GLOSSARI DE TERMES TÈCNICS DE SALUT PÚBLICA

gloster2004.pdf

Núm. Anglès Català NI 001 Abuse Abús (de medicaments, de substàncies o d’alcohol) NI 002 Accidents Accidents NI 003 Accidents at work Accidents laborals NI 004 Accidents in the home Accidents a la llar (domèstics) NI 005 Accountablility Responsabilitat NI 006 Accreditation Acreditació NI 007 Actual Cost Cost real NI 008 Addiction Addicció NI 009 Administrative data Dades administratives NI 010 Admission Admissió NI 011 Adverse selection Selecció adversa NI 012 Advocacy Recomanacions NI 013 Age specific fertility rate Taxa de fecunditat específica per l’edat NI 014 Air polution Contaminació atmosfèrica NI 015 Alternative hypothesis Hipòtesi alternativa NI 016 Ambulatory care Atenció ambulatòria NI 017 Appropriateness Adequació NI 018 Archives Arxiu NI 019 Association (of variables) Associació (de variables) NI 020 Attitude Actitud NI 021 Attribuable fraction of risk Fracció etiològica del risc NI 022 Attributable risk Risc atribuïble NI 023 Audit Auditoria d’històries clíniques NI 024 Autonomy Autonomia 2 NI 025 Avaibility Disponibilitat NI 026 Average Mitjana NI 027 Average cost Cost mitjà NI 028 Beneficence Beneficència NI 029 Bias Biaix NI 030 Birth rate Taxa de natalitat NI 031 Cardiovascular disease Malaltia cardiovascular NI 032 Case control study Estudi de casos i controls NI 033 Case fatality Rate Taxa de letalitat NI 034 Case-mix Casos relacionats segons categories NI 035 Causal attribution Relació causal NI 036 Causality Causalitat NI 037 Census Cens NI 038 Check-up Revisió mèdica NI 039 Chemical pollution Contaminació química NI 040 Child abuse Maltractaments infantils NI 041 Chronic diseases Malalties cròniques NI 042 Classification Classificació NI 043 Classification diseases Classificació de les malalties NI 044 Cohort Cohort NI 045 Cohort study Estudi de cohorts NI 046 Communicable diseases Malalties transmissibles NI 047 Communication of risks Comunicació de riscos NI 048 Community Comunitat NI 049 Community participation Participació comunitària NI 050 Complementary medecine; Medicines alternatives Alternative Therapy NI 051 Compliance Compliment NI 052 Comprehensive Estudi exhaustiu NI 053 Confidence interval Interval de confiança NI 054 Confidentiality Confidencialitat NI 055 Conflicting interests Conflictes d’interessos NI 056 Confounding factor Factor de confusió 3 NI 057 Confounding variable Variable de confusió NI 058 Confusion Bias Biaix de confusió NI 059 Consultation Consulta NI 060 Co-payment Copagament.Tiquet moderador NI 061 Cost Cost NI 062 Cost benefit analysis Anàlisi del cost-benefici NI 063 Cost containment Contenció dels costos NI 064 Cost efficacy analysis Anàlisi del cost-eficàcia NI 065 Cost minimization analysis Anàlisi de minimització dels costos NI 066 Cost utility analysis Anàlisi del cost-utilitat NI 067 Cross sectional study Estudi transversal NI 068 Crude mortality rate Taxa bruta de mortalitat (TBM) NI 069 Cumulative incidence Incidència acumulada NI 070 Data Dades NI 071 Decrease in the birth date Disminució de la taxa de natalitat NI 072 Deficiency Deficiència NI 073 Demand Demanda NI 074 Demography Demografia NI 075 Dependence allowance Subsidi per dependència NI 076 Depreciation Depreciació NI 077 Deprivation Privació. Pobresa NI 078 Deprived Desafavorit NI 079 Diagnosis related group Grups relacionats amb el diagnòstic (GRD) NI 080 Differential timing Temporització diferencial NI 081 Diffusion of information Difusió de la informació NI 082 Diffusion of innovation Difusió de la innovació NI 083 Direct cost Cost directe NI 084 Disability Discapacitat. Minusvalidesa NI 085 Discharge abstract; Informe d’alta Discharge summary NI 086 Discounting Taxa de descompte NI 087 Disease