Terminologia d'obstetrícia i ginecologia

La Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia, membre de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears, s'ha proposat promoure la utilització de la llengua catalana com a llengua científica en l'àmbit de la nostra especialitat. Per descomptat que el català mai no ha deixat de ser present en el dia a dia de la nostra feina com a metges en el tractament de les nostres pacients, però només des de fa poc temps es fa servir en la tasca científica, tant de manera oral com escrita. Això ha comportat que molts vocables mèdics no siguin gaire coneguts o emprats pels metges catalanoparlants –i, evidentment, encara menys pels no catalanoparlants–, bé perquè es tracta de neologismes no recollits als tractats clàssics de terminologia catalana, bé pel desconeixement d'aquell mot o aquella paraula en un català correcte. Així doncs, les exposicions parlades o escrites en què es fa servir el català són plenes de barbarismes, amb una gran influència tant de l'anglès com del castellà. Ja fa prop de set anys que la SCOG va demanar la nostra col·laboració per publicar Ginecologia Catalana, revista que ja havia aparegut per primera vegada a finals de la dècada dels anys vint. Amb una periodicitat trimestral, aquesta publicació fa servir el català com a llengua vehicular, de manera que una de les nostres preocupacions des de l'inici de la seva nova etapa –en la qual participo com a cap de Redacció– va ser que s'hi utilitzés un català normalitzat tant des del punt de vista merament lingüístic com científic. Per fer-ho possible hem tingut la inestimable col·laboració de Josep Maria Nin Lumbiarres –biòleg, corrector de català i traductor–, que, de Pròleg manera entusiasta, s'ha ocupat d'aconseguir que el català de la nostra revista complís els objectius que ens havíem proposat. Fruit d'aquest treball continuat va ser l'edició d'un primer glossari d'uns 300 termes, publicat al desembre del 2002 com a separata de la revista. L'acceptació que aquest primer treball va tenir entre molts companys de la professió ens va moure a emprendre una obra de recerca de molt més abast, que havia d'incloure els mots normatius del nostre àmbit mèdic, amb les seves equivalències correctes en castellà i en anglès. Per assolir l'objectiu i fer possible l'edició de l'obra hem obtingut el suport del Departament de Salut i de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya i l'assessorament del Centre de Terminologia TERMCAT, consorci integrat per la Generalitat de Catalunya, l'Institut d'Estudis Catalans i el Consorci per a la Normalització Lingüística. Aquest organisme s'ocupa, de manera encomiable, de coordinar les activitats terminològiques relatives a la llengua catalana en tots els àmbits de la societat. Volem agrair expressament la col·laboració i dedicació dels terminòlegs del TERMCAT que han treballat en la revisió lingüística de la nomenclatura, especialment de les denominacions catalanes, i que ens han fet recomanacions terminològiques durant l'elaboració de l'obra. Pel que fa al contingut, hem volgut incloure-hi tant els termes especialitzats com els no especialitzats que fem servir els ginecòlegs i les ginecòlogues en la nostra tasca diària. Aquesta ha estat una de les dificultats principals a l'hora de confeccionar aquest recull, ja que no volíem que aquesta exigència d'exhaustivitat comportés un volum excessiu d'entrades. L'obra inclou, finalment, més de 1.000 termes (1.012), la qual cosa representa un nombre emblemàtic que ens omple de satisfacció. 6 Des d'aquí també voldria agrair la col·laboració del professor Xavier Iglesias Guiu, actual director de Ginecologia Catalana i gran amant de la llengua catalana, que ha passat part de la seva vida professional als Estats Units d'Amèrica i que, per tant, coneix amb detall els vocables en llengua anglesa de la nostra especialitat. A ell devem la correcció de l'equivalència en anglès de les paraules triades per formar el cos de l'obra. Finalment, vull agrair el suport de la Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia i, especialment, del seu actual president, el professor Josep Maria Lailla Vicens, el qual m'ha animat, i també m'ha estimulat adequadament, perquè aquest treball que ara presentem arribés a bon port. De les bondats de l'obra són artífexs tots els meus col·laboradors, i de les possibles deficiències i imperfeccions, només jo en sóc el responsable. Si n'hi ha, us en demano disculpes. Esteve Davi i Armengol Barcelona, desembre de 2004

