Abreviacions i abreviatures en català

Us donem la benvinguda al cercador d'abreviacions i d'abreviatures en català gratuït en línia. Esperem que us sigui de servei. Podeu cercar mots amb la cerca ràpida fent servir la lupa de cerca a la part superior dreta, o anar de dret a la lletra prement la lletra de l'índex a l'esquerra del text.

Abreviatures

La finalitat de les abreviatures, com de les abreviacions en general, és reduir una expressió (paraula o sintagma) al mínim intel·ligible per una qüestió d’economia d’espai. Aquest abreujament afecta només l’escriptura, ja que en llegir les abreviatures es pronuncien el mot o l’expressió sencers. Seguint les recomanacions generals per a l’ús d’abreviacions, s’ha de tendir a un ús selectiu de les abreviatures per no convertir els textos en documents críptics. Les abreviatures només s’han d’utilitzar si es produeix una economia significativa (és a dir, si l’abreviatura ocupa menys espais que el mot sencer) i necessària (això és, si l’abreviatura és la solució a un problema d’espai). S’ha d’evitar utilitzar abreviatures a l’interior d’un text, ja que sempre és més clar el mot o el sintagma sencer que l’abreviatura, encara que aquesta sigui força coneguda. els alumnes d’aquesta escola... el director de l’empresa... * al mes d’ag. tancarem per vacances 1 * el llenguatge jur. es caracteritza per... No obstant la recomanació anterior, algunes abreviatures molt habituals, com ara etc., s'utilitzen sense cap inconvenient a l'interior dels textos. També es poden fer servir abreviatures quan apareixen entre parèntesis.

Definició: Una abreviatura és un escurçament gràfic d’un mot o d’un sintagma, que es forma suprimint lletres internes o finals i que s’indica amb un punt o una barra. Quan es tracta d’abreviatures d’un sol mot, les anomenem abreviatures simples. pl. plaça p/ pagaré Si es tracta d’abreviatures d’un sintagma, les anomenem abreviatures compostes. p. e. per exemple c/c compte corrent

A

abril abr. per absència p. abs. addicional add. adjunt/a adj. administració adm. administrador admdor. administradora admdora. administratiu admtiu. administrativa admtiva. adreça electrònica a/e advocat/ada adv. agent 1 (m. i f.) ag. AG agost ag. agutzil 1 (m. i f.) agl. AGL ajudant/a ajud. ajuntament aj. alcalde/essa alc. alemany [llengua] al. de àlies; ex.: Salvador Seguí (a) el Noi del Sucre (a) altitud alt. altura alt. alumne/a al. ambulància ambul. ambulatori amb. ampere A amplada ampl. amplària ampl. anglès [llengua] angl. en ante meridiem (‘abans del migdia’) a. m. antic/iga ant. antigament ant. aparcament aparc. apartament apmt.

principals abreviatures en català

B

B baixada bda, baixos bxs. barranc bnc. barri b. barriada b. base de dades BD batxillerat batx. batxillerat unifi cat polivalent BUP biblioteca bibl. blanc i negre b/n bloc bl. butlletí butll.Abreviatures Sigles Símbols Butlletí Ofi cial de l’Estat BOE Butlletí Ofi cial de la Província BOP byte B

