Vocabulari restauració arquitectònica

A

acabat m es acabado m it rifinitura f

ad quadrantum loc es ad quadrantum loc

ad triangulum loc es ad triangulum loc

adhesió f es adhesión f

afegit m es añadido m it aggiunta f

agent abiòtic m es agente abiótico m

agent agressor m es agente agresor m

agent biòtic m es agente biótico m

aixecament m es levantamiento m it rilevamentom

aixecament manual m es levantamiento manualm

aixecament topogràfic m 15 es levantamiento topográficom it rilevamento topograficom

alçària reguladora màxima f es altura reguladora máxima f

alteració f es alteración f it alterazione f

alteració estàtica f es alteración estática f

Nota: Es refereix a l’alteració de l'esquema estàtic d'una estructura, per exemple, la transformació d'una estructura hiperestàtica en una estructura isostàtica.

alveolització f es alveolización f it alveolizzazionef

ambient m es ambiente m

analogia f es analogía f

anamorfisme m es anamorfismom

anastilosi f es anastilosis f

antecedent cultural m es antecedente cultural m

antiguitat f

atirantament m es atirantado m

autenticitat f es antigüedadf ant. modernitat es autenticidad ant. falsedat

apuntalament m es apuntalamiento m

axialitat f es axialidad f

arc m es arco m

BCIL m 1 es BCIL m

àrea d'estudi f es área de estudio f

armat m es armado m

asimetria f es asimetría f

assegurança f es seguro m

assentament diferencial m es asiento diferencial m

assolellament m es asoleo m veg. bé cultural d’interès local

B

BCIN m es BCIN m veg.bé cultural d'interès nacional

bé catalogat m es bien catalogado m

bé cultural d'interès local m es bien cultural de interés local m

sigla BCIL

bé cultural d'interès nacional m es bien cultural de interés nacional m sigla BCIN

bé d'interès cultural m es bien de interés cultural m sigla BIC

bé immoble m es bien inmueble m

bé moble m es bien mueble m

BIC m es BIC m veg. bé d'interès cultural

brescat m it pitting m

butllofa f es ampolla f it rigonfiamento m

C

cala f es cata f

camp visual m es campo visual m

cànon m es canon m

cànon compositiu m 17 es canon compositivo m

caos urbanístic m es caos urbanístico m

caràcter d'un edifici m es carácter de un edificio m

carbonatació f es carbonatación

catàleg m es catálogo m

Catàleg de BCIL m es Catálogo de BCIL m Nota: Segons la LPCC 9/1993.

Catàleg de BIC interessants m eCatálogo de BIC interesantes m Nota: Segons la LPCC 9/1993.

Catàleg de monuments i conjunts històrics de Catalunya m es Catálogo de monumentos y conjuntos históricos de Cataluña m

Catàleg del Patrimoni Cultural Català m es Catálogo del Patrimonio Cultural Catalán m

Catàleg del Patrimoni Històric Espanyol m es Catálogo del Patrimonio Histórico Español m

centralitat f es centralidad f

centre de simetria m es centro de simetría m

centre històric m es centro histórico m

cicle formatiu m es ciclo formativo m

ciència urbana f es ciencia urbana f

ciutat emmurallada f es ciudad amurallada f

ciutat jardí f es ciudad jardín f

ciutat vella f es casco antiguo m

clapejat m it spotting m

classificació estilística f es clasificación estilística f

Nota: La classificació estilística pot ser histò- rica (estil grec, romà, gòtic, romànic, paleo- cristià, etc.), cronològica, cultural o geogràfica (asteca període II, Japó segle XIV).


coeficient de seguretat geomètric m es coeficiente de seguridad geométrico m

collage m es collage m

color m es color m

Nota: Es pot parlar de color brillant, calent, fred, mort, neutre, pla, primari, secundari, ter- ciari, transparent, viu, pur, etc.


coloració f es coloración f

colorit m es colorido m

comissió per a la protecció del patrimoni f es comisión para la protección del patrimonio f

Nota: Terme genèric amb el qual una comu- nitat designa l'organisme encarregat de la protecció del patrimoni.