termiobste.pdf

ablació f es ablación f en ablation n abscés tuboovàric m es absceso tuboovárico m en tuboovarian abscess n abstinència sexual f es abstinencia sexual f en sexual abstinence n àcid desoxiribonucleic m sigla ADN m; DNA m es ácido desoxirribonucleico m; ADN m; DNA m en deoxyribonucleic acid n; desoxyribonucleic acid n; DNA n àcid fòlic m es ácido fólico m en folic acid n àcid ribonucleic m sigla ARN m; RNA m es ácido ribonucleico m; ARN m; RNA m en ribonucleic acid n; RNA n acondroplàstic -a adj es acondroplásico -ca adj en achondroplastic adj acromi m es acromion m en acromion n adenocarcinoma d'endometri m es adenocarcinoma de endometrio m en endometrial adenocarcinoma n adenocarcinoma de cèrvix m es adenocarcinoma de cérvix m en cervical adenocarcinoma n adenomiosi f es adenomiosis f en adenomyosis n adenopatia axil·lar f es adenopatía axilar f en axillary adenopathy n adherència pelviana f es adherencia pélvica f en pelvic adhesion n adipòcit m sin. compl. cèl·lula adiposa f; cèl·lula grassa f; lipòcit m es adipocito m; célula adiposa f; célula grasa f; lipocito m en adipocyte n; fat cell n; lipocyte n a ADN m veg. àcid desoxiribonucleic m agar amb sang m es agar sangre m en blood agar n aixafament m es aplastamiento m en crushing n aixella f sin. compl. axil·la f es axila f; sobaco m en armpit n; axilla n ajagut -uda adj es tumbado -da adj en laying down adj ajuntar v tr es juntar v tr en joint, to v tr aleatoritzar v tr es aleatorizar v tr en randomize, to v tr al·lantoide f es alantoides f en allantois n al·lel m es alelo m en allele n al·lèrgia f es alergia f en allergy n al·lèrgic -a adj es alérgico -ca adj en allergic adj alletament matern m sin. compl. lactància materna f es lactancia materna f en breast feeding n al·loempelt m es aloinjerto m en allograft n amagriment m es enflaquecimiento m en thinning up n Nota: Dèficit de teixit adipós. amenaça d'avortament f es amenaza de aborto f en imminent abortion n; threatened abortion n amenorrea f es amenorrea f en amenia n; amenorrhea n amni m sin. compl. sac amniòtic m es amnios m; saco amniótico m en amnion n; amniotic sac n català ad am 16 àmnic -a adj veg. amniòtic -a adj amniocentesi f es amniocentesis f en amniocentesis n amniòtic -a adj sin. compl. àmnic -a adj es ámnico -ca adj; amniótico -ca adj en amniotic adj ampul·la f es ampolla f en ampulla n [pl ampullae] Nota: Dilatació d'alguns conductes anatòmics. anamnesi f es anamnesi f en anamnesis n; case story n ancoratge m es anclaje m en anchorage n androgen -ògena adj es andrógeno -na adj en androgen adj anell de constricció m es anillo de constricción m en retraction ring n anèmia f es anemia f en anemia n anencefàlia f es anencefalia f en anencephalia n; anencephaly n anestèsia f es anestesia f en anesthesia n anestèsia epidural f es anestesia epidural f en epidural anesthesia n aneuploïdia f es aneuploidía f en aneuploidy n angioqueratoma vulvovaginal m es angioqueratoma vulvovaginal m en vulvovaginal angiokeratoma n angoixa f es angustia f en anxiety n annex -a adj es anejo -ja adj; anexo -xa adj en attached adj annexal adj es anexal adj en adnexal adj catalàam an 17 annexitis f es anexitis f en adnexitis n annexos m pl es anejos m pl; anexos m pl en adnexa pl n anorèctic -a adj es anoréxico -ca adj en anorectic adj anorèxia f es anorexia f en anorexia n anovulació f es anovulación f en anovulation n anticoagulant lúpic m es anticoagulante lúpico m en lupus anticoagulant n anticoncepció f sin. contracepció f es anticoncepción f; contracepción f en contraception n anticonceptiu m sin. contraceptiu m es anticonceptivo m; contraceptivo m en anticonceptive n; contraceptive n anticonceptiu -iva adj