abreviatures en català B
catalan abreviations

C

C caixa alta c. a. caixa baixa c. b. calefacció calef. camió cam. candela cd cantonada cant. capità/ana 1 cpt. CT capítol cap. caporal 1 (m. i f.) cpl. CL al meu càrrec 2 m/c càrrega càrr. carrer c., c/ carreró cró. carretera ctra. castellà [llengua] cast. es català [llengua] cat. ca catedràtic/a catedr. al cel sia a. c. s. cementiri cem. per cent %centi- c centilitre cl, cLcèntim ct. centímetre cm centre d’atenció primària CAP centre de normalització lingüística CNL certifi cat/ada cert. ciclomotor ciclom. cinquè 5è, 5è., 5.è cinquena 5a, 5a., 5.a cinturó cint. circa (‘al voltant de’) c., ca. circulació circul. circular [document] C clínica clín. codi d’identifi cació fi scal CIF codi postal CP col·laborador/a col·l. col·lecció col·l. col·legi col·l. col·legi públic CP columna col. comarca com. comissaria com. comissió com. comissió de serveis com. de serv. companyia cia. comptabilitat compt. compte corrent c/c, cte. ct. al meu compte 2 m/cte per compte de p/c confronteu cf. consell cons. Consell Municipal del Districte CMD construcció constr. contractat/ada contr. convent convt. convocatòria conv. coordinador/a coord.corona danesa 3 KRD, DKKcorona noruega 3 KRN, NOKcorona sueca 3 KRS, SEKcorporació corp. correus corr. Cos Consular CC Cos de la Policia Nacional CPN abans de Crist a. de C. aC després de Crist d. de C. dC curs d’orientació universitària COU cursiva curs., cva.

abreviaciones en catalán
abreviacions en català
catalan abreviaciones

D

sense data s/d deca- da deci- d decilitre dl, dLdecímetre dm decret D decret legislatiu DLEG decret llei DL reial decret RD reial decret legislatiu RDLEG reial decret llei RDL delegació del. per delegació p. d. denominació d’origen d. d’o. DO departament dept. derogatori/òria derog. descàrrega descàrr. descompte dte. desembre des. despatx desp. despesa desp. sense despeses s/desp desviació desv. Diari Ofi cial de la Generalitatde Catalunya DOGC dies data d/d dies factura d/fra dies vista d/v dijous dj. dilluns dl. dimarts dt. dimecres dc. dipòsit legal dip. leg. DL direcció dir. direcció general DG directiu/iva dir. director/a dir. disminuït/ïda dism. dispensari disp. disposició disp. dissabte ds. distància dist. districte distr. diumenge dg. divendres dv. divisió div. doctor Dr. doctora Dra. document doc. document nacional d’identitat DNI dòlar (dels EUA) 3 Z, $, S, USDdòlar australià 3 ZA, $A, SA, AUDdòlar canadenc 3 ZCAN, $CAN, SCAN, CADdracma [moneda de Grècia] 3 DR, GRDdrecera drec. dreta dta. duplicat/ada dupl.

què vol dir abreviació
abreviaciones en catalan
abreviatures

E

E economia econ. ecu ECU edició ed. editor/a ed. editorial ed. educació general bàsica EGB educació secundària obligatòria ESO efecte e/ efecte a cobrar e/c, e/cobr efecte a pagar e/p, e/pag efectiu ef. Eminentíssim Senyor Emm. Sr. entrada entr. entresòl entl. Abreviatures Sigles Símbols salvat error o omissió s. e. o o. escala esc. escola esc. escola universitària EU escut (portuguès) 3 ESC, PTE església esgl. especialment esp. específi cament espf. esquerre/a esq. est Eest-nord-est ENEest-sud-est ESEestació est. estacionament estac. Estats Units d’Amèrica EUA estereoradian sr et alii (‘i altres’) et al. etcètera etc. euro 4 €, EURexa- EExcel·lència E. Excel·lentíssim Senyor Excm. Sr. Excel·lentíssima Senyora Excma. Sra. excepció exc. excepte exc. exemple ex. per exemple p. e., p. ex., v. gr. expedició exped. expedidor/a expd. expedient exp. extensió ext. exterior ext.

abreviatures amb la lletra e
traductors amb experiència
traduccions catalunya

F

F facsímil facs. factura fra. la meva factura 2 m/fra Abreviatures Sigles Símbols facultat fac. fascicle fasc. a favor de f/ a favor meu 2 f/m al meu favor 2 m/f febrer febr. femto- f ferrocarril FC festiu fest. fi gura fi g. fi nca fca. fl orí neerlandès 3 FL, NLGfoli F forestal for. formació professional FP franc a la fàbrica f. f. franc belga 3 FB, BEFfranc francès 3 F, FF, FRFfranc luxemburguès 3 FLUX, LUFfranc suís 3 FS, CHF francès [llengua] fr. fr franqueig a destinació FD franquícia de correu (veg. Servei Nacional) freqüència modulada FM en funcions e. f. funicular fun. furgoneta furg.