Malaltia (disease) 4 NI 088 Disease Behaviour Comportament davant la malaltia NI 089 Disease concept Concepte de malaltia NI 090 Disease prevention Prevenció de les malalties NI 091 Doctor-patient relationship Relació metge-pacient NI 092 Early neonatal mortality Mortalitat neonatal precoç NI 093 Early postneonatal mortality Mortalitat postneonatal precoç NI 094 Effectiveness Efectivitat NI 095 Effectiveness cost analysis Anàlisi del cost-efectivitat NI 096 Efficacy Eficàcia NI 097 Efficiency Eficiència NI 098 Elderly Persones grans NI 099 Empowerment Capacitació NI 100 Enabling factors Factors facilitadors NI 101 Endemic Endèmia NI 102 Epidemic Epidèmia NI 103 Epidemiological surveillance Vigilància epidemiològica NI 104 Epidemiology Epidemiologia NI 105 Equal access Igualtat en l’accés NI 106 Equal utilisation Igualtat en la utilització NI 107 Equality of quality Igualtat en la qualitat NI 108 Equity Equitat NI 109 Error Error NI 110 Ethnic group Grup ètnic NI 111 Ethnicity Etnicitat NI 112 Evaluation Avaluació NI 113 Evidence based medicine Medicina basada en l’evidència NI 114 Exemption Franquícia NI 115 Expectation Expectativa NI 116 Experimental study Estudi experimental NI 117 Expert system Sistema expert NI 118 Extended family Família estesa NI 119 External migration Migració externa NI 120 External validity Validesa externa 5 NI 121 Family Família NI 122 Fecundity Fecunditat NI 123 Fee for service Honoraris per acte mèdic NI 124 Fertility Fertilitat NI 125 Fertility rate Taxa de fertilitat NI 126 Fixed cost Cost fix NI 127 Food hygiene Higiene alimentària NI 128 Fourth World Quart Món NI 129 General practice Medicina general NI 130 Generation Generació NI 131 Group at risk Grup de risc NI 132 Guideline Guies de pràctica clínica NI 133 Handicap Handicap NI 134 Health Salut NI 135 Health Belief Model Creences sobre la salut NI 136 Health card; smart card Targeta sanitària NI 137 Health center Centre d’Atenció Primària NI 138 Health creating perspective Creació de perspectiva de salut NI 139 Health education Educació sanitària NI 140 Health expenditures Despesa sanitària NI 141 Health for all (HFA) Salut per a tothom NI 142 Health indicator Indicador de salut NI 143 Health model Model de salut NI 144 Health observatory Observatori de la salut NI 145 Health preference Preferència en salut NI 146 Health promotion Promoció de la salut NI 147 Health protection Protecció de la salut NI 148 Health related selfhelp Autoajuda en salut NI 149 Health representation Representació de la salut NI 150 Health service Sistema sanitari NI 151 Home care service Servei d’atenció domiciliària NI 152 Hospice Hospici NI 153 Hospital Hospital NI 154 Human capital approach Capital de salut. Capital humà 6 NI 155 Human dignity Dignitat humana NI 156 Human immunodeficience Virus de la immunodeficiència virus humana NI 157 Human rights Drets humans NI 158 Human trials Assajos clínics NI 159 Illness Malaltia (illness) NI 160 Impact Impacte NI 161 Impairment Deficiència NI 162 Incidence Incidència NI 163 Incidence density (ID) Taxa d’incidència (TI) NI 164 Indirect cost Cost indirecte NI 165 Induce demand Demanda induïda NI 166 Inequality Desigualtat NI 167 Inequity Inequitat NI 168 Infant mortality Mortalitat infantil NI 169 Infirmity Feblesa. Debilitat NI 170 Information Informació NI 171 Information bias Biaix en la informació NI 172 Information processing Processament de la informació NI 173 Information system security Seguretat dels sistemes d’informació NI 174 Informed consent Consentiment informat NI 175 Impatient Hospitalització NI 176 Intangible cost Cost intangible NI 177 Integrity Integritat NI 178 Internal migration Migració interna NI 179 Internal validity Validesa interna NI 180 International classification