimiento continuom 3.3.4.2


revestiment defectuós m es revestimiento defectuosom 3.3.4.2


ritme m

es ritmo m

3.3.2.4


rosegadors m pl es roedores m pl 3.3.4.1

ròtula plàstica f 37

es rótula plástica f

rovell m

es orín m

es herrumbre f it ruggine f 3.3.4.1


ruïna f es ruina f

ruïna econòmica f es ruina económica f 3.4.1.1

ruïna física f es ruina física f 3.4.1.1

ruïna funcional f es ruina funcional f 3.4.1.1

ruptura f es rotura f 3.3.4.1


salobre m

es eflorescencia f

it efflorescenza f

sin. eflorescència

3.3.4.1


sals solubles f pl es sales solubles f pl 3.3.4.1

salvaguarda f es salvaguardaf es salvaguardia f 3.4.3

sanejament m

es saneamientom

it bonifica dell'umidità f

5.3.3

secció àuria f es sección aurea f 3.3.2.2

sector visual m es sector visual m 3.1.1.2

semblança f es semejanza f 3.1.1.4, 3.3.2.2

sentit de l'espai m es sentido del espaciom 3.1.1.2

servitud f

es servidumbre f

3.4.3


significat simbòlic m es significado simbólico m 1.1

síl·loge f es síloge f it silloge f 1.3

Nota: Es refereix a la recollida i ordenació de fragments d'un monument, però sense inten- ció de reconstruir-lo.


simetria f es simetría f 3.3.2.2, 3.3.2.4

Nota: Pot ser puntual, axial, rotatòria, com- posta, etc.

sistema de contrast m es sistema de contrastem 3.3


situació f es situación f 3.2.2, 3.2.4

Nota: Es refereix a una localització a escala geogràfica.


439 solució arquitectònica f es solución arquitectónica f 5.3.1


440 suburbi m es suburbio m it sobborgom 3.2.3


441 superfície f es superficie f 3.1.1.4


442 superfície de sacrifici f es superficie de sacrificiof it superfice di sacrificio f 1.2


443 superposició f es superposiciónf it sovrapposizionef 3.3.2.1, 3.3.2.4


444 supervisió f es supervisión f 6


445 suport m es soporte m it supporto m 1.2

taca f

es mancha f it macchia f 3.3.4.1


temps curt m es tiempo corto m 2.3

Nota: Es refereix a la divisió tripartida del temps de la història (temps curt, temps mitjà i temps llarg) establerta per F. Braudel. El temps curt té com a unitats de mesura el dia, el mes i l’any.


temps geològic m es tiempo geológicom 2.3


temps històric m es tiempo histórico m 2.3


temps llarg m es tiempo largo m 2.3

Nota:. Es refereix a la divisió tripartida del temps de la història (temps curt, temps mitjà i temps llarg) establerta per F. Braudel. El temps llarg té com a unitat de mesura el s0


temps mitjà m es tiempo medio m 2.3

Nota: Es refereix a la divisió tripartida del temps de la història (temps curt, temps mitjà i temps llarg) establerta per F. Braudel.


temps prehistòric m es tiempo prehistórico m 2.3


termovisió f es termovisión f 3.3.1

testimoni m

es testimonio m it testimonianza f 2.4, 5.3.1


textura f es textura f 3.1.1.4


tipologia edificatòria f es tipología edificatoria f 3.1.2.2

Nota: Pot ser lineal, centrada, creuada, reti- culada, etc.


tipologia estructural f es tipología estructural f 3.1.2.2

Nota: Pot ser comprimida, traccionada,

mixta, tensada, penjada, atirantada, pretensa- da, inflada, etc.


tipologia funcional f es tipología funcional f 3.1.2.2

Nota: Distinció que es fa entre diversos tipus d'arquitectura segons la seva funció: domès- tica, religiosa, civil, comercial, industrial, mili- tar, hidràulica, etc.


tipologia residencial f es tipología residencial f 3.1.2.2

Nota: Pot ser aïllada, adossada, en bloc, amb pati, etc.


traçat m es trazado m 3.2.2


traçat director m es trazado director m 3.3.2.3

40 462 traçat harmònic m

es trazado armónicom

3.3.2.3


traçat regulador m es trazado reguladorm 3.3.2.3


traçat urbà m

es trazado urbanom

3.2.2


traçat urbà irregular m es trazado urbano irregularm 3.2.2


traçat urbà regular m es trazado urbano regularm 3.2.2

Nota: Es distingeixen assentaments rectilinis, assentaments travessers i assentaments encreuats.


traçat urbanístic m es trazado urbanísticom 3.2.2


traçat viari m es trazado viario m 3.2.2


triangle sagrat m es triángulo sagradom 3.3.2.3


tutela activa f es tutela activa f 3.4.3


tutela del patrimoni f es