compatibilitat d'usos f es compatibilidad de usos f

compatibilitat de funcions f es compatibilidad de funciones f

composició f es composición f

concordança f es concordancia f

concreció f es concreción f it concrezione f

condicionament cultural m es condicionamiento cultural m

condicions de col·lapse f pl es condiciones de colapso f pl

congruència f es congruencia f

conjunt de l'edifici m es conjunto del edificio m

Nota: El conjunt de l'edifici es divideix en parts de l'edifici i elements arquitectònics.


conjunt històric m es conjunto histórico m

conjuntura f es coyuntura f ant. estructura

Nota: Conjunt de factors econòmics, polítics, etc. en un moment determinat.

consciència històrica f es conciencia histórica f

consciència restauradora f es conciencia restauradora f

conservació in situ f es conservación in situ f

conservació integrada f es conservación integradaf it conservazione integrata f

Nota: Concepte teòric formulat a la Carta d'Amsterdam de 1975 segons el qual una restauració correcta no pot prescindir de l'atribució d'un ús adequat al monument.

conservació integral f es conservación integral f sin. pura conservació

Nota: Tendència actual de la restauració a Itàlia que considera prioritàries les exigències de la instància històrica, i il·licita, conse- qüentment, qualsevol eliminació o operació selectiva.


conservador-a m i f es conservador-ra m i f

consistència física f es consistencia física f sin. matèria

consolidació f es consolidación f it consolidamento m

consolidació estructural f es consolidación estructural f

constant històrica f es constante histórica f

continuïtat cultural f es continuidad cultural f

contrafort m es contrafuerte m it contrafforte m

còpia f es copia f

corcat m es carcoma f

corrasió f es corrasión f it corrasione f

corrosió f es corrosión f it corrosione f

cosit i descosit m es cosido y descosido m it cuci e scuci m

Nota: Intervenció amb la qual es reparen murs esquerdats. Consisteix a eliminar l'àrea del voltant de la fissura,descosi,t per després substituir-la amb un aparell mural regular de maons,cosit.

creixement harmònic m es crecimiento armónico m

creixement urbà m es crecimiento urbano m Nota: Pot ser espontani, orgànic, planificat, regular, etc.

criteri d'intervenció m es criterio de intervención m crosta f es costra f it crosta f

crustacis m pl es crustáceos m pl

cultura colonitzada f es cultura colonizada f

cultura dominant f es cultura dominante f

cultura material f es cultura material f

cultura tradicional f es cultura tradicional f

D

datació f es datación f Nota: Segons el mètode, procediment o font d'informació que s'empri per a la datació, es parlarà de datació documental, dendrològica, per testimonis, per tipologia formal, per car- boni 14, etc.

declaració de bé f es declaración de bien f Nota: Per exemple, declaració de BIC, decla- ració de BCIN, etc.

decoloració pluvial f es decoloración pluvial f it dilavamento m

decoració f es decoración f

defensa del patrimoni f es defensa del patrimoniof

deformació f es deformación f

deformació diferencial f es deformación diferencial f

deformació permanent f es deformación permanente f

degradació f es degradación f it degradazione f

densitat de població f es densidad de población f

desbrossament m es desbrozadom it diserbo m

descohesió f es descohesiónf it decoesionef

desequilibri m es desequilibriom it squilibrio m

desinfecció f es desinfección f

desmuntatge m es desmontaje m it smontaggio m

desnivellació f es desnivelación f it dislivello m sin. desnivellament

desnivellament m es desnivelación f it dislivello m sin. desnivellació

desplom m es desplomem it strapiombo m

despreniment m es desprendimiento m it distacco m sin. esllavissada

desproporció f es desproporción f

desurbanització f es desurbanizaciónf

digne de conservar loc es digno de conservar loc

digne de protegir loc es digno de proteger loc

dipòsit administratiu m es depósito administrativo m Nota: Lloc on es dipositen permisos d'obra, certificats d'edificabilitat, etc.

dipòsit fiscal m es depósito fiscal m Nota: Lloc on es dipositen padrons, cadas- tres, contribucions, etc.

dipòsit jurídic i de registres m es depósito jurídico y de registros m

Nota: Lloc on es dipositen registres de pro- pietat, etc.