of Classificació internacional de les disease (ICD) malalties (CIM) NI 181 Invalidity Invalidesa NI 182 Inverse care law Llei d’atenció inversa NI 183 Investment in Health Inversió en salut NI 184 Justice Justícia 7 NI 185 Late neonatal mortality Mortalitat neonatal tardana NI 186 Late postneonatal mortality Mortalitat postneonatal tardana NI 187 Late screening Cribratge successiu NI 188 Lay concepts of health and Conceptes de salut i de malaltia disease NI 189 Legitimacy of intervention Legitimitat d’una intervenció NI 190 Length of days Estada mitjana NI 191 Life espectancy Esperança de vida NI 192 Life espectancy free from Esperança de vida sense disability LEFD incapacitat EVSI NI 193 Life skills Aptituds per viure NI 194 Life Style Estils de vida NI 195 Locus of control Zona de control. Locus de control NI 196 Main diagnosis Diagnòstic principal NI 197 Managed care Gestió del cas NI 198 Marginal cost Cost marginal NI 199 Mass screening Cribratge poblacional NI 200 Matching Aparellament NI 201 Maternal and child welfare Protecció maternoinfantil NI 202 Maternal mortality Mortalitat materna NI 203 Median Mediana NI 204 Mediation Mediació NI 205 Medical archives Arxius mèdics NI 206 Medical record Història clínica NI 207 Meta analysis Metaanàlisi NI 208 Migrants Migrants NI 209 Migration Migració NI 210 Migratory balance Equilibri migratori NI 211 Minority Minoria NI 212 Mode Moda NI 213 Moral hazard Risc moral NI 214 Morbidity Morbiditat NI 215 Mortality rate Taxa de mortalitat 8 NI 216 Mortinatality Mortinatalitat NI 217 Multiphasic screening Cribratge multietàpic NI 218 Multiple screening Cribratge múltiple NI 219 Needs Necessitats NI 220 Needs assessment Avaluació de necessitats NI 221 Negative predictive value Valor predictiu negatiu NI 222 Network Xarxa NI 223 New Public Health Nova salut pública NI 224 Noise pollution Contaminació acústica NI 225 Nonmaleficence No perjudicial NI 226 Norm Norma NI 227 Norms; principles; values Normes, principis, valors NI 228 Notification of diseases Declaració de malalties NI 229 Nuclear family Família nuclear NI 230 Null hypothesis Hipòtesi nul·la NI 231 Obligatory insuranse Assegurança obligatòria NI 232 Occupancy rate Taxa d’ocupació NI 233 Occupation Professió NI 234 Occupational health Salut laboral NI 235 Occupational injury Accidents laborals NI 236 Opportunistic screening Cribratge oportunístic NI 237 Opportunity cost Costos d’oportunitat NI 238 Outcome Resultat NI 239 Outpatient Hospital de dia NI 240 Palliative care Cures pal·liatives NI 241 Pandemic Pandèmia NI 242 Pareto principles Principis de Pareto NI 243 Participation Participació NI 244 Peer education Educació d’iguals/ de companys NI 245 Peer group Grup d’iguals NI 246 Peer review Revisió d’experts NI 247 Perinatal mortality Mortalitat perinatal NI 248 Personnal identifiers; Persona-temps (PT) Record information 9 NI 249 Person-time (PT) Identificadors personals NI 250 Pollution Contaminació NI 251 Population Població NI 252 Positive Health Salut positiva NI 253 Positive predictive value Valor predictiu positiu NI 254 Poverty Pobresa NI 255 Precariousness Precarietat NI 256 PREDECE-model Model PRECEDE NI 257 Precision; accuracy Precisió NI 258 Prevalence Prevalença NI 259 Prevention Prevenció NI 260 Primary care Atenció primària NI 261 Primary prevention Prevenció primària NI 262 Production cost Cost de producció NI 263 Professional secret Secret professional NI 264 Proportional mortality rate Taxa de mortalitat proporcional NI 265 Proportional mortality ratio Ràtio proporcional de mortalitat NI 266 Prospective study Estudi prospectiu NI 267 Protection motivation theory Teoria de la motivació de la protecció NI 268 Protective factors Factors protectors NI 269 Public Health