G

gener gen. general gral. giga- Ggigabyte GBgir postal GP gir telegràfi c GT el meu gir 2 m/g Abreviatures Sigles Símbols govern gov. gram g grau [geometria] o grau Celsius oCgrau centígrad (veg. grau Celsius) Guàrdia Civil GC Guàrdia Urbana GU

traducteur catalan
traducciones gerona
catalan translation companies

H

H habitants h. habitatge de protecció oficial HPO hectàrea ha hecto- h hertz Hz Honorable Senyor H. Sr., Hble. Sr. Honorable Senyora H. Sra., Hble. Sra. hora h hospital hosp. hotel H

catalan translator
traduction catalan

I

I ibídem ib., ibíd. id est (‘és a dir’) i. e. ídem íd. ien 3 Y, JPYIl·lustre Senyor I. Sr., Il·ltre. Sr. Il·lustre Senyora I. Sra., Il·ltre. Sra. Il·lustríssim Senyor Im. Sr., Il·lm. Sr. Il·lustríssima Senyora Ima. Sra., Il·lma. Sra. import imp. impost impt. impost sobre activitats econòmiques IAE impost sobre béns immobles IBI impost sobre el valor afegit IVA impost sobre la renda de les persones físiques IRPF impremta impr. incorporat/ada inc. índex de preus de consum IPC indústria ind. inferior inf. inspector/a 1 insp. IP institut inst. institut d’ensenyament secundari IES institut de batxillerat IB institut de formació professional IFP instrucció [document] I intendent/a 1 int. IT intendent/a major 1 int. m. ITM interès int. interí/ina int. interior int. internacional internac. introducció intr. italià [llengua] it. it itinerari it.

abreviatura IBIDEM
significat abreviatura ibídem
traduccions idiomatic ibidem

J

J joule Jjuliol jul. junta de govern j. de gov. junta directiva j. dir. jurídic/a jur. jurisprudència jurispr. jutjat de primera instància j. de 1a. inst.

traductors jurídics
recomanació traductors

K

K kelvin Kkilo- (veg. quilo-) kilogram (veg. quilogram) kilòmetre (veg. quilòmetre) kilowatt (veg. quilowatt) kilowatt hora (veg. quilowatt hora)

spanish translators
recommended translation agency

L

L laborable lab. làmina làm. limitada ltda. limitat ltat. lira (italiana) 3 LIT, ITL litre l, Lllei L Llei d’enjudiciament civil LEC Llei d’enjudiciament criminal LECr Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú LRJPAC llei orgànica LO lletra de canvi l/ lletra de crèdit l/cr lletra meva 2 l/m la meva lletra 2 m/l llicenciat/ada llic. lliura esterlina 3 £, L, L, GBP lliura irlandesa 3 £IR, LIR, LIR, IEP loco citato (‘en el lloc citat’) loc. cit.

recull d'abreviacions habituals

M

M Magnífi c Senyor Mgfc. Sr. Magnífi ca Senyora Mgfca. Sra. majúscula maj. marc alemany 3 DM, DEM marc fi nlandès 3 MF, FIM màxim/a màx. mega- Mmegabit Mb, Mbit megabyte MBmercaderia merc. mercantil merc. mesos terme m/t mesos vista m/v metre m metre cúbic m3 metre quadrat m2 micro- µ per mil ‰ milió M milió d'euros M€, MEUR milió de pessetes MPTA mil·lèsim/a mil·l. mil·li- m mil·ligram mg mil·lilitre ml, mLmil·límetre mm mínim/a mín. minúscula min. minusvàlid/a minusv. minut [geometria] ′minut [temps] min modulació d’amplitud AM mol mol Molt Honorable Senyor M. H. Sr., M. Hble. Sr. Molt Honorable Senyora M. H. Sra., M. Hble. Sra. Molt Il·lustre Senyor M. I. Sr., M. Il·ltre. Sr. Molt Il·lustre Senyora M. I. Sra., M. Il·ltre. Sra. monestir mtir. monument mon. mossèn Mn. mosso/a d’esquadra1 m. d’e. ME Mossos d’Esquadra1 [institució] M. d’E. ME municipal mpal. museu mus.

