Protecció de dades

Unes mans aguantant un telèfon mòbil.


www.idiomatic.cat
és un portal d’Internet, propietat del grup Idiomatic Language Services S.L., que segueix l’esperit i la lletra de la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal, aprovada per la Llei Orgànica 15/1.999, de 13 de desembre. Fidels a aquesta filosofia, amb aquest escrit volem informar a tots els usuaris del portal www.idiomatic.cat que la nostra política de protecció de dades es caracteritza per un principi fonamental: la llibertat absoluta de l’usuari per determinar si vol facilitar a Idiomatic Language Services S.L. les dades de caràcter personal que es puguin requerir o obtenir mitjançant la utilització del contingut del portal o de la base de dades.

Juntament amb aquest mateix principi, és important que tots els usuaris sàpiguen quins són els seus drets relatius al tractament de les seves dades de caràcter personal. Per tant, a continuació s’enumeren tots i cada un dels drets estipulats per la Llei a favor del usuaris, acompanyats de la referència exacta de cada un dels articles de la Llei Orgànica 15/1.999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (tots els usuaris poden obtenir el text complet de la Llei en cas que vulguin tenir ple coneixement del contingut íntegre dels seus drets). Els drets als quals es fa referència són els següents: dret d’informació en la recollida de dades (article 5), dret d’impugnació (article 13), dret de consulta al Registre General de Protecció de Dades (article 14), dret d’accés (article 15), drets de rectificació i cancel·lació (article 16) i dret d’oposició (article 6.4 i 30.4).

Les dades de caràcter personal recollides per Idiomatic Language Services S.L, mitjançant la nostra web, seran objecte de tractament automatitzat i s’incorporaran als fitxers corresponents de dades de caràcter personal, dels quals Idiomatic Language Services S.L. serà titular i responsable.

Aquestes dades s’incorporaran a la base de dades confidencial d’Idiomatic Language Services S.L. i el tractament automatitzat que se’n faci tindrà per finalitat la gestió, administració, prestació, ampliació i millora de tots i cadascun dels elements de la base de dades o del portal que en configuren la integritat i que l’usuari desitgi utilitzar.
Inscriure’s o donar-se d’alta.

L’adequació del contingut de la base de dades a les preferències dels usuaris.

El disseny de qualsevol nou element que configuri el portal o base de dades. L’enviament d’actualitzacions del contingut del portal o base de dades.

L’enviament per mitjans tradicionals i/o electrònics d’informació tècnica operativa i comercial relativa al futur contingut de portal o base de dades.

Participació i/o licitació a concursos públics del Departament de Justícia de la Generalitat, Mossos d’Esquadra o a qualsevol altre organisme o administració pública amb els quals existeixi un contracte de serveis o amb les quals s’estigui licitant per l’adjudicació d’un futur contracte de prestació de serveis.

Finalment, la finalitat de la recollida de dades i el tractament automatitzat que se’n faci també es fa extensiva a l’enviament de formularis d’enquestes que es podran emplenar respectant la llibertat de l’usuari per donar-hi o no resposta. Per a qualsevol ús que difereixi de l’ús que s’ha indicat, Idiomatic Language Services S.L. haurà d’obtenir el consentiment inequívoc de les persones interessades. Per tal de fer efectiu tot el que s’ha indicat, Idiomatic Language Services S.L. es compromet a facilitar a tots els usuaris els recursos tècnics adients per tal que puguin donar de forma inequívoca el seu consentiment i d’aquesta manera es pugui fer el tractament automatitzat de les seves dades personals i per tal que, abans de la prestació d’aquest consentiment, puguin accedir a la nostra política de protecció de dades i al text íntegre de la Llei Orgànica 15/1.999, de 13 de desembre. A més, sempre que no s’indiqui el contrari, les respostes a les dades de caràcter personal són voluntàries. D’altra banda, Idiomatic Language Services S.L., d’acord amb els requisits exigits legalment, ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de dades de caràcter personal. A més, ha instal·lat tots els mitjans tècnics i d’organització al seu abast per intentar evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat de les dades. Per tal de poder complir els objectius directament relacionats amb tot el que s’exposa en aquesta política de protecció de dades, Idiomatic Language Services S.L., amb el consentiment previ de la persona interessada, podrà cedir les dades de caràcter personal que siguin objecte de tractament automatitzat a altres societats participades per Idiomatic Language Services S.L., al Departament de Justícia de la Generalitat, Mossos d’Esquadra o a qualsevol persona física o jurídica amb qui mantingui acords de col·laboració.

Amb l’objectiu de facilitar-los els drets que legalment tenen reconeguts, els usuaris podran adreçar-se i posar-se en contacte amb Idiomatic Language Services S.L. mitjançant el correu electrònic clicant aquí.

 

Passeig General Mendoza, 7 Principal. 17002 Girona- Tel. 972 21 23 54