dipòsit notarial m es depósito notarial m

Nota: Lloc on es dipositen protocols de con- tractació d'obres, escriptures compra-venda, inventaris de béns, testaments, etc.

dipòsit superficial m es depósito superficial m

dispositiu m es dispositivo m

Nota: Pot ser de control, seguretat, protecció, detecció, vigilància, etc.

distinció de la intervenció f es distinción de la intervención f

diversitat cultural f es diversidad cultural f

divisòria de propietat f es divisoria de propiedad f

document m es documento m

document audiovisual m es documento audiovisualm Nota: Un document audiovisual és un docu- ment en suport CD-ROM, vídeo, pel·lícula, etc.

document cartogràfic m es documento cartográfico m Nota: Un document cartogràfic és, per exem- ple, un plànol, una maqueta, un atles, un mapa administratiu, un pla espacial, etc.

document escrit m es documento escrito m

Nota: Un document escrit és, per exemple, una carta, un incunable, una obra de referèn- cia, un catàleg, un diari, una inscripció, etc.


document gràfic m es documento gráfico m

Nota: Un document gràfic és, per exemple, una fotografia, una postal, una xilografia, una litografia, un dibuix, etc.

document objecte m es documento objecte m

Nota: Un document objecte és, per exemple, un vestit, un mur, una moneda, ceràmica, etc.

document oral m es documento oral m

ductilitat f es ductilidad f

durabilitat f es durabilidad f

duresa f es dureza f

duresa superficial f es dureza superficial f

E

efecte de llum i ombra m es efecto de luz y sombra m

efecte espacial m es efecto espacial m

eflorescència f es eflorescencia f it efflorescenza f sin. salobre

eix m es eje m

eix de simetria m es eje de simetría m

eixample m es ensanche m it ampliamentom

element arquitectònic m es elemento arquitectónico m

Nota: Es fa la distinció entre gran element (capitell, fust, etc.), mitjà element (evoluta, etc.) i petit element (escòcia, toro, filet, etc.).

element lineal m es elemento lineal m

element primari m es elemento primario m

element urbà m es elemento urbanom

eliminació dels afegits f es eliminación de los añadidosf it rimozione delle aggiuntef

emplaçament m es emplazamientom

Nota: Es refereix a una localització a escala local.

encercolament m es zunchadom it cerchiatura f

engruiximent m es engrosamientom

enrigidiment m it irrigidimento m

ensorrament diferencial m es hundimiento diferencial m

entorn de protecció m es entorno de protección m

envelliment m es envejecimiento m it invecchiamentom

època f es época f

escala f es escala f

escatat m es descafilado m

esdeveniment m es acontecimiento m Nota: Es refereix a un fet històric.

esllavissada f es desprendimiento m it distacco m sin. despreniment

esmerilament m es esmeriladom it smerigliamento m

espacialitat f es espacialidad f

esquema urbanístic m es esquema urbanísticom

esquerda f es grieta f it crepa f

estil antagònic m es estilo antagónico m

estil coexistent m es estilo coexistente m

estil de transició m es estilo de transición m

estil derivat m es estilo derivado m

estrat cultural m es estrato cultural m

estructura f es estructura f

estructura f es estructura f ant. conjuntura 2.1

Nota: Es tracta de fenòmens geogràfics, econòmics, culturals, etc. de caràcter durador que es mantenen constants durant un perío- de de temps llarg.


estructura urbana f es estructura urbana f

estucat m es estucado m it stuccatura f

esveltesa f es esbeltez f

esveltesa límit f es esbeltez límite f

eurítmia f es euritmia f

evolució històrica f es evolución histórica f

excavació arqueològica f es excavación arqueológicaf

excentricitat f es excentricidad f

exfoliació f es exfoliación f it esfoliazione f

explotació f es explotación f

expropiació f es expropiación f

extensió espacial f es extensión espacial f

extirpació f es extirpación f it estirpazione f

F

fals estètic m es falso estético m

fals històric m es falso histórico m

falsedat f es falsedad f ant. autenticitat

fase constructiva f es fase constructiva f

fiabilitat f es fiabilidad f

fissura f es fisura f it fessura f

fixació fes fijación f

flexió dissimètrica f es flexión disimétrica f

folrat m es forrado m

fondària màxima edificable f es profundidad máxima edificable f

fongs m pl es hongos m pl

fons documental m es fondo documental m

font històrica directa f es fuente histórica directa f Nota: Es refereix a una font històrica primà- ria.