sin. contraceptiu -iva adj es anticonceptivo -va adj; contraceptivo -va adj en contraceptive adj anticòs m [pl anticossos] es anticuerpo m en antibody n antidepressiu -iva adj es antidepresivo -va adj en antidepressant adj antiestrogen m [pl antiestrògens] es antiestrógeno m en antiestrogen n antigen m [pl antígens] es antígeno m en antigen n antimetabòlit m es antimetabolito m en antimetabolite n antull m veg. capritx m anus m es ano m en anus n català an n an u 18 aparell genital m es aparato genital m en genital apparatus n aplanament m sin. esborrament m es borrado m; borramiento m en effacement n apofisial adj es apofisario -ria adj en apophysial adj apòsit m es apósito m en dressing n aprimament m es adelgazamiento m en slimming n Nota: Pèrdua de pes. aqüeducte m es acueducto m en aqueduct n arèola f es areola f; aréola f en areola n ARN m veg. àcid ribonucleic m artell m es nudillo m en knuckle n ascites f es ascitis f en ascites n asinclitisme m es asinclitismo m en asynclitism n assaig clínic m [pl assaigs o assajos clínics] es ensayo clínico m en clinical trial n astènia f es astenia f en asthenia n astenospèrmia f es astenospermia f en asthenospermia n atàxia f es ataxia f en ataxia n atetosi f es atetosis f en athetosis n atetòtic -a adj es atetoide adj; atetósico -ca adj en athetosic adj auricular m veg. dit petit m catalàap au 19 avaluació f es evaluación f en evaluation n avantbraç m es antebrazo m en forearm n avortament m es aborto m en abortion n avortament espontani m es aborto espontáneo m en miscarriage n avortar v intr es abortar v intr en abort, to v intr; miscarry, to v intr axil·la f veg. aixella f àzig -a adj es ácigos adj en azygos adj azoospèrmia f es azoospermia f en azoospermia n bacteri m es bacteria f en bacterium n [pl bacteria] bacteriúria asimptomàtica f es bacteriuria asintomática f en asymptomatic bacteriuria n banya de l'úter f es cuerno uterino m en horn of uterus n banya frontal f es asta frontal f en frontal corn n barbeta f es mentón m en chin n barbitúric m es barbitúrico m en barbiturate n batec m es latido m en beat n bena f es venda f en gauze bandage n català av be 20 b benestar fetal m es bienestar fetal m en fetal welfare n berruga f es verruga f en wart n bessó -ona dizigòtic -a m i f es mellizo -za m y f en dizygotic twin n bessó -ona monozigòtic -a m i f es gemelo -la m y f en monozygotic twin n; twin n bilirubina f es bilirrubina f en bilirubin n biòpsia f es biopsia f en biopsy n blocar v tr es bloquear v tr en block, to v tr blocatge m es bloqueo m en block n bolquer m es pañal m en diper n borbolleig 1 m es bombeo m en barbotage n Nota: Injecció i retirada d'un fluid. borbolleig 2 m sin. xarbotament m es gorgoteo m en clapotement n Nota: Soroll abdominal. borrissol m veg. pèl moixí m bossa d'aigües f es bolsa de aguas f en bag of waters n braçal inflable m es brazalete inflable m en pneumatic cuff n bradicàrdia f es bradicardia f en bradycardia n bregmàtic -a adj es bregmático -ca adj en bregmatic adj bressol m es cuna f en cot n; crib n catalàbe br 21 buf m es soplo m en puff n; souffle n bufeta urinària f es vejiga urinaria f en urinary bladder n bulb vestibulovaginal m es bulbo vestibulovaginal m en vestibulovaginal bulb n butllofa f es ampolla f en blister n Nota: Lesió epidèrmica vesicular

cabal cardíac m es gasto cardíaco m en cardiac output n calfred m es escalofrío m en chill n; shakes n calmant m veg. sedant m calostre m es calostro m en colostrum n camal m es pernera f en leg support n Nota: Cadascun dels suports per a les cames de la llitera ginecològica. canal del part m sin. compl. conducte obstètric m es canal del parto m en birth canal n càncer d'endometri m es cáncer de endometrio m en endometrial cancer n càncer d'ovari m es cáncer de ovario m en ovarian cancer n càncer de cèrvix m es cáncer de cérvix m en cervical cancer n candidosi f es candidiasis f en candidiasis n Nota: Infecció provocada per càndides (Candida albicans) . canell m es muñeca f en wrist n cap de l'espermatozoide m es cabeza del espermatozoide f en head of the sperm cell n català bu ca 22 c