traduccions professionals
traductores jurados en gerona

N

N nacional nac. nano- n negociat neg. negreta negr. nombre nre. nominal nom. nominatiu nom. nord N nord-est NE nord-nord-est NNE nord-nord-oest NNO, NNW nord-oest NO, NW nota n. nota bene (‘advertiu-ho bé’) n. b. NB nota de l’autor/a n. de l’a. nota de l’editor/a n. de l’e. nota de la redacció n. de la r. nota de la traductora n. de la t. nota del traductor n. del t. novembre nov. número n., núm. sense número s/n número d’afiliació a la Seguretat Social NASS número d’identificació fiscal NIF

gerona translator
girona traductor

O

O obligatori oblig. observació obs. octubre oct. oest O, W oest-nord-oest ONO, WNW oest-sud-oest OSO, WSW ofi cial of. ona pesquera OP ones curtes SW ones mitjanes MW opus citatum (‘en l’obra citada’) op. cit. ordre [document] O ordre de pagament OP ordre ministerial OM a l’ordre de o/ a la meva ordre 2 m/o per ordre p. o. organització no governamental ONG

traductor jurat català
catalan official translators

P

P pagament pag. pagament immediat p. i. pagaré p/ pàgina p., pàg. paquet paq. parada par. paràgraf §parcel·la parc. particular part. partida part. passat pt. passatge ptge. passeig pg. pavelló pav. pes brut p. b. PB pes net p. n. PN percentatge (veg. per cent) pesseta 3, 5 pta. PTA, ESP peta- Ppetita i mitjana empresa PIME pico- p plaça pl. població pobl. per poder p. p. policia militar PM polígon pol. popular pop. porta pta. portal ptal. post meridiem (‘després del migdia’) p. m. post scriptum (‘després de l’escrit’) p. s. PS postdata p. d. PD prefectura pref. preferència prefer. president/a pres. preu de venda al públic PVP primer 1r, 1r., 1.r primera 1a, 1a., 1.a principal pral. principi princ. prioritat prior. producte interior brut PIB producte nacional brut PNB producte nacional net PNN professor/a prof. programa progr. prohibit/ida proh. proppassada ppda. proppassat ppt. propvinent pvt. proves d’aptitud per a l’accés a la universitat PAAU província prov. pujada pda. punt quilomètric PK

traduccions jurades
agància de traduccions ISO
abreviacions gratis

Q

quadruplicat quadr. quart 4t, 4t., 4.t quarta 4a, 4a., 4.a quilo- k quilogram kg quilòmetre km quilowatt kWquilowatt hora kWh quintar q quintuplicat quint.

www tick

R

R radian rad rambla rbla. reedició reed. referència ref. referència meva 2 r/m registre reg. reimpressió reimpr. la meva remesa 2 m/r remitent rnt. reservada rvda. reservat rvat. resolució R Reverendíssim Senyor Rvdm. Sr. Reverendíssima Senyora Rvdma. Sra. revisat/ada rev. revista rev. revolució r revolucions per minut rpm rodona [tipografi a] rod., rna. ronda rda.