font històrica indirecta f es fuente histórica indirecta f Nota: Es refereix a una font històrica secundària.

forma f es forma fsin. morfologia

Nota: Ens hi referim amb els següents parells dialèctics: plena/buida, oberta/tanca- da, definida/indefinida, homogènia/heterogè- nia, estàtica/dinàmica, concentrada/dispersa, geomètrica/orgànica, curvilínia/rectilínia, harmònica/contrastada, central/lineal, simètri- ca/asimètrica, etc.

forma urbana f es forma urbana f

fractura f es fractura f it frattura f

G

genius loci m es genius loci m Nota: Designació del lloc primigeni.

gestió de visites f es gestión de visitas f

grau d'autenticitat m es grado de autenticidad m

grau de penombra m es grado de penumbram

grau de protecció m es grado de protección m

guia f es guía f

H

harmonia f es armonía f

herbes infectants f pl es hierbas infestantes f pl

historicitat f es historicidad f Nota: Fa referència a la relació passat/present.

homotècia f es homotecia f

I

icona f es icono m

identitat f es identidad f

identitat cultural f es identidad cultural f

imatge f es imagen f it immaggine f

imitació f es imitación f

inalienabilitat del monument f es inalienabilidad del monumento f

inestabilitat local f es inestabilidad local f

injecció armada f es inyección armadaf it frettaggio m

insectes m pl es insectos m pl

instància estètica f es instancia estética f it istanza estetica f 1.1

instància històrica f es instancia histórica f it istanza storica f

institut de conservació i de restauració m es instituto de conservación y restauración m Nota: Terme genèric amb el qual una comu- nitat designa l'organisme encarregat de la conservació i restauració.

integració f es integración f

intensitat llumínica f es intensidad lumínica f

intercolumni m es intercolumnio m

intervenció f es intervención f

intervenció arquitectònica f es intervención arquitectónica f

intervenció urbanística f es intervención urbanísticaf

intervia f es intervía f

Nota: Nom genèric que va donar Ildefons Cerdà a illa (illa rural, illa geogràfica, illa ferroviària, etc.).

inventari m es inventario m

irreversibilitat f es irreversibilidadf ant. reversibilitat

J

jaciment arqueològic m es yacimiento arqueológicom

jardí històric m es jardín histórico m

junta de construcció f es junta de construcción f

juxtaposició f es yuxtaposición f

L

lesió f es lesión f it lesione f

línia de delimitació del centre històric f es línea de delimitación del centro histórico f

línia de façanes f es línea de fachadasf

línia de pressions f es línea de presionesf

llacuna f es laguna f it lacuna f

lloc històric m es sitio histórico m

llum f es luz f Nota: Es pot parlar de llum artificial, directa, indirecta, natural, rasant, zenital, etc.

M

macrofotografia f es macrofotografía f

mantenibilitat f es mantenibilidad f

manteniment correctiu m es mantenimiento correctivo m

manteniment preventiu m es mantenimiento preventivo

mapa de risc m es mapa de riesgom it carta del rischio f

matèria f es materia f sin. consistència física

material lapidi m es material lapidio m

memòria col·lectiva f es memoria colectiva f

meteorització f es meteorización f

mida derivada f es medida derivadaf

mida original f es medida original f

mínima intervenció f es mínima intervención f it minimo intervento m 1.3, 4.2

model m es modelo m

modernitat f es modernidadf ant. antiguitat

modèstia del restaurador f es modestia del restaurador f

mòdul m es módulo m

modulació f es modulación f

modulor m es modulor m

monocromia f es monocromía f

monument m es monumento m

monument artístic m es monumento artístico m

monument històric m es monumento histórico m

monument industrial m es monumento industrial m

morfogènesi f es morfogénesis f

morfologia f es morfología f sin. forma

Nota: Ens hi referim amb els següents parells dialèctics: plena/buida, oberta/tanca- da, definida/indefinida, homogènia/heterogè- nia, estàtica/dinàmica, concentrada/dispersa, geomètrica/orgànica, curvilínia/rectilínia, harmònica/contrastada, central/lineal, simètri- ca/asimètrica, etc.

