Vocabulari de Comptabilitat

català-castellà

Vocabulari de comptabilitat català castellà Original en PDF

A

• •a compte loc a cuenta

• a la bestreta por anticipado

• a curt termini loc a corto plazo

• a la bestreta loc por anticipado loc a compte a cuenta

• a llarg termini loc a largo plazo loc

• a mitjà termini loc a medio plazo loc

• abonament m abono m

• absorció f absorción f

• acció f acción f • accionista m/f accionista m/f

• acompte m anticipo m

• acreditació f devengo m meritació

• actiu m activo m

• actiu circulant m activo circulante m actiu disponible activo disponible capital circulant capital circulante

• actiu disponible m activo disponible m actiu circulant activo circulante capital circulant capital circulante

• actiu financer m activo financiero m

• actiu fix m activo fijo m actiu immobilitzat activo inmovilizado capital fix capital fijo

• actiu immobilitzat m activo inmovilizado m actiu fix activo fijo capital fix capital fijo

• actiu realitzable m activo realizable m

• activar v tr activar v tr

• actualització f actualización f

• adaptació sectorial f adaptación sectorial f

• addició f adición f

• administració pública f administración pública f

• adquisició f adquisición f compra compra

• agregació f agregación f

• ajust m ajuste m ajustament

• ajustament m ajuste m ajust

• alienació f enajenación f

• amortització f amortización f

• ampliació de capital f ampliación de capital f

• anàlisi financera f análisis financiero m

• aprovisionament m aprovisionamiento m

• arqueig m arqueo m

• arrendament m arrendamiento m OCABULARI català castellà

• arrendament arrendamiento financer m financiero m lísing leasing

• assegurança f seguro m • assentament m asiento m

• assignació f asignación f

• auditoria f auditoría f

• autofinançament m autofinanciación f finançament propi financiación propia


B

  • balanç m balance m

• balanç de situació m balance de situación m

• balanç de sumes balance de sumas i saldos m y saldos m

• bancarrota f bancarrota f fallida quiebra

• base imposable f base imponible f

• benefici m beneficio m guany ganancia

• béns m pl bienes m pl

• bescanvi m intercambio m intercanvi

• bestreta f anticipo m

• bo m bono m

• bonificació f bonificación f

C


• calcular v tr calcular v tr quantificar cifrar cuantificar

• cancel·lació f cancelación f

• cànon m canon m

• capital m capital m

• capital amortitzat m capital amortizado m

• capital circulant m capital circulante m actiu circulant activo circulante actiu disponible activo disponible

• capital fix m capital fijo m actiu fix activo fijo actiu immobilitzat activo inmovilizado

• capital social m capital social m

• capital variable m capital variable m

• capitalització f capitalización f

• càrrec m cargo m adeudo

• client -a m/f cliente -ta m/f

• closa f cierre m

• cobrament m cobro m

• codi de comerç m código de comercio m

• coeficient d’amortització m coeficiente de amortización m

• col·locació d’accions f colocación de acciones f

• comanda f pedido m

• comissió f comisión f

• compensació f compensación f

• compra f compra f adquisició adquisición

• comprador -a m/f comprador -ra m/f

• compravenda f compraventa f transacció transacción

• comptabilitat f contabilidad f

• comptabilitat analíticaf contabilidad analítica f

• comptabilitat general f contabilidad general f

• comptable adj/m/f contable adj/m/f

• compte m cuenta f

• compte cuenta administratiu m administrativa f

• compte cuenta d’explotació m de explotación f compte de pèrdues cuenta de pérdidas i guanys y ganancias

• compte de pèrdues cuenta de pérdidas i guanys m y ganancias f compte d’explotació cuenta de explotación

• compte diferencial m cuenta diferencial f

• compte especulatiu m cuenta especulativa f

• computar v tr computar v tr

• conciliació f conciliación f

• consolidació f consolidación f

• consum m consumo m

• contrapartida f contrapartida f

• convertibilitat f convertibilidad f

• cooperativa f cooperativa f

• copropietat f copropiedad f

• correlació f correlación f

• cost m coste m

• cotització f cotización f

• crèdit m crédito m

• creditor -a adj/m/f acreedor -ra adj/m/f

• cupó m cupón m

• cupó zero m cupón cero m

D


• dèbit m débito m

• deducció f deducción f

• deduïble adj deducible adj

• depreciació f depreciación f

• desagregació f desagregación f

• descompte m descuento m

• desemborsament m desembolso m desembossament

• desembossament m desembolso m desemborsament

• desglossament m desglose m

• desgravació f desgravación f

• despesa f gasto m

• desviació f desviación f

• deure m debe m

• deute m deuda f

• deutor -a adj/m/f deudor -ra adj/m/f

• devolució f devolución f

• diferència f diferencia f

• diferència reversible f diferencia reversible f

• diferir v tr diferir v tr

• diferit -ida adj diferido -da adj

• dipòsit m depósito m

• disponibilitat f disponibilidad f

• dissolució f disolución f

• distribució distribución de de resultats f resultados f

• dividend m dividendo m

• divisa f divisa f

• domini m dominio m

• dotació f dotación f

• dret de derecho de subscripció m suscripción m

• dualitat f dualidad f

E

• efecte de comerç m efecto de comercio m

• efecte de comerç efecto de comercio a cobrar m a cobrar m

• efecte de comerç efecto de comercio a pagar m a pagar m

• efecte de comerç efecto de comercio impagat m impagado m

• efecte impositiu m efecto impositivo m

• efectiu m efectivo m

• emissió f emisión f

• empresa associada f empresa asociada f

• empresa dominant f empresa dominante f

• empresa multigrup f empresa multigrupo f

• emprèstit m empréstito m

• endeutament m endeudamiento m

• endós m endoso m

• epígraf m epígrafe m rúbrica rúbrica

• escandall m escandallo m

• especulatiu -iva adj especulativo -va adj

• estalvi m ahorro m

• estimació f estimación f

• estoc m stock* m

• excés de provisió m exceso de provisión m

• exercici m ejercicio m

• exigibilitat f exigibilidad f

• existència f existencia f [usat gen. en pl.] [usado gen. en pl.]

• explotació f explotación f

• extinció de societat f extinción de sociedad f

F

f • factoring* m factoring* m facturatge

• factura f factura f

• facturatge m factoring* m factoring

• fallida f quiebra f bancarrota bancarrota

• fiança f fianza f

• finançament m financiación f financiamiento

• finançament aliè m financiación ajena f

• finançament extern m financiación externa f

• finançament intern m financiación interna f

• finançament propi f financiación propia f autofinançament autofinanciación

• finances f pl finanzas f pl

• flux comptable m flujo contable m

• flux de caixa m flujo de caja m

• fons de comerç m fondo de comercio m

• fons de maniobra m fondo de maniobra m

• fons de reversió m fondo de reversión m

• fundació simultània f fundación simultánea f

• fundació successiva f fundación sucesiva f

• fusió f fusión f