servizio traduzione
translations

S

S sagrada sgda. sagrat sgt. sant St. santa Sta. secretari/ària secr. secretaria secr. segle s. segon [geometria] ″segon [temps] s segon 2n, 2n., 2.n segona 2a, 2a., 2.a següent seg. sentència S senyor Sr. senyora Sra. sergent 1 sgt. SG sergenta 1 sgta. SG servei serv. Servei Nacional (o franquícia de correu) SN servei públic SP setembre set. si us plau s. u. p. signatura sign. sine anno (‘es desconeixl’any d’edició’) s. a. sine loco (‘es desconeix el lloc de publicació’) s. l. sine nomine (‘es desconeix el nom de l’editor’) s. n. sobreàtic s/àt societat soc. societat anònima s. a. SA societat civil privada s. c. p. SCP societat cooperativa s. coop. SCOOP societat cooperativa catalana il·limitada s. c. c. i. SCCI societat cooperativa catalana limitada s. c. c. l. SCCL societat cooperativa il·limitada s. c. i. SCI societat cooperativa limitada s. c. l. SCL societat de garanties recíproques s. g. r. SGR societat en comandita s. en c. SC societat limitada s. l. SL societat regular col·lectiva s. r. c. SRC sortida sort. sotsinspector/a 1 sotsp. SIP sub voce (‘a l’entrada’, en els diccionaris) s. v. sud Ssud-est SEsud-oest SO, SWsud-sud-est SSEsud-sud-oest SSO, SSWsuperintendent/a 1 supt. SIT superior sup. suplement supl. suplent supl.

traduccions girona
traduccions
traductor jurado girona

T

T taló t/ el meu taló 2 m/t tarifa t. tarifa corrent t. c. tarifa especial t. e. tarifa general t. g. taxa anual equivalent TAE telèfon tel. telegrama telegr. televisió TV tera- Ttercer 3r, 3r., 3.r tercera 3a, 3a., 3.a terme municipal t. m. TM text refós TR tinent 1 tt. TT tinenta 1 tta. TT titular tit. tona t total tot. traducció trad. traductor/a trad. transcripció transcr. transferència transf. transitori/òria trans. transport transp. travessera trav. travessia trv. tribunal trib. triplicat tripl. turisme tur.

traduttore giurato
traduttore

U

U unitat u. cada unitat c/u, c. u. universitari/ària univ. urbanització urb. urgència urg.

diccionari abreviacions en català

V

V sobre vagó s/v valor v/ vegeu v., veg., vid. vehicle veh. velocitat vel. venciment venc. venedor ven. verbi gratia (‘per exemple’) v. gr. versaleta vers. via v. vianant vian. vide o videte (‘vegeu’) vid. vigilant 1 (m. i f.) vig. VG vigilat/ada vig. visibilitat visib. vist i plau v. i p. vocabulari vocab. volt Vvolum vol.

traductors online

W

watt W

traduccions de qualitat

X

X xec x. el meu xec2 m/x xíling (austríac)3 SCH ATS


agència de traduccions seriosa

Z

zona z.

traductors profesionals

Notes

1. En el cas de les abreviacions de les categories de la policia local i els mossos d’esquadra, es fan servir les abreviatures (ag., agl., cpt., etc.) dins de text seguit, especialment davant de noms de persona, i les sigles (AG, AGL, CT, etc.) es reserven per a taules i altres casos en què es faci un ús genèric del càrrec.

2. Pel que fa a les expressions amb un possessiu, es recull només l’abreviatura corresponent a la primera persona del singular, però es poden utilitzar anàlogament les abreviatures de les formes amb altres possessius. Per exemple, si en aquesta llista hi ha al meu càrrec (m/c), es poden formar per analogia les abreviatures següents: al nostre càrrec (n/c), al vostre càrrec (v/c), al seu càrrec (s/c).

3. Les unitats monetàries es poden representar amb símbols UNE i amb símbols ISO; el símbol ISO és el que apareix en última posició (vegeu l’apartat 5.3.3).

4. El símbol ISO per representar euro és EUR. Es pot fer servir per a les relacions interbancàries i les operacions transnacionals, al costat dels altres símbols ISO.

5. El mot pesseta es pot abreujar per mitjà de l’abreviatura pta. (100 ptes.) o amb els símbols PTA o ESP. L’abre viatura es pot fer servir en textos interns o d’activitats sense projecció exterior, però per als textos de circulació internacional és millor utilitzar els símbols.

o grau [geometria]2a segona′ minut [geometria]2a. segona″ segon [geometria]2.a segonaoC grau Celsius (o grau centígrad)2n segon§ paràgraf2n. segon% per cent (o percentatge)2.n segon‰ per mil3a terceraµ micro-3a. tercera€ euro3.a tercera