macrofotografia f es macrofotografía f

mantenibilitat f es mantenibilidad f

manteniment correctiu m es mantenimiento correctivo m

manteniment preventiu m es mantenimiento preventivom

mapa de risc m es mapa de riesgom it carta del rischio f

matèria f es materia f sin. consistència física

material lapidi m es material lapidio m

memòria col·lectiva f es memoria colectiva f

meteorització f es meteorización f

mida derivada f es medida derivadaf

mida original f es medida original f

mínima intervenció f es mínima intervención f it minimo intervento m 1.

model m es modelo m

modernitat f es modernidad f ant. antiguitat

modèstia del restaurador f es modestia del restaurador f

mòdul m es módulo m

modulació f es modulación f

modulor m es modulor m

monocromia f es monocromía f

monument m es monumento m

monument artístic m es monumento artístico m 1.1

monument històric m es monumento histórico m 1.1, 3.4.2.1

monument industrial m es monumento industrialm 1.1

morfogènesi f es morfogénesis f

morfologia f es morfología f sin. forma

Nota: Ens hi referim amb els següents parells dialèctics: plena/buida, oberta/tanca- da, definida/indefinida, homogènia/heterogè- nia, estàtica/dinàmica, concentrada/dispersa, geomètrica/orgànica, curvilínia/rectilínia, harmònica/contrastada, central/lineal, simètri- ca/asimètrica, etc.

N

neteja f es limpieza f it pulizia f

neutralització f es neutralización f

nombre d'or m es número áureo m

O

obertura de carrers f es apertura de calles f it sventramentom

objecte material m es objeto material m

obra d'art f es obra de arte f it capolavoro m

obra mestra f es obra maestra f

ocupació màxima de parcel·la f es ocupación máxima de parcela f

ombra f es sombra f

ordenança f es ordenación f

ordre arquitectònic m es orden arquitectónico m

orientació f es orientación f

original m es original m

ornament m es ornamento m

ortofotoplà m es ortofotoplano m

oscil·lació tèrmica diària f es oscilación térmica diaria f 3.3.4.2

oxidació f es oxidación f it ossidazione f 3.3.4.1

P

pandeig* m veg. vinclament

parcel·la f es parcela f

parcel·lari m es parcelario m Nota: Es rfereix al pla parcel·lari.

paret de càrrega f es pared de carga f es muro de carga m

part de l'edifici f es parte de edificio f

pàtina f es pátina f it patina f Nota: Fa referència a la pàtina natural, és a dir a l'envelliment de l'obra.

pàtina artificial f es pátina artificial f it patinatura f sin. veladura

pàtina biològica f es pátina biológica f

patrimoni m es patrimonio m

patrimoni arquitectònic m es patrimonio arquitectónico m

patrimoni artístic m es patrimonio artístico m

patrimoni construït m es patrimonio construidom

patrimoni cultural m es patrimonio cultural m

Patrimoni Cultural Català m esPatrimonioCultural Catalán m sigla PCC

Patrimoni de la Humanitat m esPatrimoniode laHumanidadm sin. Patrimoni mundial de la Unesco

Patrimoni Històric Espanyol m es Patrimonio Histórico Español m sigla PHE Nota: Segons la LPHE 16/1985. Vegeu l’an- nex II.

Patrimoni Mundial de la Unesco m es Patrimonio Mundial de la Unesco min. Patrimoni de la Humanitat

patrimoni natural m es patrimonio natural m 1.1

PCC mes PCC m veg.Patrimoni Cultural Català

pel·lícula f es película f it pellicola f

penjament m es colgamiento m

penombra f es penumbra f

PEP m es PEP m veg.Plan especial de protección

perfil m es perfil m

PERI m es PERI m veg.Pla especial de reforma interior

periodicitat f es periodicidad f

permanència f es permanencia f

permanència del pla de la ciutat f es permanencia del plano de la ciudad f

perspectiva f es perspectiva f

perspectiva central f es perspectiva central f

perspectiva isomètrica f es perspectiva isométricaf

PHE m es PHE m veg.Patrimoni Històric Espanyol

pillatge m es pillaje m

pintura mural f es pintura mural f

pla central m es plano central m

pla d'urbanisme m es plano de urbanismo m

pla de la ciutat m es plano de la ciudad m

pla de profunditat m es plano de profundidadm

pla de restauració m es plan de restauración m

pla del color m es plano del color m it piano del colorem

Nota: Es refereix al pla del color de la ciutat.