Salut pública NI 270 Quality Adjusted life years Anys de vida ajustats per qualitat NI 271 Quality assurance Garantia de qualitat NI 272 Quality of Life Qualitat de vida NI 273 Quasi-experimental study Estudi quasi experimental NI 274 Quotient Quocient NI 275 Radiation Radiació NI 276 Random error Error aleatori NI 277 Range Rang NI 278 Rate Taxa NI 279 Ratio; Comparative index Raó NI 280 Register; Registry Registre 10 NI 281 Relative risk Risc relatiu NI 282 Reliability; reproductibility Fiabilitat. Reproductibilitat NI 283 Repartition and Capitalisation Repartiment i capitalització NI 284 Representative; Representativitat Representativity NI 285 Representative sample Mostra representativa NI 286 Reproduction rate Taxa de reproducció NI 287 Responsability (for health and Responsabilitat (per a la salut i la disease) malaltia) NI 288 Retirement Jubilació NI 289 Retirement funds Fons de pensions NI 290 Retrospective study Estudi retrospectiu NI 291 Rights Drets NI 292 Risk; Absolute risk Risc. Risc absolut NI 293 Risk behaviour Comportament de risc NI 294 Risk factor Factor de risc NI 295 Risk group Grup de risc NI 296 Road trafic accidents Accidents de trànsit NI 297 Sample Mostra NI 298 Sampling Mostreig NI 299 Satisfaction Satisfacció NI 300 Screening Cribratge NI 301 Secondary care Atenció especialitzada NI 302 Secondary prevention Prevenció secundària NI 303 Selection bias Biaix de selecció NI 304 Selective screening Cribratge selectiu NI 305 Self care Autocura NI 306 Self determination Autodeterminació NI 307 Self efficacy Autoeficàcia NI 308 Sensitivity Sensibilitat NI 309 Sensitivity analysis Anàlisi de sensibilitat NI 310 Sentinel system Xarxa sentinella NI 311 Sexual health Salut sexual i afectiva NI 312 Sexually transmitted disease Malalties de transmissió sexual 11 NI 313 Shared care Atenció compartida NI 314 Sickness Malaltia NI 315 Social benefit Prestació social NI 316 Social marketing Màrqueting social NI 317 Social network Xarxa social NI 318 Social protection Protecció social NI 319 Social risk Risc social NI 320 Social Security Seguretat Social NI 321 Social Support Suport social NI 322 Sociatal point of view Punt de vista de la societat NI 323 Socio-economic status Estatus socioeconòmic NI 324 Solidarity Solidaritat NI 325 Specific mortality rate Taxa específica de mortalitat NI 326 Specificity Especificitat NI 327 Stages of change Fases del canvi NI 328 Standard Estàndard NI 329 Standard cost Cost estàndard NI 330 Standard desviation (sd) Desviació estàndard (DE) NI 331 Standardization Estandardització NI 332 Standardized mortality ratio; Índex de mortalitat estàndard Comparative mortality index NI 333 Statistical test Prova estadística NI 334 Stress Estrès NI 335 Stress coping Gestió de l’estrès NI 336 Supply Oferta NI 337 Systematic review Revisió sistemàtica NI 338 Systematic screening Cribratge sistemàtic NI 339 Targeted screening Cribratge a població diana NI 340 Technological assessmentAvaluació tecnològica NI 341 Tertiary care Atenció terciària NI 342 Tertiary prevention Prevenció terciària NI 343 Theory of planned behavior Teoria del comportament planificat NI 344 Third World Tercer Món 12 NI 345 Total period fertility Taxa bruta de fertilitat NI 346 Toxicity Toxicitat NI 347 Toxicology Toxicologia NI 348 Tracer Traçador NI 349 Unemployment Atur NI 350 Vaccination; Immunization Vacunació NI 351 Vaccination coverage Cobertura vacunal NI 352 Validity Validesa NI 353 Value Valor NI 354 Value for money Relació preu-qualitat NI 355 Variable cost Cost variable NI 356 Variance (s2 ) Variància (S2 ) NI 357 Victim-blaming Culpa de la víctima NI 358 Vulnerability Vulnerabilitat NI 359 Water pollution Contaminació de l’aigua NI 360 Willingness to pay Disposició a pagar