Traduccions Jurades

Traduccions Jurades

Les traduccions jurades són una eina fonamental per a qualsevol persona o empresa que necessiti traduir documents oficials o legals. Aquestes traduccions són verificades i validades per un traductor públic oficial i són reconegudes per les autoritats i les institucions públiques.

Què són les traduccions jurades?

Les traduccions jurades són una mena de traducció amb una garantia addicional de qualitat i precisió. Aquestes traduccions són realitzades per un traductor públic oficial, que és un professional amb una formació específica i amb una acreditació per part de les autoritats. El traductor públic oficial és responsable de verificar la fidelitat i la precisió de la traducció i d'atorgar-li el seu vist i plau.

Quins documents es poden fer traduccions jurades?

Les traduccions jurades es poden fer per a qualsevol document oficial o legal, com ara:

Quins són els avantatges de les traduccions jurades?

Les traduccions jurades ofereixen molts avantatges, com ara:

Com es pot sol·licitar una traducció jurada?

Per sol·licitar una traducció jurada, és important seguir els següents passos:

Pressupost sense cap compromís per fer una traducció jurada


La importància de les traduccions jurades en diferents àmbits

Les traduccions jurades són molt importants en diferents àmbits, com ara:

Àmbit legal

En l'àmbit legal, les traduccions jurades són necessàries per poder utilitzar documents legals en altres països. Això és especialment important en casos de litigis o processos legals que es desenvolupen en diferents països.

Àmbit administratiu

En l'àmbit administratiu, les traduccions jurades són necessàries per poder tramitar documents com ara certificats de naixement, matrimoni o defunció en altres països. Això és especialment important per a persones que es traslladen a altres països o per a empreses que tenen activitats en diferents països.

Àmbit acadèmic

En l'àmbit acadèmic, les traduccions jurades són necessàries per poder utilitzar documents acadèmics com ara tesis o llibres en altres països.

El procés de realització d'una traducció jurada

Per realitzar una traducció jurada, primer s'ha de trobar un traductor oficial. Aquest traductor ha de tenir una formació específica i ha de ser nomenat per una institució pública. Una vegada trobat el traductor, s'ha de fer la traducció del document i després s'ha de legalitzar per la institució pública. Aquest procés pot ser diferent segons el país o la institució implicada.