Pla especial de reforma interior m es Plan especial de reforma interior m sigla PERI Nota: Segons la Llei del Sòl (1956).

placa f es placa f

Plan especial de protección m es Plan especial de protección m es PEP m sigla PEP Nota: Pla especial de protecció a efectes de la LPHE. Vegeu l’annex II.

podridura f es podredumbre f it marciume m

policromia f es policromía f

política de restauració f es política de restauración f

pol·lució f es polución f it inquinamento m

porositat f es porosidad f

preconsolidació f. es preconsolidación f it preconsolidamento m

preexistència f es preexistencia f

preservació f es preservación f

prevenció f es prevención f

profunditat f es profundidad f

programa arquitectònic m es programa arquitectónico m

progrés m es progreso m ant. reacció

proporció f es proporción f

proporció analògica f es proporción analógica f

proporció geomètrica f es proporción geométricaf

Nota: També es pot parlar de proporció dinà- mica o àuria.

proporció harmònica f es proporción armónica f

proporció modular f es proporción modular f

Nota: També es pot parlar de proporció està- tica o aritmètica.

prospecció arqueològica f es prospección arqueológicaf

protecció f es protección f

pròtesi f es prótesis f

prototip m es prototipo m

punt de vista dominant m es punto de vista dominantem

pura conservació f es pura conservación f sin. conservació integral

Nota: Tendència actual de la restauració a Itàlia que considera prioritàries les exigències de la instància històrica, i il·licita, conse- qüentment, qualsevol eliminació o operació selectiva.

puresa d'estil f es pureza de estilo f

R

reacció f

es reacción f

ant. progrés


rebliment de ronyons m

es relleno de riñonesm

it rinfianco m

recalçat m es recalce m

reconeixement del valor de l'obra m

es reconocimiento del valor de la obra m

reconstrucció f es reconstrucción f

recreació f es recreación f

rectangle dinàmic m es rectángulo dinámico m

rectangle estàtic m es rectángulo estático m

recuperació f es recuperación f it recupero m

reforma interior f es reforma interior f

reforma urbana f

es reforma urbana f

registre m es registro m

Registre d'arquitectura moderna ibèrica m

es Registro de arquitectura moderna ibérica m

Nota: Registre elaborat per Docomomo.

rehabilitació f es rehabilitación f it riabilitazione f

rehabilitació arquitectònica f

es rehabilitación arquitectónicaf

rehabilitació urbanística f es rehabilitación urbanísticaf

Nota: Es parla de rehabilitació urbanística d'un barri, d'un centre històric, etc.

reintegració f es reintegración f it reintegrazione f

reintegració analògica f es reintegración analógica f

reintegració hipotètica f es reintegración hipotética f

reintegració il·lusionista f es reintegración ilusionista f

reintegració irreversible f es reintegración irreversible f

repetició f es repetición f

reproducció f es reproducción f

resistència per forma f es resistencia por forma f

resta arqueològica f es resto arqueológico m

restauració f es restauración f it restauro m

restauració arqueològica f es restauración arqueológicaf it restauro archeologico m

restauració cosmètica f es restauración cosmética f it restauro cosmetico m 1.1

restauració crítica f es restauración crítica f it restauro critico m 1.1

restauració estilística f es restauración estilística f it restauro stilistico m

restauració filològica f es restauración filológica f it restauro filologico m

restauració preventiva f es restauración preventivaf it restauro preventivom

restauració romàntica f es restauración romántica f it restauro romantico m 1.1

restauració tipològica f es restauración tipológica f it restauro tipologico m

restaurador -a m i f es restaurador -ra m i f

restitució de l'original f es restitución del original f it ripristino m

restitució de la imatge f es restitución de la imagenf

restitució fotogràfica f es restitución fotográfica f

restitució fotogramètrica f es restitución fotogramétricaf 3.3.1

restitució gràfica f es restitución gráfica f 1.3

restitució hipotètica f es restitución hipotética f 1.3

retícula de quadres f es retícula de cuadros f 2.3

reutilització f es reutilización f 1.3

reversibilitat f es reversibilidad f it reversibilitá f

ant. irreversibilitat

1.1, 4.2


revestiment m es revestimiento m 3.3.4.1


revestiment continu m es revestimiento continuom 3.3.4.2


revestiment defectuós m es revestimiento defectuosom 3.3.4.2


ritme m

es ritmo m

3.3.2.4


rosegadors m pl es roedores m pl 3.3.4.1

ròtula plàstica f 37

es rótula plástica f

rovell m

es orín m

es herrumbre f it ruggine f 3.3.4.1


ruïna f es ruina f

ruïna econòmica f es ruina económica f 3.4.1.1

ruïna física f es ruina física f 3.4.1.1

ruïna funcional f es ruina funcional f 3.4.1.1

ruptura f es rotura f 3.3.4.1


salobre m

es eflorescencia f

it efflorescenza f

sin. eflorescència

3.3.4.1


sals solubles f pl es sales solubles f pl 3.3.4.1

salvaguarda f es salvaguardaf es salvaguardia f 3.4.3

sanejament m

es saneamientom

it bonifica dell'umidità f

5.3.3

secció àuria f es sección aurea f 3.3.2.2

sector visual m es sector visual m 3.1.1.2

semblança f es semejanza f 3.1.1.4, 3.3.2.2

sentit de l'espai m es sentido del espaciom 3.1.1.2

servitud f

es servidumbre f

3.4.3


significat simbòlic m es significado simbólico m 1.1

síl·loge f es síloge f it silloge f 1.3

Nota: Es refereix a la recollida i ordenació de fragments d'un monument, però sense inten- ció de reconstruir-lo.


simetria f es simetría f 3.3.2.2, 3.3.2.4

Nota: Pot ser puntual, axial, rotatòria, com- posta, etc.

sistema de contrast m es sistema de contrastem 3.3


situació f es situación f 3.2.2, 3.2.4

Nota: Es refereix a una localització a escala geogràfica.


439 solució arquitectònica f es solución arquitectónica f 5.3.1


440 suburbi m es suburbio m it sobborgom 3.2.3


441 superfície f es superficie f 3.1.1.4


442 superfície de sacrifici f es superficie de sacrificiof it superfice di sacrificio f 1.2


443 superposició f es superposiciónf it sovrapposizionef 3.3.2.1, 3.3.2.4


444 supervisió f es supervisión f 6


445 suport m es soporte m it supporto m 1.2

taca f

es mancha f it macchia f 3.3.4.1


temps curt m es tiempo corto m 2.3

Nota: Es refereix a la divisió tripartida del temps de la història (temps curt, temps mitjà i temps llarg) establerta per F. Braudel. El temps curt té com a unitats de mesura el dia, el mes i l’any.


temps geològic m es tiempo geológicom 2.3


temps històric m es tiempo histórico m 2.3


temps llarg m es tiempo largo m 2.3

Nota:. Es refereix a la divisió tripartida del temps de la història (temps curt, temps mitjà i temps llarg) establerta per F. Braudel. El temps llarg té com a unitat de mesura el s0


temps mitjà m es tiempo medio m 2.3

Nota: Es refereix a la divisió tripartida del temps de la història (temps curt, temps mitjà i temps llarg) establerta per F. Braudel.


temps prehistòric m es tiempo prehistórico m 2.3


termovisió f es termovisión f 3.3.1

testimoni m

es testimonio m it testimonianza f 2.4, 5.3.1


textura f es textura f 3.1.1.4


tipologia edificatòria f es tipología edificatoria f 3.1.2.2

Nota: Pot ser lineal, centrada, creuada, reti- culada, etc.


tipologia estructural f es tipología estructural f 3.1.2.2

Nota: Pot ser comprimida, traccionada,

mixta, tensada, penjada, atirantada, pretensa- da, inflada, etc.


tipologia funcional f es tipología funcional f 3.1.2.2

Nota: Distinció que es fa entre diversos tipus d'arquitectura segons la seva funció: domès- tica, religiosa, civil, comercial, industrial, mili- tar, hidràulica, etc.


tipologia residencial f es tipología residencial f 3.1.2.2

Nota: Pot ser aïllada, adossada, en bloc, amb pati, etc.


traçat m es trazado m 3.2.2


traçat director m es trazado director m 3.3.2.3

40 462 traçat harmònic m

es trazado armónicom

3.3.2.3


traçat regulador m es trazado reguladorm 3.3.2.3


traçat urbà m

es trazado urbanom

3.2.2


traçat urbà irregular m es trazado urbano irregularm 3.2.2


traçat urbà regular m es trazado urbano regularm 3.2.2

Nota: Es distingeixen assentaments rectilinis, assentaments travessers i assentaments encreuats.


traçat urbanístic m es trazado urbanísticom 3.2.2


traçat viari m es trazado viario m 3.2.2


triangle sagrat m es triángulo sagradom 3.3.2.3


tutela activa f es tutela activa f 3.4.3


tutela del patrimoni f es tutela del patrimonio f 3.4.3

tutela passiva f es tutela pasiva f 3.4.3


473 unitat estilística f es unidad estilística f 1.1


474 unitat potencial de l'obra d'art f es unidad potencial de la obra de arte f 1.1


475 urbanisme m es urbanismo m 3.2.1


476 valor documental m es valor documental m 3.1.3


477 valor estètic m es valor estético m 3.1.3


478 valor històric m es valor histórico m 3.1.3


479 vandalisme m es vandalismo m 6.1


480 veladura f es veladura f it patinatura f

sin. pàtina artificial

1.2, 5.2.2


481 ventilació f es ventilación f 3.2.4

482 vestigi m es vestigio m 3.4


483 via f

es vía f

3.2.3

Nota: Nom genèric que va donar Ildefons Cerdà a camí, carrer, carretera, etc.


484 vida útil f es vida útil f 6


485 vigilància f es vigilancia f 6


486 vinclament m es pandeo m 3.3.3


487 vincle d'inalienabilitat m es vínculo de inalienabilidadm 3.4.3


488 vincle d'inedificabilitat m es vínculo de inedificabilidadm 3.4.3


489 visió de conjunt f es visión de conjunto f 3.1.1.2


490 visió estereoscòpica f es visión estereoscópica f 3.1.1.2


491 vocació de l'edifici f es vocación del edificio f it vocazione dell'edificiof 4.1

492 volta f

es bóveda f

3.1 1.4, 3.3.3


493 volum m

es volúmen m

3.1.1.4


494 volum màxim edificable m es volumen máximo edificablem 3.2.5


495 xarxa viària f es red viaria f 3.2.2


zona arqueològica f es zona arqueológicaf 3.4 1.2, 3.4.2.1


zona d'interès etnològic f es zona de interés etnológico f 3.4.2.1


zona neutra f es zona neutra f 1.2


zona paleontològica f es zona paleontológica f 3.4.2.1


zona perduda f es zona perdida f 1.2


zona reintegrada f es zona reintegrada f 1.2


zona residencial f es zona residencial f 3.2.1

Índex de termes en italià


La primera xifra correspon al tema i la segona al número d’ordre dins del tema.aggiunta 5

alterazione 13 alveolizzazione15 ampliamento159 bonifica dell'umidità428 capolavoro290

carta del rischio264 cerchiatura 166 concrezione 77 conservazione integrata88 consolidamento92 contrafforte 96

corrasione 99 corrosione 100 crepa 180

crosta 105 decoesione122 degradazione 119 dilavamento113 diserbo 121

dislivello 126, 127

distacco 129, 176

efflorescenza156, 425 esfoliazione 196 estirpazione 200 fessura206

frattura 217 frettaggio 235 immaggine 231 inquinamento348 invecchiamento171 istanza estetica 237

istanza storica 238

lacuna 257 lesione 253 macchia 446